HAYATIN ???NDEN

 • Teklif, ?i?e?i burnunda devlet bakan?m?z Mehmet ?im?ek?ten geldi. Se?im b?lgesinde iftar yeme?i ?ncesi, ya da sonras? yapt??? konu?mada aynen ??yle dedi say?n bakan.


  Teklif, ?i?e?i burnunda devlet bakan?m?z Mehmet ?im?ek?ten geldi. Se?im b?lgesinde iftar yeme?i ?ncesi, ya da sonras? yapt??? konu?mada aynen ??yle dedi say?n bakan.
  - ?niversite ile sanayi aras?ndaki diyalog daha fazla olsun.
  Yani ne var, her ?eyi sermayeye vermek ?zere bakan yap?lm?? muhterem devletlinin bu dedi?inde diyeceksiniz. Bitmedi.
  - Daha ?ok ?zel sekt?r ?niversitesi olsun.
  Buna da eyvallah diyelim.
  - Hatta rekt?r, bir i?adam? olsun. ??nk? d??ar?da b?yle. Tabii akademik konularda profes?rler olacak ama bunlara da imkan verilsin.
  ?Mersi? say?n bakan.
  ?imdi bir iki c?mle yazmadan ?nce bu say?n bakan?n ge?mi?ine h?zla bakal?m.
  Say?n bakan 40 ya??nda. Batman??n Gerc?? il?esinin Ar?ca k?y?nde d?nyaya gelmi?. Bir ?ift?i baban?n 9 ?ocu?unun en k?????. ?lk ve orta okulu Batman?da, liseyi Gerc???te bitirmi?. Varl?kl? olmad??? kesin. Yani bu ?lkenin yoksul insanlar? ona bir f?rsat vermi?. O da bu f?rsat? iyi de?erlendirmi?, ?al??m?? ve Siyasal Bilgiler Fak?ltesi?ni birincilikle bitirmi?. Dil ??renmek ve y?ksek lisans yapmak i?in devlet bursuyla, yani yine bu yoksul ?lkenin insanlar?n?n paras?yla ?ngiltere?ye gitmi?. Orada 3 y?l mast?r yapm?? ve T?rkiye?ye d?nm??.
  Buraya kadar her ?ey normal. Umulur ki yoksul topraklar?n en yoksul b?lgesinde yoksul insanlar?n paras?yla iyi e?itim alan gen?, ?lkesine d?n?nce bir devlet kurulu?unda ?lkesine olan borcunu ?desin, manen mutlu olsun. Ama o b?yle yapmam??. ABD?nin Ankara b?y?kel?ili?ine girmi?. D?rt y?l ?T?rkiye ?zerine ekonomik analiz? ?al??mas? yapm??. Yani kendi ?lkesinin ekonomik analizini Amerikal?lar ad?na yap?p rapor etmi?. Herhalde Amerikal?lar da bu raporlarla T?rkiye?ye s?t tozu yard?m? yapm??lard?r. O kadar iyi ?al??m?? ki 1997 y?l?nda Amerika?ya yerle?mi? ve hisse senedi analiz k?sm?nda ?al??maya ba?lam??. Emperyalizmin d?nyevi yans?malar?ndan biri olan yat?r?m bankas? Merrill Lynch?te i?e ba?lam??. Ona T?rkiye, M?s?r, Yunanistan, ?srail gibi ?lkelerin yer ald??? Akdeniz ?lkeleri sorumlulu?u verilmi?. 2005 y?l?nda Avrupa, Afrika ve Ortado?u b?lgesi ekonomik ve stratejik ara?t?rmalar b?l?m ba?kanl???na getirilmi?. Yani 30 k?sur ya??ndayken, d?nya sermayesinin yoksul do?u ?lkelerini nas?l daha ?ok s?m?rebilecekleriyle ilgili b?l?m?n ba??na getirilmi?.
  Bir Amerikal? han?mla evlenmi? ve yar? ?ngiliz vatanda?l???na ge?mi?. Yani ?niversiteyi bitirene kadar suyundan, topra??ndan, yoksul insanlardan toplanan paras?ndan faydalanm?? ve mezun olur olmaz sermayenin kuca??na oturtulmu?.
  Ve nas?l olmu?sa Ba?bakan, T?rkiye?de kimse kalmam?? gibi, Say?n ?im?ek?i ?ngiltere?nin kuzey sokaklar?nda ke?fetmi? ve getirtip bakan yapm??.
  ?yi mi?
  ?yi de laf m??
  Bundan iyisi, ci?er yahnisi.
  ?Biz Dervi??leri de g?rd?k. D??ardan gelenler, geldikleri gibi giderler? diyebilirsiniz. Ama b?rakt?klar? tahribat? d?zeltmek i?in gelecek bir, iki ku?a?? feda etmemiz gerekecek.
  Ne diyordu muhterem.
  -??adamlar? rekt?r olsun.
  Olsun. Hatta yetmez. ?niversiteyi de k?k?yle i?adamlar?na satal?m. Biz de gidip pazarda limon satal?m.
  O da kurtulsun, biz de.
  Arif Nacaro?lu
  www.evrensel.net