Bebe?in ?l?s?n? bile rehin ald?lar

Cumali ve Remziye El?i ?iftinin 9 ay boyunca bekledikleri b?y?k mutluluk kabusa d?nd?.


Cumali ve Remziye El?i ?iftinin 9 ay boyunca bekledikleri b?y?k mutluluk kabusa d?nd?. Ad?n? Muhammet Ahmet koyduklar? bebeklerinin hastalanmas? ile g?nlerini hastanede ge?iren ?ift, AKP H?k?meti?nin ?Paran kadar sa?l?k ve d?ner sermaye? projesinin kurban? oldu. Minik bebeklerinin ?l?m? ile sars?lan ?ift, ??kar?lan 6 milyarl?k fatura nedeniyle bebeklerinin hastane taraf?ndan rehin al?nmas?yla ikinci ?oku ya?ad?.
Cumali ve Remziye El?i ?ifti ilk bebeklerinin hen?z iki ayl?kken ya?am?n? yitirmesinin ard?ndan t?m umutlar?n? Muhammet Ahmet?e ba?lad?. 9 ay boyunca b?y?k umutlar besleyerek bekledikleri bebekleri, El?i ?iftinin mutlulu?u oldu. Ancak bu mutluluk uzun s?rmedi. El?i ailesi bebeklerinin hasta oldu?unu ??renince kabusu dolu g?nler birbiri ard?na geldi.
Masraflar bellerini b?kt?
El?i ?iftinin anlat?mlar?na g?re olaylar zinciri ??yle geli?ti; Bak?rk?y Kad?n Do?um ?ocuk Hastal?klar? Hastanesi?nde doktorlar bebe?in beyni ve ba??rsaklar?nda problem oldu?unu s?yleyerek hemen ameliyata al?nmas?n? s?ylediler. Ameliyata al?nan bebek yar?m saat sonra ??kar?ld? ve doktorlar El?i ailesine ?Biz bu ameliyat? yapamay?z riskli? yan?t?n? verdi. 23 Eyl?l?de ?stanbul ?niversitesi Cerrahpa?a T?p Fak?ltesi?ne sevk edilen bebek burada ba??rsaklar?ndan ameliyat edildi. ?ocuklar?n?n hastal???na ?z?len ?ift as?l bundan sonra sars?lmaya ba?lad?. SSK?l? olmalar?na kar??n istenen, g?nl?k 150 YTL?lik ??retim ?yesi fark? ?creti B?y?k?ekmece BEKO fabrikas?nda ta?eron ?irkette asgari ?crete ?al??an ?ifti zor durumda b?rakt?. Bunun d???nda g?nl?k 50 ile 100 YTL aras?nda de?i?en medikal ?r?nlerin fiyatlar? da ?ifti zorlad?.
?Fi?i ?ekelim ?
Solunum cihaz?na ba?lanan bebek iyile?emedi. El?i ailesinin iddialar?na g?re hastane masraflar?n? ?deyemeyince doktorlar ?paray? ?deyemeyecekseniz fi?i ?ekelim? dedi. ???i arkada?lar?n?n ve akrabalar?n yard?m? ile hastaneye 750 YTL tutar?ndaki bor? ?dendi. Ancak uzun s?ren tedavi sonras?nda hastanede aileye 6 bin 150 YTL tutar?nda fatura ??kar?ld?. El?i ailesi ?6 bin 150 YTL?yi nas?l ?deriz? diye d???n?rken kara haber geldi. 8 Ekim?de bebek ya?am?n? yitirdi. El?i ailesini as?l bebeklerinin cenazesinin fatura kar??l???nda rehin al?nmas? kahretti. Gazetemizin, iddialarla ilgili Ba?hekim Yard?mc?s? Dr. H?z?r Asl?y?rek?le g?r??mesi ?zerine, bebek ailesine teslim edildi.
?Faturalar? var ??k?? yapamad?k?
?ddialarla ilgili g?r?? ald???m?z Ba?hekim Yard?mc?s? Uzman Dr. H?z?r Asl?y?rek, daha ?nce de hastanelerinde benzer olaylar?n ya?and???n? itiraf etti. Asl?y?rek, ?Ge?ti?imiz cumartesi g?n? de benzer bir olay ya?and?. Sorumlular hakk?nda soru?turma a??ld? ve b?t?n k?rs?lere cenazelerin her ne olursa olsun verilmesi talimat? g?nderildi? diye konu?tu. Bebe?in cenazesinin bekletildi?i ?ocuk Cerrahi B?l?m??ne birlikte gitti?imiz Asl?y?rek, bebe?in ??kart?lmas? i?in gerekli i?lemlerin yap?lmas?n? sa?lad?.
Ba?hekim yard?mc?s?n?n bebe?in cenazesinin neden verilmedi?ini sormas? ?zerine sekreterin, ?5 milyar?n ?zerinde faturalar? var o y?zden ??k?? yapamad?k? demesi, rehin olay?n? a??k bi?imde ortaya koyuyordu. Sorumlular hakk?nda soru?turma ba?lat?l?p ba?lat?lmayaca??n? sordu?umuz ba?hekim yard?mc?s?, ba?hekimle g?r??t?kten sonra gerekli i?lemlerin ba?lat?laca??n? ifade etti. El?i ailesi, bebeklerinin iki g?nd?r rehin tutuldu?unu belirterek, ?Siz araya girmeseydiniz paray? ?deyene kadar bebe?imizin cenazesini alamazd?k? dediler. (?stanbul/EVRENSEL)
Para vermeden i? yapt?ram?yoruz

Muhammet Ahmet ve ailesinin ya?ad?klar?na ?ahit oldu?unu s?yleyen Reyen Batuma, Siirt?te 3 defa ameliyat olan ?ocuklar?n?n tedavisi i?in Diyarbak?r Devlet Hastanesi?ne geldiklerini, buradan da ?stanbul?a sevk edildiklerini dile getirdi. Batuma, Diyarbak?r?dan sevk edilirken doktorun Cerrahpa?a ?ocuk Cerrahi Servisi?ndeki bir doktoru arad???n? ve ?stanbul?daki doktorun ?2 bin YTL?leri varsa gelsinler yoksa gelmesinler? dedi?ini iddia etti. Batuma 2 bin YTL?yi yat?rd?klar?n? ancak medikal ?r?nlerin de kendilerine ald?r?ld???n?, bunlar?n paras?n?n verilmemesi halinde tedavinin yap?lmad???n? aktard?. 2 g?nd?r hastanede olduklar?n? dile getiren Murat Y?cel de ?para vermeden? i?lem yapamad?klar?n? belirterek ?SSK?l? olmam?z?n ne hayr? kald? ki. B?yle olaca??n? bilsem ?zele giderdim? dedi.
?ahin Do?an
www.evrensel.net