EMEK G?NL??

  • Yar?n bayram, ama bayram havas? yok. Bunca yoksulluk varken, her yerden sava? ???l?klar? y?kselirken nas?l olacak bayram havas?? Bayram ?ncesi ?lkede sava? ve gerilim politikalar? hakim k?l?n?rken bayram?n, bar???n ve karde?li?in vesilesi olmas? ne kadar ger?ek olabilir?


    Yar?n bayram, ama bayram havas? yok. Bunca yoksulluk varken, her yerden sava? ???l?klar? y?kselirken nas?l olacak bayram havas?? Bayram ?ncesi ?lkede sava? ve gerilim politikalar? hakim k?l?n?rken bayram?n, bar???n ve karde?li?in vesilesi olmas? ne kadar ger?ek olabilir?
    Ama birileri bundan ?ok b?y?k bir sevin? ve haz duyuyor. S?n?r?n ?tesi denen ?ey asl?nda s?n?r?n i?inde yap?lacaklar anlam?na geliyor. Cumhuriyet tarihi boyunca ??z?lmeyen sorun bir s?n?r ?tesi operasyonla ??z?lecek propagandas? kafalara yerle?tiriliyor. Gazeteler, televizyonlar, radyolar ?oktan s?n?r ?tesini ge?mi?ler ve harekata ba?lam??lar. H?k?met arkadan geliyor, Meclis?e s?n?r ?tesi i?in tezkere inecek. Bu ?u anlama geliyor: Bunca zamand?r s?ren sava?ta ?lenler yetmez, daha fazla insan ?ls?n, daha fazla ocak s?ns?n, analar daha ?ok a?las?n, g?zya?lar? hi? dinmesin.
    Yar?n bayram, T?rk ve K?rt analar? g?z ya?? ve ac? i?inde bayrama giriyorlar. Her ev yang?n yerine d?n???yor. Hani bayramlar ho?g?r? ve bar???n vesilesi olacakt?, hani karde?lik ve bar?? ekilecekti bu ?lkenin topraklar?na? Ba?bakan her vesileyle sevgi ve bar??tan s?z eder, bayram ?ncesi tezkere bar???n ve sevginin nas?l bir g?stergesi olacak?
    Onlarca gen? ya?am?n? yitirdi ve her defas?nda yine bildik a??klamalar yap?ld?. Sorunun kayna??na inmek, sorunu siyasal yanlar?yla ve e?itlik i?inde ??zmek yerine, s?n?r ?tesi operasyon g?ndeme geldi.
    Bir halk? yok saymak ve g?rmemek art?k ??z?m olmaktan ??km??t?r. Sorunu silahla ??zmek ve s?n?r ?tesi operasyonla ??zmek se?enekler aras?ndan ??km??t?r. Devletin y?netim,y?r?tme ve yasama organlar?nda bunu anlayacak ve bunu cesaretle savunacak birileri ??km?yor. Onlar i?in sorun hep geleneksel anlamda ??z?m yolu olarak silahl? ve askeri ??z?mleri bir kez daha masaya koymak oluyor. Bundan kim kazan?l? ??k?yor, kimin kay?plar? oluyor. ?uras? a??k, T?rk ve K?rt halk?n?n, i??i ve emek?ilerin silahl? ??z?mden kazanc? olmayacakt?r. Tersine kay?plar? olacakt?r. Egemenler ise bir kez daha ortaya sald?klar? korku ve kaos i?inde kendilerini yenileme ve sistemlerini s?rd?rme imkan? bulacaklar. Onlara bu f?rsat? vermemek gerekiyor. Vermemek i?in de m?cadele etmek gerekiyor. Sendikalar ve emek ?rg?tleri bu s?rece seyirci kalmamal? ve m?dahale etmeli.
    Yar?n bayram, beklentimiz bar?? ve karde?lik i?inde iki halk?n e?it ve karde?lik i?inde ya?amas?. Analar?n g?zya?lar?n?n dinmesi ve karde?lik duygular?n?n daha ?ok peki?mesi, silahlar?n ko?ulsuz susmas?. En acil dile?imiz ve talebimiz bu.
    Bayrama bar?? ve karde?lik hakim olsun, dile?i ile t?m ezilen ve s?m?r?lenlerin, bayram?n? kutluyorum.
    ***
    Bayramda k?sk?nler ve darg?nlar bar???r. Ama bayramlar?n ?ocuklar i?in ayr? bir yeri de vard?r. Onlar sab?rs?zca bayram?n gelmesini beklerler. Aileler taraf?ndan imkanlar dahilinde al?nabilen elbiseler ak?amdan odalar?na konur ve sabah giyilmeyi bekler. Sabah ilk annelerin ve babalar?n elleri ?p?l?r, anneler ve babalar sevgiyle kucaklar ?ocuklar?n?. Sonra ver elini sokak, kap?lar dola??larak ?p?len eller, toplanan ?ekerler, k???k avu?lar?na s?k??t?r?lan cep ha?l?klar?, onlar? ?ylesine mutlu eder ki...
    K???k Serhat K?ra??ta ya?ayan o ?ocuklardan biriydi. G??men ve yoksul bir ailenin ?ocu?u olan Serhat kuduz nedeniyle ya?am?n? yitirdi. Ya?asayd? onlar gibi babas?n?n ve annesinin elini ?pecekti. Fakat ihmaller zincirinin kurban? olarak bayram? g?remedi. Bayram, K?ra?l? ?ocuklara zehir oldu. belediye bu olay?n sorumlusu olarak ise sokak k?peklerini g?sterdi. Sa?l?k bakanl??? ise hastaneler hakk?nda soru?turma a?t?. Ya sorumlulu?unu ?stlenmeyen belediye hakk?nda soru?turmay? kim a?acak? Bekliyoruz. Belediyenin bu olayda en az hastaneler kadar pay? var, bunu biliyoruz.
    Seyit Aslan
    www.evrensel.net