Fotoğraf: Evrensel

DTP?li 3 belediye ba?kan? serbest

Tutuklanan Yakap?nar Belediye Ba?kan? Osman Keser'e destek i?in geldikleri beldede g?zalt?na al?nan Ba?lar Belediye Ba?kan? Yurdusev ?zs?kmenler ile K?z?ltepe Beldiye Ba?kan? Cihan Sincar serbest b?rak?ld?.


Tutuklanan Yakap?nar Belediye Ba?kan? Osman Keser'e destek i?in geldikleri beldede g?zalt?na al?nan Ba?lar Belediye Ba?kan? Yurdusev ?zs?kmenler ile K?z?ltepe Beldiye Ba?kan? Cihan Sincar serbest b?rak?ld?. K???kdikili Belediye Ba?kan? Leyla G?ven ?nceki ak?am serbest b?rak?lm??t?. Adana'da tutuklanan Yakap?nar Belediye Ba?kan? Keser'e destek i?in geldikleri Yakap?nar'da g?zalt?na al?nan Diyarbak?r Ba?lar Belediye Ba?kan? Yurdusev ?zs?kmenler, K?z?ltepe Belediye Ba?kan? Cihan Sincar, Silopi Belediye Ba?kan? Muhsin Kunur ile Viran?ehir Belediye Ba?kan? Emrullah Cin'in de aralar?nda bulundu?u 8 ki?inin savc?l?ktaki ifadesi d?n tamamland?. 3 g?nd?r g?zalt?nda tutulan ba?kanlar ??le saatlerinde Adana Cumhuriyet Savc?l????na getirildi. Ba?kanlardan ?zs?kmenler ile Sincar, tutuksuz yarg?lanmak ?zere serbest b?rak?l?rken, di?er 6 ki?i ise mahkemeye sevk edildi.
D?HA?ya konu?an K???kdikili Belediye Ba?kan? Leyla G?ven, Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar B?y?kan?t'?n hedef g?stermesi ile birlikte bu sald?r?lar?n ger?ekle?ti?ini ifade etti. G?zalt?na nedenini bile bilmediklerini, durumu savc?l??a anlatmak istediklerinde ise savc?dan, "Ayr?nt?ya girmeyece?iz, l?tfen sadece sordu?um sorulara cevap verin" yan?t? ald?klar?n? aktaran G?ven, "T?rkiye Belediyeler Birli?i Ba?kan? ve Adana B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Ayta? Durak'? arad?m. Ancak bu duruma kay?ts?z kal?nd?" ?eklinde konu?tu.
Ba?kanlara destek i?in gelen Siirt Milletvekili Osman ?z?elik, ?anl?urfa Milletvekili ?brahim Binici, Batman Belediye Ba?kan? H?seyin Kalkan, g?revden al?nan Cizre Belediye Ba?kan? Ayd?n Budak ve Suri?i Belediye Ba?kan? Abdullah Demirba?, Be?iri, Gerc??, Balp?nar belediye ba?kanlar?, ?HD Adana ?ube Ba?kan? Ethem A??kal?n ve ?ok say?da ki?i Adliye ?n?ne geldi. DTP?lilerin bilgi almak i?in adliye binas?na girmesine polisin izin vermek istememesi ?zerine gerginlik ya?and?.
Baydemir de ifade verdi
Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir ise, ?Diyarbak?r kaledir? s?z? nedeniyle savc?l??a ifade verdi. Ba?bakan ve Tar?m Bakan? Mehdi Eker?in, DTP?li belediyeye y?nelik ele?tirileri ard?ndan gazetecilerin sorular? ?zerine ?Diyarbak?r kaledir? diyen Baydemir hakk?nda savc?l?k soru?turma ba?latt?. D?n ifade veren Baydemir, ?A??klamalar?m?n i?indeki Diyarbak?r??n sosyo ekonomik geli?mi?lik endeksleri Cumhuriyet tarihi boyunca ge?irmi? oldu?u evreler belediye ba?kan? g?revini s?rd?rd???m zaman dilimi i?erisinde maruz kald???m uygulamalar adliyede tart??ma konusu olmaktan ziyade, ?niversitelerde, demokratik platformlarda, ?rne?in televizyonlarda kar??l?kl? tart??ma, m?zakere etme ve ortak paydalarda bulu?ma zemini olarak g?r?lmeli, de?erlendirilmelidir? dedi. Baydemir, su?lamay? kabul etmedi. (HABER MERKEZ?)
Kayap?nar belediye ba?kan vekili tutukland?

DTP?li Diyarbak?r Kayap?nar Belediyesi Ba?kan Vekili H?sniye D?zel de tutukland?. 30 Eyl?l?de g?zalt?na al?nan D?zel ile DTP ?yesi Mehmet U?a?, Mehmet ?elik, Cemal Ayy?ld?z ve Adem Al?in ?ter?r ?rg?t?n?n propagandas?? yapt?klar? iddias?yla tutukland?. ?te yandan Mardin?in Darge?it il?esi Belediye Ba?kan? S?leyman An?k??n o?lu HPG gerillas? Haysem An?k??n cenaze t?renine kat?lan DTP?li Nusaybin Belediye Ba?kan? Mehmet Tanhan ve yerel gazetecilerin de aralar?nda bulundu?u17 ki?i, Darge?it Cumhuriyet Ba?savc?l???nca a??lan soru?turma kapsam?nda ifade verdi.
www.evrensel.net