benim s?per annem

  • Bir reklam filmi d?n?yor televizyonda... Bir yumurcak, annesinin ona kar?? ne kadar ?zenli oldu?unu anlat?yor; onun ne kadar g?zel yemekler yapt???n? falan s?yl?yor. ?ocuk muhtemel ki, bir kolejde okuyor ve ?s?per annem? diye...


    Bir reklam filmi d?n?yor televizyonda... Bir yumurcak, annesinin ona kar?? ne kadar ?zenli oldu?unu anlat?yor; onun ne kadar g?zel yemekler yapt???n? falan s?yl?yor. ?ocuk muhtemel ki, bir kolejde okuyor ve ?s?per annem? diye bahsediyor annesinden. Ne reklam? oldu?unu hat?rlam?yorum. Yumurca??n s?per annesine s?z?m?z yok! Derdimiz zihniyetle... Reklam i?in se?ilen ev, ni?in, misal Ni?anta???ndaki bir apartman dairesi oluyor da; yine misal, Pendik?in Aydos mahallesinde y?k?mla burun buruna olan bir gecekondu olmuyor? ?ocuk ni?in kolejde okuyor da, s?radan bir ilk??retim okulunda okumuyor? Anne ni?in bir firmada ?st d?zey y?netici oluyor da, metal fabrikas?nda ?al??an emek?i bir kad?n olmuyor? Peki, Pendik?in Aydos mahallesinde oturan, s?radan bir ilk??retim okulunda okuyan ve annesi metal fabrikas?nda i??i olan Emre, nas?l anlat?rd? s?per annesini? Bakal?m nas?l anlat?rd?...
    S?per annem yine ge? geldi d?n eve... Hay?r hay?r! Trafi?e tak?lmam??! Fabrika yak?n eve! S?per annem burada ?al??maya ba?lay?nca, yak?nda bir ev tuttu babam. Y?r?yerek gidiyor i?e. Yeme?i babamla beraber yedik. S?per annem gelince ?Nerede kald?n?? diye sordum. Mesaiye kalm??. Mesai fazladan ?al??ma demektir. S?per annem daha ?ok para kazanmak i?in ?ok ?al???yor. Ama yine de patron maa?lar? ge? veriyor. S?per annem patrona ?ok k?z?yor. ?Hem ?? kuru? veriyor, hem pestilimizi ??kar?yor it!? diyor! Kolunda ya? vard? s?per annemin! Tam dirse?inin ucunda! Makine ya??... Ben farkettim. Ama s?ylemedim s?per anneme. Su i?erken barda?? yere d???rd?! Dikkatsizlikten de?il hay?r! Yorgunluktan... S?per annem ?ok yoruluyor! Zaten yorgun olmasa s?per yemekler yapard? bize! Ge?en g?n s?per annemin ?al??t??? fabrikada, biri kolunu kapt?rm?? makinaya! Ben ?ocu?um, k?t? etkilenirim diye bu t?r olaylar? anlatmamazl?k etmiyor s?per annem bana! Ne oluyorsa fabrikada hepsini anlat?yor! Hayat?n ger?ekli?ini, bilmen gerek, diyor! Televizyondaki gibi de?il hayat, diyor! Uyumadan ?nce, masal anlat?r gibi, o g?n ya?ad?klar?n? anlat?yor s?per annem bana! ?arenin sendikal? olmaktan ge?ti?ini s?yl?yor! Sendikal? olmak i?in arkada?lar?yla neler yapt?klar?n? anlat?yor! Ama daha fazlas?n? burada anlatamam! Sormay?n l?tfen! Hatta, ayaklar?m? ba?lay?p, ku? t?y?yle g?d?klasan?z bile s?ylemem! Ge?en g?n gazetede foto?raf? ??kt??? i?in biri kovulmu? fabrikadan! Gazetede ??kman?n ne sak?ncas? var anlam?yorum! S?per annem devran d?necek, diyor! Emek kazanacak, d?nya de?i?ecek, diyor! Herkesin annesi benimki gibi s?per mi, bilmiyorum! Ama ben s?per annemi ?ok seviyorum...
    Mehmet ?ner
    www.evrensel.net