Kendini ?yeni?ye b?rak

garajistanbul, ?kendini ?yeni?ye b?rak? slogan?yla sanatseverle bulu?uyor.


garajistanbul, ?kendini ?yeni?ye b?rak? slogan?yla sanatseverle bulu?uyor. Garajistanbul sanat y?netmenleri Mustafa ve ?v?l Avk?ran??n ?nc?l???nde edebiyat okumalar?ndan, dans g?sterilerine, tiyatrodan, konserlere kadar farkl? disiplinlerden bir?ok sanat etkinli?ine ev sahipli?i yapacak.
garajistanbul?un yeni d?nem program?n? mekan?n ileti?im direkt?r? sanat?? Mehmet Ali Alabora anlatt?. Alabora, 25 Ocak?tan bu yana 42 farkl? dans performans? ile 71 dans gecesine, 8 ayr? yap?m ile 52 tiyatro performans?na, 13 ayr? m?zik projesi ile 15 m?zik gecesine, 4 ayr? edebiyat okumas?na, 2 festivale, 1 kukla performans?na, foto?raf ve grafik tasar?m? alanlar?nda 3 sergiye ev sahipli?i yapt?klar?n? a??klad?. Alabora ayr?ca, 17 bin 317 seyirciyi misafir eden garajistanbul?un, garajistanbulpro adl? prod?ksiyon birimi ile de 3 dans, 2 m?zik ve 1 tiyatro projesi ?retti?ini s?yledi. Alabora, garajistanbul?un sadece ?a?da? g?steri sanatlar i?in d?zenlenen tek mekan olmas?n?n yan?nda, T?rkiye?nin k?lt?rel d?n???m projesi oldu?una vurgulad?. Yeni sezonda 5 uluslararas? festival, 18 farkl? dans performans?, 8 tiyatro oyunu ve 10?dan fazla m?zik projesinin yer alaca?? garajistanbul?da y?l boyunca 200?den fazla sanat?? sahne alacak.
?Yeni bir dil, yeni bir g?z, yeni bir kulak... Kendini yeniye b?rak? slogan? ile yeni d?nem program?n? a??klayan garajistanbul, sanat yakla??m?n? ?u tespitle ortaya koyuyor: ?Sanat ad?na ?retilen i?lerin tan?mlanmas?, s?n?fland?r?lmas? art?k yeni okuma bi?imleri ile m?mk?n. Bug?n yap?lan? takip etmek ve izlemek, yar?n i?in bir beklenti olu?turmak ve yar?n yap?lacak olana katk?da bulunmak anlam?na geliyor. Bu ise ancak kendini yeniye b?rakmakla m?mk?n. Sanat ?reticisi ile al?c?s? aras?ndaki ili?ki, hiyerar?i i?ermemelidir.? (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net