TOK??de skandallar?n ard? arkas? kesilmiyor

TOK? taraf?ndan Trabzon Y?ld?zl??da yap?lan 936 konutun bulundu?u 71 d?n?ml?k alan?n tar?m arazisi oldu?u h?km?ne var?ld?.


TOK? taraf?ndan Trabzon Y?ld?zl??da yap?lan 936 konutun bulundu?u 71 d?n?ml?k alan?n tar?m arazisi oldu?u h?km?ne var?ld?. TOK? taraf?ndan yapt?r?lan konutlar ?gecekondu? gibi ka?ak yap? durumuna d??t?.
TOK??ye ait konutlar?n d???nda Karayollar? ?al??anlar? taraf?ndan yapt?r?lan 40 adet villan?n da bulundu?u alan?n tar?m arazisi i?erisinde kalmas? ciddi s?k?nt?lara yol a?acak.
A??l??? 11 Temmuz?da ger?ekle?tirilen Trabzon Y?ld?zl??daki TOK? konutlar?, se?imden bir g?n sonra, 23 Temmuz?dan itibaren hak sahiplerine verilmeye ba?lanm??t?. Fakat konutlarda ne su ne de elektrik vard?.
?TOK??nin foyas?? ba?l???yla duyurdu?umuz haberin ard?ndan su ve elektrik sorununu halleden site sakinleri ?imdi yeni sorunla kar?? kar??ya...
Sorun nereden kaynakland?
1998 y?l?nda d?nemin belediye ba?kan? taraf?ndan imara a??lan fakat tar?m arazisi h?km?nden ??kar?lmayan b?lgede ev yapmak isteyen vatanda?lara belediye imar izni vermedi. Vatanda?lar?n mahkemeye ba?vurmas? ?zerine atanan bilirki?i, s?z konusu alan?n tar?m arazisi oldu?u raporunu verdi. B?ylece alanda hi?bir in?aat?n yap?lamayaca?? anla??ld?.
Di?er yandan TOK? konutlar?na ba?lant?y? sa?layacak olan yol da yap?lam?yor. ??nk? yolun ge?ece?i alan da tar?m arazisi h?km?nde.
Okul sadece projede kald?
Bu durumda arazide bulunan hi?bir eve, TELEKOM, belediye ve TE?A? resmi hi?bir i?lem yapam?yor. Ayn? zamanda TOK? taraf?ndan yap?lan konutlara yap? kullanma izni de verilemeyecek. ??nk? TOK? taraf?ndan yap?lan konutlar ka?ak yap? ?zelli?i ta??yor.
Konutlar?n yap?m?ndan sonra bir?ok sorunla kar?? kar??ya kalan hak sahiplerinin ortaya ??kan durumla birlikte tedirginlikleri iyice artt?. Daha ?nce konutlar?n tesliminden sonra 1 ay susuz ve elektriksiz ya?ayan konut sahipleri ?imdi de yap? kullanma izninden mahrumlar. Ve tekrar elektrik su ve telefonlar?n kesilmesi kayg?s?yla ya??yorlar...
?te yandan TOK??nin konutlar?n?n bulundu?u b?lgede, proje ?st?nde g?z?ken okul ve spor sahas? in?aat? da Y?ld?zl? beldesinin merkezinde yap?ld?.
Son karar az?nl?kla al?nd?
Konutlar?n bulundu?u alan hakk?ndaki son karar? vermek ?zere 5 Ekim 2007 tarihinde Trabzon Valili?i?nde Vali Yard?mc?s? Erhan Ey?vge ba?kanl???nda toplant? yap?ld?. Tar?m ?l M?d?rl???, ?l ?zel ?daresi, ?evre ve Orman ?l M?d?rl???, Trabzon Belediyesi, Bay?nd?rl?k ?l M?d?rl???, Ziraat M?hendisleri Odas? ve DS??den toplam 25 ?yenin kat?lmas? gereken toplant?ya 9 ki?inin kat?ld??? ??renildi. 9 ki?i ile al?nan karar ile alan tar?m arazisi h?km?nde kald?. (Trabzon/EVRENSEL)
TOK? in?aat? ??kt?: 1 ?l?

Ni?de?de TOK? in?aat alan?ndaki al??veri? merkezi in?aat?n?n ??kmesi sonucu 1 m?hendis ?ld?, 11 i??i yaraland?.
Bor il?esinin giri?indeki 3 katl? al??veri? merkezi kaba in?aat? d?n saat 15.00 s?ralar?nda b?y?k bir g?r?lt?yle ??kt?. Beton d?k?m? s?ras?nda meydana gelen ??kme sonucunda 12 ki?i enkaz alt?nda kald?. Kurtarma ?al??malar? i?in itfaiye ekipleri, jandarma ve sivil savunma ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin ?al??mas? sonucu 11 i??i enkaz alt?ndan sa? olarak ??kar?ld?.
?n?aat M?hendisi Harun ?akmak??n (26) ise enkaz alt?nda hayat?n? kaybetti?i ??renildi. ???iler Mustafa Sahip, Mehmet Oflaz, Mehmet G?ltiken, Recep Salman, ??kr? ?zer, Mustafa Do?an, Ali Y?ksektepe, Ahmet Okumu?, Kurbani G?ven, Durmu? ???t, Murat ?elik yaraland?. Ni?de Devlet Hastanesi?nde tedavi alt?na al?nan yaral?lardan Sahip ve Oflaz??n durumunun a??r oldu?u ??renildi.

?nceleme ba?lat?ld?
Olay yerine gelen Ni?de Valisi G?nd?z Beder, ?l Jandarma Komutan? Albay Naci Ayd?n, Bor Kaymakam? ?enol Bozac?o?lu ve di?er ilgililer, yetkililerden bilgi ald?. Vali Beder, ??kmenin malzeme eksikli?inden kaynaklanm?? olabilece?ini, inceleme ba?latt?klar?n? s?yledi.
www.evrensel.net