?Tebli? ?zel hastaneleri ihya edecek?

T?rk Eczac?lar? Birli?i (TEB) 1. B?lge ?stanbul Eczac? Odas? Ba?kan? Semih G?ng?r, Sosyal G?venlik Kurumunca (SGK) 15 Ekimde y?r?rl??e girece?i a??klanan ?yatan hastaya ila? ve malzeme temini?ne ili?kin tebli?e, T?rkiye?nin sa?l?k sistemi, halk sa?l??? ve eczac?lar?n gelece?i a??s?ndan do?uraca?? s?k?nt?lar nedeniyle kar?? olduklar?n? s?yledi.


T?rk Eczac?lar? Birli?i (TEB) 1. B?lge ?stanbul Eczac? Odas? Ba?kan? Semih G?ng?r, Sosyal G?venlik Kurumunca (SGK) 15 Ekimde y?r?rl??e girece?i a??klanan ?yatan hastaya ila? ve malzeme temini?ne ili?kin tebli?e, T?rkiye?nin sa?l?k sistemi, halk sa?l??? ve eczac?lar?n gelece?i a??s?ndan do?uraca?? s?k?nt?lar nedeniyle kar?? olduklar?n? s?yledi.
Mecidiyek?y?deki ?stanbul Eczac? Odas??nda d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an G?ng?r, tebli? ile ilgili g?r??lerini belirtmek ?zere Bursa, Zonguldak, Kastamonu ve Kocaeli eczac? odalar? ile e? zamanl? bir a??klama yapt?klar?n? bildirdi.
Yeterli eczac? yok
Uygulamaya konu olan hastanelerin kamuya ait devlet ve ?niversite hastaneleri ile s?n?rl? olmad???n?, ?zel hastaneleri de kapsad???n? dile getiren G?ng?r, ??yle konu?tu: ?Ciddi bir ekonomik a?maz i?erisine d???r?len ?niversite ve devlet hastanelerinin, ila? hizmetini kar??layacak altyap?s? bulunmamaktad?r. S?z konusu uygulaman?n 15 Ekimde hayata ge?mesi konusunda ?srar edilmesi, kamu hastanelerinde yatan hastalar?n ?zel hastanelere ?zendirilmesi sonucunu do?uracakt?r. ??nk? ?zel hastaneler bu uygulamaya haz?r olduklar?n? ilan etmektedirler. Ger?ekte ise haz?r olduklar? ku?kuludur. Yeterli eczac?lar? mevcut de?ildir. Bu ?ekilde devletin ilaca ay?rd??? pay?n b?y?k bir b?l?m?, ?zel hastanecilik sekt?r?ne kaynak olarak aktar?lacakt?r.? (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net