?ZG?RL?KLER

 • Ge?en hafta, felaket birka? y?nden T?rkiye toplumunu vurdu. Onlarca sivil insan, korucu k?yl?ler, askerler ve silahl? militanlar ya?amlar?n? yitirdiler.


  Ge?en hafta, felaket birka? y?nden T?rkiye toplumunu vurdu. Onlarca sivil insan, korucu k?yl?ler, askerler ve silahl? militanlar ya?amlar?n? yitirdiler. Bir feryat, bir ???l?k ki, duyuldu her yanda. Ana y?re?i idi, kanayan, a?layan?
  Biz daha ?ok, medyada hakikaten b?y?k bir ac? olan asker cenazelerini, anne ve karde?lerini g?rd?k.
  Dikkatlerden ka?m?? olamaz.
  ?lk kez olan bir ?ey de g?rd?k, ?e?itli gazetelerde. O da ?udur:
  Bir askeri yetkili a??klam??t? yan?lm?yorsam: ?Bizim i?imiz de?il, cenaze teslimi? demi?ti.
  Kimin i?iydi acaba?
  Sava? Hukuku (?nsanc?l Hukuk) a??s?ndan da baksan?z, ?nsan Haklar? Hukuku a??s?ndan da baksan?z, soruyu sormak laz?md?r: Cenazeleri ailelerine teslim etmek, onlar?n cenazelerini kurt ku? yemesin diye koruma alt?na almak, kimin i?idir?
  Askeriyenin mi, savc?l???n m??
  Yoksa ailelerin mi?
  Bu bir insan onuruna sayg? sorunudur.
  Hani ??valye ruhu derler ya, ?yle bir ?ey i?te. Hani, Mustafa Kemal?i anlat?rlar ya -Yunan bayra??n? yerden kald?rtmas?- anlamlar ta??r ya?Ya da ?anakkale?de yatan d??man askerleri onlar?n anne ve babalar? i?in s?yler ya, ?bizim ?ocuklar?m?zd?r onlar? diye?
  Bu i?, -derede y?kanan cenaze i?i- ?yle bir i?tir i?te.
  Onur sorunudur. ?eref, haysiyet sorunu yani?
  Ta Antigone?den beri, insan onuruna sayg? i?idir.
  Sophokles?i, 2500 y?l ?ncesinden beri s?ylenen ?eyleri, hat?rlamak laz?m.
  Antigone de Sophokles, Thebai kral? O?d?pus?un o?ullar? Eteokles ve Polyneikes?in iktidar sava??n? anlat?r. Bir de k?z karde?leri vard?r onlar?n: Antigone?
  Eteokles ve Polyneikes, her ikisi de, birbirlerine kar?? ?arp??t?klar? sava?ta ?l?rler.
  Cenazeleri sava? meydan?ndad?r.
  Kral Kreon, iki karde?ten Eteokles?in vatan?n? korumak i?in sava?t???n? ve g?m?lme hakk?n? o nedenle kazand???n? s?yler ve g?m?lmesini ister.
  Polyneikes ise isyan etmi?tir. O nedenle g?m?lmeyecektir.
  O devirde, (M. ? 440) g?m?lmek, ?erefli insanlar?n elde etti?i bir olanakt?r. Do?rudan insan onuruna sahip olma ve ?yle muamele g?rme ile ilgilidir.
  Antigone iki karde?inden birisinin bu ?ekilde muamele g?rmesini kabul etmez.
  Kral?n emrini dinlemez.
  Kral insan onuruna ayk?r? emir vermi?tir.
  Karde?i olan Polyneikes?i g?mer. ?l?m? g?ze alm??t?r.
  Kral Antigone?yi ?l?me mahkum eder.
  ?nsan onuruna ayk?r? yasalar sorununu ?e?itli toplumlar binlerce y?ld?r ya??yorlar.
  ??rnak? ta cenazeleri anne babalar? taraf?ndan da?lardan al?n?p getirilen insanlar?n kar??la?t??? muamele d???nd?r?c?d?r.
  Muamele insan onuruna ayk?r?d?r.
  Aileleri kendilerine ula??l?ncaya kadar a??kta ??r?meye terk edilen insanlar?n kar??la?t??? muamele de?
  Su?lar? ne olursa olsun?
  Bir de, askeri yetkili ya da savc?l?k makamlar?n? ge?elim? Hastane yetkilisi olarak, belki de hekimdi karar verenler: Hi? d???nd?ler mi acaba, cenazenin hastanede y?kanamayaca??na dair verdikleri cevab?n ne anlama geldi?ini?
  Bir sorum da insan olanad?r.
  Siz hi?, bir derede, o?lunuzun, k?z?n?z?n cenazesini y?kamak zorunda b?rak?labilece?inizi d???nd?n?z m??
  Siz hi? b?yle bir devlet g?rd?n?z m??
  Kald? m? yery?z?nde b?yle bir devlet?
  Hey, sa?c?lar, solcular, laik?iler, cumhuriyet?iler, ?eriat??lar!
  Bu hangi vicdana s??ar?
  H?sn? ?nd?l
  www.evrensel.net