Hasar g?ren okula 8 y?l sonra tadilat

Depremin ?zerinden 8 y?l ge?mesine ra?men 2 bin 500 ??rencisinin bulundu?u ve yakla??k 60 ??retmenin g?rev yapt??? Avc?lar Lisesi binas?nda 8 y?l boyunca hi?bir g??lendirme ?al??mas? yap?lmad?.


Depremin ?zerinden 8 y?l ge?mesine ra?men 2 bin 500 ??rencisinin bulundu?u ve yakla??k 60 ??retmenin g?rev yapt??? Avc?lar Lisesi binas?nda 8 y?l boyunca hi?bir g??lendirme ?al??mas? yap?lmad?. ?l?e Milli E?itim M?d?rl????n?n ?denek ay?rmad??? i?in hasarl? binada 8 y?l e?itim verilmesine devam edilirken, okulun tadilat?na D?nya Bankas??n?n sa?lad??? fonla ancak 26 Temmuz 2007 tarihinde ba?lanabildi.
Lise binas?nda ba?layan tadilat?n 2007-2008 e?itim ve ??retim y?l?nda tamamlanamamas? nedeniyle, 2 bin 500 ??renci, yak?nlardaki Cihangir ?lk??retim Okulu?nda (??O) e?itim ve ??retimlerini s?rd?rmek zorunda kal?yor. Liselilerin say?s?n?n fazla olmas?ndan dolay? Cihangir ?lk??retim Okulu?nda ikili e?itim yap?l?yor.
120 g?n s?rece?i s?ylenen okul tadilat?n?n 27 Kas?m tarihinde bitmesi bekleniyor.
??al??malar yetersiz?
Konuya ili?kin g?r??t???m?z E?itim Sen 7 No?lu ?ube Ba?kan? Emin Ekinci, sendika olarak g??lendirme ?al??malar?n? yetersiz bulduklar?n?, onun yerine binan?n y?k?l?p yeniden yap?lmas?n?n hem daha g?venli, hem de uzun vadede d???n?ld???nde daha ekonomik oldu?unu s?yledi. Avc?lar ve K???k?ekmece?de tadilat gerektiren ?ok say?da okul bulunmas?na ra?men tadilat yap?lmay?p, bir?ok okulun bah?esine spor salonu yap?ld???n? ve bunun ?ok iyi bir icraatm?? gibi kamuoyuna yans?t?ld???na dikkat ?eken Ekinci, K???k?ekmece?deki okul tadilatlar?n hepsini ayn? firman?n almas?n?n d???nd?r?c? oldu?unu ifade etti.
??ocuklar?n psikolojisi ?nemsenmiyor?
Lisede okuyan ?ocukla ilkokulda okuyan ?ocu?un ayn? ortam? payla?mas?n?n ?ocuk psikolojisi a??s?ndan sa?l?kl? olmad???n? belirten Ekinci, ?G?rsellik, s?n?f?n fiziksel durumu, ara? gerecin kullan?lmas?, e?itim ortam?n?n ?ocu?un ya??na ve pedagojik durumuna uygun olarak haz?rlanmas? vb, bunlar?n hepsi g?z ard? ediliyor? de?erlendirmesinde bulundu. Avc?lar b?lgesinde tadilat nedeniyle e?itim yap?lamayan 3 okulun daha bulundu?unu s?yleyen Ekinci, ?Depremden sonra okul binalar?n?n depreme dayan?kl? olup olmad???n?n kan?tlanmas?n? ve bu konuda TMMOB?nin onay?n? istemi?tik. ?Okulda e?itim yap?labilir, herhangi bir tehlike yoktur? diye bir yaz? as?ld? okullar?n kap?lar?na, alt?nda da okul m?d?r?n?n m?hr?! Milli E?itim M?d?r??n?n emri ?zerine okul m?d?rleri bu yaz?y? asm??t? bir g?nde? dedi. (?stanbul/D?HA)
Ceren Saran
www.evrensel.net