G?NL?K

 • ?Gerekirse s?n?r ?tesi? karar? ??kt???nda san?r?z herkes ba?ka bir ?ey anlad?.Oysa beyefendi Amerika?y? anlad?!


  ?Gerekirse s?n?r ?tesi? karar? ??kt???nda san?r?z herkes ba?ka bir ?ey anlad?.
  Oysa beyefendi Amerika?y? anlad?!
  Ve ?n?m?zdeki ay Amerika?ya gidece?ini?
  Bush?a meseleyi anlataca??n? a??klad?!
  Ger?i k?reselle?me teorileri ortaya at?ld???nda?
  ?Art?k s?n?rlar?n kalkt???? yaygaras? yap?l?yordu!
  S?n?r ?tesi sava?lar s?rd???ne?
  Operasyon kararlar? al?nd???na g?re?
  Demek s?n?rlar kalkmam??!
  Yine, Amerika Irak?? i?gal edince sevin? ???l?klar? atanlar ?u masallar? anlat?yorlard?:
  Saddam engeli ortadan kalkt???na?
  Amerika b?lgeye tek ba??na hakim oldu?una g?re?
  Gerginlikler bitecek?
  B?lgeye huzur? Bar??? G?ven gelecek
  Oysa, Irak yan?yor.
  L?bnan kayn?yor?
  Filistin a?l?yor!
  ?ran ve Suriye ile sava? hep g?ndemde tutuluyor!
  Demek, huzur, g?ven ve bar?? da mafi?!
  Tabii, petrol tekelleri?
  ?stilac? yamyamlar bu i? kap??malardan hayatlar?nda g?rmedikleri kadar karlar? g?t?rmeyi, huzurdan say?yor?
  B?lgesel kaosun?
  Durmadan akan kan?n?
  ?? vuru?malar?n kendi karlar? i?in g?vence oldu?unu varsay?yorlarsa o ba?ka!
  Ki, ?yle oluyor.
  Bak?n petrol ve silah tekellerinin bilan?olar?na, tarihlerinde g?r?lmedik en azmi karlara bu d?nemde ula??yor!
  ***
  Peki, bizim s?n?r ?tesi ne anlama geliyor?
  Bakmay?n siz, herkes pekala biliyor;
  Beyefendi Amerika?ya gidecek?
  Bir yol verseniz de birka? kilometre g?steri yap?p geri d?nsek diyecek.
  Bush?da, elindeki envanteri masaya atacak?
  ?Kimin paras?yla? diye soracak:
  ??te asl?nda zurnan?n z?rt dedi?i yer buras?d?r.
  Senin en temel i?letmelerin elden gitmi??
  Limanlar?n ihale edilmi??
  Bankac?l?k yabanc?lar?n eline ge?mi??
  Borsa birka? y?z yabanc? spek?lat?re?
  Ekonomik varl???n, yabanc? vurguncu sermayenin geli?ine, keyfiyetine terk edilmi??
  Bor?lar?n ?? y?z milyar dolarlar? ge?mi??
  Vurguncu para 100 milyar dolarlara yakla?m??sa?
  E?er o paran?n sadece be? on milyar? k?p?rdasa?
  ??yle hafif bir yoklasa ayaklar?n yerden kesiliyorsa?
  Ve idarecilerin Amerikan vasiyetiyle tepede duruyorsa?
  Ve ?arac? kurum?, ?s?p?rmeyin adam?, kullan?n? diye ayaklara kapan?yorsa?
  Hazine, Amerikan konsoloslu?unda g?rev yapm?? adama emanet ediliyorsa?
  S?n?r ?tesi yapars?n tabii de?
  Sorarlar adama:
  Kimin karar??
  Kimin paras?yla?
  ??te bak?n, memleketi sata sata nas?l kalk?nm???z ama?
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net