Hamile ??retmen ba?ka okula s?r?ld?

?mraniye Mustafa Kemal Mahallesi?nde bulunan 30 A?ustos K?z Meslek Lisesi ??retmeni Nesli?ah Hazar 6.5 ayl?k hamile olmas?na ra?men haks?z ?ekilde ba?ka bir okula s?rg?n edildi. Hazar??n ayn? okulda g?rev yapan e?i de s?rg?n edildi.


?mraniye Mustafa Kemal Mahallesi?nde bulunan 30 A?ustos K?z Meslek Lisesi ??retmeni Nesli?ah Hazar 6.5 ayl?k hamile olmas?na ra?men haks?z ?ekilde ba?ka bir okula s?rg?n edildi. Hazar??n ayn? okulda g?rev yapan e?i de s?rg?n edildi. S?rg?ne tepki g?steren E?itim Sen 2 No?lu ?ube ?yesi ??retmenler ve ??renci velileri, karar?n geri al?nmas?n? istediler. ?ube Ba?kan? Hasan Toprak, okul m?d?rlerinin E?itim Sen ?yelerine kar?? sava? a?t???n? belirterek s?rg?nlere kar?? m?cadele edeceklerini ifade etti.
??retmenler ve veliler kar?? ??kt?
Karara tepki g?steren ??retmenler ve veliler d?n 12.30?da okul ?n?nde bir araya gelerek, alk??larla ve ?Bask?lar s?rg?nler bizi y?ld?ramaz? slogan? ile karar? protesto ettiler. Bas?na a??klama yapan E?itim Sen 2 No?lu ?ube Ba?kan? Hasan Toprak, arkada?lar?n?n haks?z uygulamalara kar?? ??kt?klar? i?in ve sendikalar?na ?ye olduklar? i?in s?rg?n edildi?ini dile getirdi. Haks?z yere s?rg?n edilen Nesli?ah Hazar??n 6.5 ayl?k hamile oldu?unu belirten Toprak, b?yle bir anlay???n e?itimi idare etmesinin m?mk?n olmayaca??n? dile getirdi. Hazar?a sevk ka??d? vermekte bile zorluklar ??kar?ld???n? belirten Toprak, ?Arkada??m?za bebe?in karn?nda ?ls?n demek istenmi?tir. Bu nas?l idareciliktir? diye tepki g?sterdi.
Milli E?itim Bakanl????n?n kendi yanda?? olmayanlara sava? a?t???n? belirten Toprak, bir ay i?inde 6 ?yelerinin s?rg?n edildi?ini a??klad?. ?Arkada?lar?m?z; halktan makbuzsuz para m? toplad?lar, irtikap m? yapt?lar, ??rencilerine dayak m? att?lar, mesle?in onuruna yak??mayacak davran??ta m? bulundular?? sorular?n? soran Toprak, s?rg?n kararnamelerinde de b?yle yazmad???n alt?n? ?izdi. ??yelerimiz sudan gerek?elerle e?itim ??retim y?l?n?n ortas? gelmesine ra?men, ?ocuklar ??retmensiz kal?r demeden s?rg?n edildiler? diyen Toprak, idarecilerin haks?zl?klar? ortaya ??kt?k?a pervas?zla?t???n? ve sald?rganla?t???n? dile getirdi.
Karar?n geri al?nmas?n? istediklerini belirten Toprak, okullardaki haks?zl?klara, s?rg?nlere kar?? daha iyi ve kaliteli bir e?itim i?in m?cadeleye devam edeceklerini dile getirdi.
??renciler d??ar? ??kar?lmad?
Bu arada a??klama s?ras?nda ??rencilerin okuldan d??ar? ??kart?lmad??? ??renildi. Kap?n?n a??lmas?n?n ard?ndan bir?ok ??renci Hazar??n yan?na gelerek karar?n geri al?nmas?n? istediklerini s?ylediler. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net