s?rekli i?

  • D?rt ayda be?inci i?ini de?i?tiren adam son girdi?i ?irkette depo g?revlisi olarak i?e ba?lar. ?lk haftan?n sonunda y?kleme yaparken kulland??? y?kleyicinin kontrol?n? yitirerek baz? mallar?n zarar g?rmesine neden olur.


    D?rt ayda be?inci i?ini de?i?tiren adam son girdi?i ?irkette depo g?revlisi olarak i?e ba?lar. ?lk haftan?n sonunda y?kleme yaparken kulland??? y?kleyicinin kontrol?n? yitirerek baz? mallar?n zarar g?rmesine neden olur. Bunu g?ren depo sahibi yan?na gelerek adama, zarar?n tazmin edilmesi i?in zarar kar??lanana kadar maa??n?n %10?unun kesilece?ini s?yler. Adam bunu duyunca g?lmeye ba?lar. Patron ?a??r?r. Adam patrona sorar:
    ?Sizce bu zarar? kar??lamam ne kadar s?rer?? Patron:?Yakla??k 8 ay sonunda zarar? kapam?? olursun.?
    Adam: ??ok g?zel! Nihayet s?rekli bir i? bulabildim!?
    www.evrensel.net