?S?n?r ?tesi? i?in harekat emri!

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ba?kanl???nda toplanan Ter?rle M?cadele Y?ksek Kurulu?ndan (TMYK) s?n?r ?tesi operasyon i?in harekat emri ??kt?.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ba?kanl???nda toplanan Ter?rle M?cadele Y?ksek Kurulu?ndan (TMYK) s?n?r ?tesi operasyon i?in harekat emri ??kt?. Toplant?n?n ard?ndan yap?lan a??klamada, ?Ter?r ?rg?t?n?n kom?u ?lkedeki mevcudiyetini sona erdirmeye y?nelik, gerekti?inde s?n?r ?tesi operasyon dahil, hukuki, ekonomik ve siyasi her t?rl? tedbir i?in emir ve talimatlar verilmi?tir? denildi.
TMYK Ba?bakan Erdo?an ba?kanl???nda, Ba?bakanl?k Merkez Bina?da topland?. Toplant?ya Ba?bakan Yard?mc?s? Cemil ?i?ek, Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin, ??i?leri Bakan? Be?ir Atalay, Milli Savunma Bakan? Vecdi G?n?l, Maliye Bakan? Kemal Unak?tan, Ba?bakanl?k M?ste?ar? Efkan Ala, Jandarma Genel Komutan? Orgeneral I??k Ko?aner, Genelkurmay 2?nci Ba?kan? Orgeneral Ergin Saygun, Milli G?venlik Kurulu Genel Sekreter Vekili T?mgeneral Atila Onk?k, Ter?rle M?cadele ?zel Temsilcisi Rafet Akg?nay, M?T M?ste?ar? Emre Taner ve Emniyet Genel M?d?r? O?uz Ka?an K?ksal kat?ld?.
?? bu?uk saat s?ren toplant?n?n bitmesinden bir bu?uk saat sonra ise konuya ili?kin yaz?l? a??klama yap?ld?.
?Ba?bakanl?k? ad?na yap?lan a??klamada, ???rnak?ta sivil vatanda?lara ve g?venlik g??lerine y?nelik menfur sald?r?lar ba?ta olmak ?zere, son g?nlerde meydana gelen ter?r olaylar?na ili?kin de?erlendirme yap?ld???, ter?rle m?cadele ?er?evesinde s?rd?r?len faaliyetler ile al?nmas? gereken ilave ?nlem ve y?ntemlerin g?r???ld???? ifade edildi. PKK kastedilerek, ?Son d?nemde ekonomik, sosyal ve siyasal geli?melerden rahats?zl?k duyan ve halk deste?i kaybolan ?rg?t?n kanl? ter?r eylemlerini art?rma gayreti i?inde oldu?u? ifade edilen a??klamada, vatanda?lar?n ?huzur, g?ven ve refah?n? art?racak faaliyetlerin h?z kesmeden s?rd?r?lmesinin kararla?t?r?ld???? belirtildi.
A??klamada ?Ter?r ?rg?t?n?n kom?u bir ?lkedeki mevcudiyetini sona erdirmeye y?nelik olarak ?n?m?zdeki s?re?te, gerekti?inde s?n?r ?tesi operasyon dahil, hukuki, ekonomik ve siyasi her t?rl? tedbirin al?nmas?, ter?r ve ter?ristlerle etkili y?ntemlerle kararl? bir ?ekilde m?cadeleye devam edilmesi konusunda g?revli t?m kurum ve kurulu?lara gerekli emir ve talimatlar verilmi?tir? denildi. (Ankara/EVRENSEL)
G?n?l: Tezkere ?art, Toptan: Meclis haz?r

Milli Savunma Bakan? Vecdi G?n?l, s?n?r ?tesi operasyon yap?laca?? zaman tezkerenin gerekli oldu?unu s?yledi.
Bakan G?n?l, TBMM'de gazetecilerin konuya ili?kin sorusu ?zerine, ''S?cak takip i?in tezkereye gerek yok. ?u anda tezkere gerekir falan demiyorum. S?n?r ?tesi operasyon yap?laca?? zaman tezkere elbet gerekir. S?cak takip d???nda...'' dedi.
Ba?kent ?niversitesi Senatosu?nu kabul eden TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan, konu?mas?nda s?n?r ?tesi operasyona de?indi. Toptan, ?Hi? ku?ku yok ki, TBMM ter?rle m?cadelede Silahl? Kuvvetler?in, h?k?metin istedi?i b?t?n tedbirleri almaya muktedirdir? dedi. (HABER MERKEZ?)
T?S?AD s?n?r ?tesine temkinli yakla?t?

T?S?AD Ba?kan? Arzuhan Do?an Yal??nda?, s?n?r ?tesi operasyona temkinli yakla?arak, ?Faydas? olacak m?, olmayacak m? ger?ekten iyi irdelenmeli? dedi.
Bakan Naz?m Ekren?i T?S?AD??n ?spanya?daki muadili i?adamlar? derne?inin ba?kan? ve ?yeleri ile birlikte ziyaret eden Yal??nda?, ??k??ta gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?. Ter?r?n b?t?n konular?n ?zerini ?sis gibi kaplad???n?? s?yleyen Yal??nda?, ?So?uk kanl? olmam?z, ac?lar?m?z?n ?stesinden gelmek ve ??z?m bulmakta bize yard?mc? olacakt?r diye d???n?yorum? dedi. Yal??nda?, s?n?r ?tesi operasyona yakla??mlar?n?n sorulmas? ?zerine de ?Bu sorundan kurtulmak i?in ne gerekiyorsa yap?lmal?. E?er onun faydas? olacaksa olabilir. Ama faydas? olacak m?, olmayacak m? ger?ekten onun iyi irdelenmesi gerekti?ini d???n?yoruz. Hepimizin ba?? sa? olsun? kar??l???n? verdi. (Ankara/EVRENSEL)
T?rk: Sorun askeri y?ntemlerle ??z?lmez

DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, K?rt sorununu sadece askeri y?ntemlerle ??zmeyi hedefleyen mant???n hi?bir zaman ba?ar?l? olmad???n? belirterek, ?Bu sanc?l?, s?k?nt?l? d?nemde hepimiz rahats?z?z. Ama ger?ekten bir diyalo?un, bir s?recin ba?lat?lmas? zaman?d?r? dedi. T?rk, TBMM?de gazetecilerin, 13 askerin hayat?n? kaybetmesine y?nelik sorusu ?zerine, ?at??man?n oldu?u yerde, sosyal, toplumsal ve psikolojik b?t?n tedbirlerin al?nmas? gerekti?ini s?yledi. ?Meseleyi sadece askeri y?ntemlerle ??zmeyi hedefleyen mant???n hi?bir zaman ba?ar?l? olmad???n? g?rd?k? diyen T?rk, ?a??n diyalog ?a?? oldu?unu, sorunlar?n sivil, demokratik y?ntem ve projelerle ??z?ld??? bir d?nya oldu?unu ifade etti.
ABD?den ilk tepki: T?rkiye ve Irak birlikte ?al??mak istiyor

Ankara?da Ter?rle M?cadele Y?ksek Kurulu?nun ald??? kararlar?ndan ard?ndan konu?an Beyaz Saray s?zc?s? Gordon Johndroe, PKK ile m?cadele konusunda, ?Irak ve T?rkiye, bu sorun ?zerinde birlikte ?al??mak istiyor. En etkili ve en uygun yol her iki ?lkenin vatanda?lar?n? korumakt?r? dedi. S?zc?, gazetecilerin ?Beyaz Saray??n T?rkiye?nin Kuzey Irak?a olas? s?n?r ?tesi operasyonu d?zenlemesini destekleyip desteklemeyece?i? sorusuna bunun varsay?msal bir soru oldu?u ?eklinde yan?tlad?. ABD D??i?leri Bakanl??? ise yapt??? yaz?l? a??klamada, PKK?nin 13 T?rk askerinin ?l?m?yle sonu?lanan eylemini k?nad? ve Irak makamlar?n?, PKK?ye kar?? ?etkili tedbir? almaya ?a??rd?.

Irak operasyona kar??

Irak, T?rkiye ile ge?en ay imzalanan ter?rle m?cadele anla?mas?n?n, PKK?yle m?cadelede en iyi yol oldu?unu bildirdi. Irak h?k?met s?zc?s? Ali El Dabbagh yapt??? a??klamada, T?rkiye ile Irak aras?nda imzalanan ter?rle m?cadele anla?mas?n?n, iki ?lkenin g?venli?inin korunabilece?i bir ?er?eve oldu?unu ifade etti.
Irak B?y?kel?isi J. Omran ise s?n?r ?tesi operasyonun Irak??n egemenli?inin ihlali olaca??n? belirterek, bu konuda yasal bir zeminin bulunmad???n? s?yledi.AB-T?rkiye Karma Parlamento Komisyonu E? Ba?kan? Joost Lagendijk, PKK eylemleri ile ilgili olarak hi?bir ?eyin ter?r? hakl? g?steremeyece?ine dikkati ?ekerek, b?lgedeki soruna bar???? yollardan siyasi bir ??z?m bulunmas? gerekti?ini s?yledi.
www.evrensel.net