Gazeteci sava? ???l??? atmaz!

??rnak?ta 13 askerin PKK militanlar?nca ?ld?r?lmesine ve asker cenazelerine dair haberleri de?erlendiren Bilgi ?niversitesi?nden Yrd. Do? Dr. Esra Arsan...


??rnak?ta 13 askerin PKK militanlar?nca ?ld?r?lmesine ve asker cenazelerine dair haberleri de?erlendiren Bilgi ?niversitesi?nden Yrd. Do? Dr. Esra Arsan, ?Bar?? gazetecili?inde hi?bir ?iddetin kazan?l? k?l?nmamas? gerekir? diyor. Ege ?niversitesi?nden Do?. Dr. G?lg?n Erdo?an Tosun da ?Bar?? gazetecili?ine en fazla ihtiyac?m?z?n oldu?u zamanlar bu zamanlard?r? g?r???nde.
Arsan ?Gazetecinin sava? ???l??? atmas?, ?iddeti ?a??rmas? de?il, ?iddetin iki tarafl? olarak bitmesine ?a?r? yapmas? gerekir? diyor. Aksi halde sonu? ?G?nl?k hayatta s?radan fa?izmin yeniden ?retilmesi? oluyor.
Arsan ??yle diyor: ?Gazetecinin insanlara s?z hakk? tan?mas? gerek. Sava? ???l?klar?, ?anti K?rt? bir ?er?eveleme i?inde. Ama ?ld?r?len askerler aras?nda da K?rt ?ocuklar var. Bu ikilem T?rkiye?nin ya?ad??? sorunun temeli.?
G?lg?n Erdo?an Tosun, ???inde yarat?c?l??? bar?nd?ran ??z?mleri ?retecek olanlar ?lke politikas?na ve g?ndemine y?n verenlerdir. Yani bir yandan politikac?lar, asker, sivil, b?rokrat elit, di?er yandan gazetecilere ?nemli sorumluluklar d???yor? ifadesini kullan?yor. Tosun ??yle devam ediyor: ??l? ve yaral? say?s?n?n giderek artt??? bir ortamda s?rf ?at??maya odakl?, kay?plar?n taraflar aras?ndaki da??l?m?n? kazan?lacak / kaybedilecek skor tablolar? olarak g?ren gazetecilik anlay??? toplumdaki kin ve nefretin derinle?-mesinden ba?ka bir i?e yaramayacak.? (?stanbul-?zmir/B?A)
Tolga Korkut
www.evrensel.net