Ay?e Kulin?in ?Veda?s? korsana kar?? mavi

Ay?e Kulin?in Everest Yay?nlar??ndan ??kan ?Veda? roman?, korsan bas?ma ?nlem olarak mavi m?rekkeple bas?ld?. Yay?nevi, edebiyat alan?nda T?rkiye?de ilk kez ger?ekle?tirdi?i bu teknikle korsan? ?nlemeyi ama?l?yor.


Ay?e Kulin?in Everest Yay?nlar??ndan ??kan ?Veda? roman?, korsan bas?ma ?nlem olarak mavi m?rekkeple bas?ld?. Yay?nevi, edebiyat alan?nda T?rkiye?de ilk kez ger?ekle?tirdi?i bu teknikle korsan? ?nlemeyi ama?l?yor.
Everest Yay?nlar? Edit?r? S?rma K?ksal, ?lkemizde korsan kitap sorununun ?ok ciddi bir boyutta oldu?unu belirterek, bu sorunla ba? edebilmek i?in b?t?n yay?n evlerinin ?e?itli y?ntemler denedi?ini, bandrol uygulamas?na da bu nedenle ge?ildi?ini hat?rlatt?. K?ksal, korsan kitap sorununu sekt?r olarak hen?z alt edemediklerini ifade ederek, ?Biz de Everest Yay?nlar? olarak korsan yay?nc?l???n ?n?ne ge?ebilmek i?in, fotokopi yoluyla kopyalanmas? neredeyse imkans?z olan mavi m?rekkep kulland?k ve Ay?e Kulin?in ?Veda? adl? kitab?n? bu ?ekilde yay?mlad?k. Yaz? renginin a??k olmas? sebebiyle fotokopi yoluyla kopyalanmas? iyi sonu? vermiyor? dedi. Yaz??malarda g?n?m?ze kadar hep mavi m?rekkep kullan?ld???n? an?msatan K?ksal, mavi rengin g?z? yormad???n? da vurgulad?. S?rma K?ksal, kitab?n maliyetinin di?er kitaplardan ?ok farkl? olmad???n? dile getirerek, ?Herhangi bir fiyat art???na da neden olmad?. Bu uygulamaya al???k olmayan okurlar bunun kitab?n maliyetine yans?d??? yan?lg?s?na d??memelidirler. ?Veda? siyah m?rekkeple bas?lsayd? da ayn? fiyata sat?lacakt?? diye konu?tu. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net