S?n?r ?tesine kar?? sa?duyulu sesler

??rnak?ta 13 askerin hayat?n? kaybetmesinin ard?ndan Ter?rle M?cadele Y?ksek Kurulu?nu toplayan h?k?met, Kuzey Irak?a olas? bir operasyon i?in tezkere haz?rl?klar?na ba?lad?.


??rnak?ta 13 askerin hayat?n? kaybetmesinin ard?ndan Ter?rle M?cadele Y?ksek Kurulu?nu toplayan h?k?met, Kuzey Irak?a olas? bir operasyon i?in tezkere haz?rl?klar?na ba?lad?. Genelkurmay ve D??i?leri Bakanl??? taraf?ndan haz?rl?klar? y?r?t?len tezkerenin bayramdan sonra Meclis?e gelmesi bekleniyor.
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?tezkere ile ilgili haz?rl?klar?n ba?lad???n? ve devam etti?ini? s?yledi. TBMM?de bir gazetecinin, ?Tezkere haz?rl?klar? ba?lad? m??? sorusunu yan?tlayan Erdo?an, ?Tezkere haz?rl?klar? ba?lad?, devam ediyor? diye konu?tu.
Milli Savunma Bakan? Vecdi G?n?l ise ?Tezkere Meclise ne zaman gelecek?? sorusuna, ?Bayramdan sonra haz?rlan?r. Ancak bu konuyla ilgili detaylar? D??i?leri Bakan?ndan al?n. Onun ?al??ma sahas?...? dedi.
H?k?met ve asker, Irak topraklar?na 25?inci defa s?n?r ?tesi operasyon d?zenlemek i?in haz?rl?klar?n? s?rd?r?rken, i?eriden farkl? sesler geldi. AKP Diyarbak?r Milletvekili ?hsan Arslan, ?Tezkere karar? geldi?inde, AB?nin, ABD?nin, ?ran??n tepkileri konu?ulurken, ?lke i?inde de tepkiler olabilir, bu da dikkate al?nmal?? ifadeleri kulland?. EMEP Genel Ba?kan Levent T?zel ise, ?H?k?met ve se?ilmi? vekiller siyasi sorumlulu?u ta??yarak halk?n?n taleplerini dinlemeli, askeri y?ntem ve s?yleme teslim olmamal?d?r? dedi.
???erdeki tepkiler dikkate al?nmal??
AKP Diyarbak?r Milletvekili ?hsan Arslan, s?n?r ?tesi operasyon i?in tezkere ??ksa bile, bunun mutlaka kullan?laca?? anlam?na gelmeyece?ini s?yledi. H?k?metin operasyon i?in Meclis?e tezkere g?nderme ihtimalini ANKA?ya de?erlendiren Arslan, ?unlar? s?yledi: ?Tezkere gelir mi, gelmez mi bilmiyorum. Tezkere Meclis?ten ??ksa bile, bu, mutlaka yetkinin kullan?laca?? anlam?na gelmez. Tezkere karar? geldi?inde, AB?nin, ABD?nin, ?ran??n tepkileri konu?ulurken, ?lke i?inde de tepkiler olabilir, bu da dikkate al?nmal?. S?n?r ?tesi harekat olacaksa, bunun ekonomik yans?malar? olur. Siyasette baz? istikrars?zl?klar olabilir. Buna karar verenlerin, d??ardan tepkileri hesap ederken, ?lke i? politikas? a??s?ndan da hesap yapmalar? gerekir. B?lgede yat?r?m yapmaktan ka??n?rlar.?
T?zel: H?k?met askere teslim olmamal?
Emek Partisi (EMEP) Genel Ba?kan? Levent T?zel ise h?k?metin askeri y?ntemlere teslim olmamas? gerekti?ini vurgulad?. Yaz?l? bir a??klama yapan T?zel, her kesimin y?re?ine d??en ate?in kontrols?z bir g?? olmaya do?ru gitti?ine dikkat ?ekerek, ?Sava? ve ?iddetin oldu?u yerde do?ru ve yanl??, ger?ek ve yalan, ??z?m ve ??kmaz birbirine kar???yor, kar??t?r?l?yor? dedi.
H?k?met ve Meclis?in ise ??z?m mercii olarak hareket etmekten uzak, askeri anlay?? ve g??lere kendisini teslim etti?ini belirten T?zel, ?Sorun bu topraklarda ve ?lkemiz halk?n?n ??zece?i bir sorunken, ABD ve ba?kaca g??ler ileri s?r?l?p, ??z?me bunlar engelmi? gibi yan?lsamalar yarat?l?yor. Muhalefet ?evreleri ise, halk?n se?ilmi? me?ru g??lerini devre d??? b?rakacak sa?duyu ve hukuktan uzak ?nerilerde bulunabiliyorlar? diye konu?tu.
T?zel ?unlar? s?yledi: ?Halk?n huzuru ve bar?? i?in ?lkeyi y?netme g?revi ?stlenmi? olmas? gereken h?k?met ve se?ilmi? vekiller siyasi sorumlulu?u ta??yarak halk?n?n taleplerini dinlemeli, askeri y?ntem ve s?yleme teslim olmamal?d?r. Ger?ekler ayd?nlanmal?, silahlar?n de?il insanlar?n konu?mas?na yol veren bir ortam yarat?lmal?d?r.? (HABER MERKEZ?)
Sancar: ??erde ??z?m ?retilmeli

Ankara ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi ??retim ?yesi Prof. Dr Mithat Sancar, s?n?r ?tesi operasyonla neyin kastedildi?inin, neyin ama?land???n?n kimse taraf?ndan a??kl?kla s?ylenmedi?ini belirtti. ?E?er operasyondan kast?n Irak??n i?lerine girmek ve orada uzun s?re kalarak bir g?venlik hatt? olu?turmaksa, bunun nelere yol a?aca??n? ?imdiden kestirmek ?ok m?mk?n de?il? diyen Sancar, bunu ama?layan bir operasyonun T?rkiye a??s?ndan ve b?lge a??s?ndan iyi ?eyler yaratmayaca??n? dile getirdi.
?Kan?mca amac?n ne oldu?unu, belki de ge?en hafta MHP?den Deniz B?l?kba???n?n yapt??? a??klamada g?rmek gerekiyor? diyen Sancar, Deniz B?l?kba???n ?Kuzey Irak?a giri? PKK?ya kar?? de?il Barzani?ye kar?? olmal?d?r? s?zlerini hat?rlatarak, operasyonla ama?lanan?n Kuzey Irak?taki K?rt olu?umla silahl? ?at??maya girilmesi ise bunun T?rkiye i?in tam bir felaket olabilece?ine dikkat ?ekti. B?yle bir eylemin hem Kuzey Irak?ta hem de Irak??n b?t?nl???nde ?ok umulmad?k sonu?lar yaratabilece?ini s?yleyen Sancar, ?Yok e?er ama? PKK?y? t?m?yle etkisiz hale getirmek isteniliyorsa bunu askeri operasyonlarla yapmak bence m?mk?n de?il? dedi.
Sancar, ??yle konu?tu: ?Sorunun ??z?m? T?rkiye?nin i?indedir, ku?kusuz d?? boyutlar? da vard?r. Bu can kay?plar?n?n olmamas? i?in, bug?ne kadar yap?lanlardan farkl?, yani askeri operasyonlar d???nda bir ?eylerin yap?lmas? gerekti?i de a??kt?r. B?yle operasyonlar ?ok daha fazla can kayb?na yol a?acakt?r. So?ukkanl?l?kla T?rkiye i?inde demokratik bar????l bir ??z?m?n imkanlar?n? tartmak gerekiyor.?(?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net