Irak?ta yine paral? asker cinayeti

Irak, ge?en haftalarda Mansur?da 17 sivilin Blackwater??n paral? askerlerince katledilmesi olay?n? tart???rken, ba?kent Ba?dat??n merkezinde 4 ara?l?k bir konvoya e?lik eden bir ?zel ?g?venlik? ?irketinin korumalar?n?n, 2 Irakl? kad?n? ?ld?rd??? bildirildi.


Irak, ge?en haftalarda Mansur?da 17 sivilin Blackwater??n paral? askerlerince katledilmesi olay?n? tart???rken, ba?kent Ba?dat??n merkezinde 4 ara?l?k bir konvoya e?lik eden bir ?zel ?g?venlik? ?irketinin korumalar?n?n, 2 Irakl? kad?n? ?ld?rd??? bildirildi.
H?k?met S?zc?s? Ali El Debbagh yapt??? a??klamada, sivillere y?nelik bir sald?r? oldu?unu, 2 Irakl? kad?n?n ?ld?r?ld???n? ve hangi ?g?venlik? ?irketi oldu?unun bulunmas? i?in ara?t?rma ba?lat?ld???n? s?yledi.
Polis kaynaklar?, olay?n Karrada b?lgesinde ger?ekle?ti?ini belirtti.
Blackwater olay?
Amerikan g?venlik ?irketi Blackwater elemanlar?n?n Ba?dat?ta 16 Eyl?l?de a?t??? ate? sonucu 17 ki?inin ?ld??? bildirilmi?ti. Blackwater, elemanlar?n?n me?ru m?dafaa i?in ate? a?t???n? ?ne s?rm??, Irakl? g?rg? tan?klar? ise aksi y?nde ifade vermi?ti.
Irak h?k?metinin Blackwater olay?yla ilgili soru?turma raporunda, ABD h?k?metinden, sivillerin ?l?m?ne neden olan Blackwater??n t?m s?zle?melerini iptal etmesi ve her bir kurban?n ailesine 8 milyon dolar tazminat ?demesi istenmi?ti.
Raporda ayr?ca, olaya kar??an Blackwater elemanlar?n?n Irak adaletine teslim edilmeleri de talep edilmi?ti. Irak h?k?metinin raporunda ayr?ca, Blackwater mensuplar?n?n, daha ?nce belirtildi?i gibi 11 de?il, 17 sivilin ?l?m?nden sorumlu oldu?u a??klanm??t?. Blackwater ise paral? askerlerin icraatlar?n? savunmu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net