?srail sald?r?s? ABD?ye dert oldu

?srail?in 6 Eyl?l?de Suriye hava sahas?n? ihlal etmesine bahane etti?i ?n?kleer tesis? iddias?n?n, ABD y?netimi i?erisinde tart??malara neden oldu?u ??renildi.


?srail?in 6 Eyl?l?de Suriye hava sahas?n? ihlal etmesine bahane etti?i ?n?kleer tesis? iddias?n?n, ABD y?netimi i?erisinde tart??malara neden oldu?u ??renildi. Bush kabinesi i?erisinde ??ahin kanat? olarak bilinen ABD Ba?kan? Dick Cheney liderli?indeki grubun, ?srail?in Suriye istihbarat?n? ?g?venilir buldu?u ve ciddiye ald???? ??renilirken, D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ve etraf?ndakilerin ise ?b?lgede ger?ek bir tehdit olup, olmad???n? sorgulad?klar?? ifade edildi.
?srail?in, Suriye?ye y?nelik son sald?r?s?nda bu ?lkedeki Kuzey Kore yard?m?yla yap?lan ?n?kleer tesisleri? hedef ald??? iddia edilmi?ti. Suriye?nin resmi olarak n?kleer ?al??mas? bulunmamas?na ra?men, ?srail?in, bu istihbarat? sald?r?dan ?nce ABD ile payla?t??? da iddialar aras?ndayd?.
?ki yakla??m
ABD?de yay?nlanan ?The New York Times? gazetesi, Beyaz Saray?daki kaynaklara dayand?rd??? d?nk? man?etinde, ?Tart??ma ?u; ?srail?in, Beyaz Saray?a aylar ?nce sundu?u istihbarat, ?srail?in askeri sald?r?s? i?in yeterli miydi ve bu iki ?lkeye y?nelik Amerikan politikas? g?zden ge?irilmeli mi? diye yazd?.
ABD Ba?kan Yard?mc?s? Cheney liderli?indeki ??ahin kanat??n, ?srail?in istihbarat?n? ?g?venilir? buldu?unu belirten gazete, ?Bu kanat, ABD?nin Suriye ve K.Kore ile diplomatik durumunu g?zden ge?irmesi gerekti?ini belirtiyor? diye yazd?. Buna kar??l?k D??i?leri Bakan? Rice ile etraf?ndaki ABD?li yetkililerin ise ?srail istihbarat?na ?inanmad?klar?n?? belirten NY Times, ABD?li bir yetkilinin, ?Baz?lar?, bu durumu g?ky?z?n?n y?k?lmas? olarak nitelerken, di?erleri ise ger?ek istihbarat?n tehdit olu?turdu?u y?n?nde ikna olmad?klar?n? belirtiyor? ifadelerine de yer verdi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net