Gazetelerin analizi

Arsan, gazetelerin birinci sayfalar?ndaki ortak s?ylemi ??yle ?zetliyor:


Arsan, gazetelerin birinci sayfalar?ndaki ortak s?ylemi ??yle ?zetliyor:
* ?iddetin yeniden ?retilmesi: Kay?plardan ortaya ??kan ?iddetin yeniden ?retilmesi i?in bir f?rsat yaratma ?abas? var. Gazeteciler, ?at??man?n temellerine inmeden, ?Askerler neden ?l?yor? sorusunun cevab?n? vermeden, ?Bu ?l?mlerden hesap sorulmal?? ??kar?m? yap?yor.
* ?er?eve ?at??man?n iki taraf? oldu?unu gizliyor: Olay ?ok ?z?c? ama, ?askerlerin pusuya d???r?lmesi?, ?hain bir sald?r?yla hayatlar?n? kaybetmeleri? s?zleri, sadece bir taraftan kaynaklanan bir vah?et ?er?evesi kuruyor. Oysa ?at??man?n iki taraf? var. G?venlik kuvvetleri de silahl?lar ve operasyondan d?n?yorlar. ?ki taraf da kay?p veriyor, ama gazeteciler, yaln?zca tek bir taraf?n, ?bizim? taraf?n kay?plar?n? konu ediyorlar.
* Ma?duriyet ve ?? alma e?ilimi: Haberlerde ?? alma insiyak? var. ?zellikle H?rriyet?in s?ylemi, s?n?r ?tesi operasyonun ?art oldu?u s?zleriyle ?iddetin su?layarak devam ettirilmesi s?z konusu. Oysa ?at??malarda gazetecinin bar??a d?n?k ?abalarla anla?mazl??? ??zmeye d?n?k s?ylemi olmal?.
* DTP?nin y?prat?lmas?: Yanl?? olan sunulardan biri, Demokratik Toplum Partisi?yle (DTP) ilgili. Hayat?n? kaybeden askerlerin ?zerinden DTP?nin y?prat?lmas? ?abas? ba?lat?l?yor. ?zellikle Aysel Tu?luk?un Anayasa Komisyonu?ndaki foto?raflar?yla, Tu?luk?un ?nternet sitesinin hack?lenmesiyle ilgili haberlerde, ger?e?i yans?tmayan s?ylem var. Burada, ?nce kurban yarat?p, kurban?n faillerini lanetleme, bunun ?zerinden yaratt?klar? hedefleri y?pratmak i?in haber yap?land?rmas? var.
www.evrensel.net