MERCEK

 • Gabar Da???nda meydana gelen ?at??mada 13 askerin ?lmesi ?zerine, h?k?met ve Genelkurmay yetkililerinin ?ter?re kar?? izlenecek politikay? belirlemek? i?in yapt?klar? toplant?lar sonucu yap?lan a??klamalar, daha gergin bir d?neme girilece?ine i?aret ediyor.


  Gabar Da???nda meydana gelen ?at??mada 13 askerin ?lmesi ?zerine, h?k?met ve Genelkurmay yetkililerinin ?ter?re kar?? izlenecek politikay? belirlemek? i?in yapt?klar? toplant?lar sonucu yap?lan a??klamalar, daha gergin bir d?neme girilece?ine i?aret ediyor. Daha ?nce ilan edilmi? ?g?venlik b?lgeleri?nin geni?letilmesinden politik askeri ku?atman?n a??rla?t?r?lmas?na ve ?s?n?r ?tesi harekat?a kadar bir dizi ?yeni ?nlem? s?z konusu. Baykal ve Bah?eli ba?ta olmak ?zere sermaye partilerinin s?zc?leriyle holding bas?n?n?n Ertu?rul ?zk?k gibi, ?sava? heyeti? mensuplar? ise daha fazlas?n? istiyor; ?bir daha ba??n? kald?rmamak ?zere yerle bir etmek? bi?imindeki, bilinen politikan?n daha yo?un bi?imde uygulamaya ge?irilmesi i?in ?bir millet olarak? harekete ge?ilmesi ?a?r?s? yap?yorlar. ?Biz bu sava?? kazanaca??z? diyor E. ?zk?k. Ve bug?ne kadar ya?anm?? onca ac? olaydan, Anadolu-Mezopotamya insan?n?n g?rd???-ya?ad??? onca bask?-zul?m ve vah?etten, cinnet d?zeyinde intikam duygusundan ba?ka bir ?ey ??renmemi? olmal? ki, hezeyanla devam ediyor: ?Hele hele s?z konusu olan, b?lgede se?imi kaybetmi?, sand??? makule teslim etmi? bir cani g?ruhu ise bu pabucu b?rakmay?z... Bize h?z?n g?zya?lar? d?kt?rmekten korkmayan ?ocuklar?m?z, bu ordumuz, sand?ktan s?k?p att??? o pespaye g?ruha da?lar? dar edecektir.? E. ?zk?k?ler, ?sand?k sonu?lar??n? da ?ter?re kar?? m?cadele konsepti? i?ine alm??lard?r ve Baykal, ?spanya ?rne?ini vererek DTP?lilerin ?tutuklanabilece?i? y?n?nde g?r?? a??kl?yor. ?nerdikleri sadece ?silahl? olan?n kafas?n? ezmek? de?il; ?silah bir hak arama y?ntemi olamaz? diye a??klamalar yapanlar? dahil, ?K?rd?z, bir ulusuz, t?pk? ?teki uluslar gibi bizim de ulusal haklar?m?z var, farkl? bir dilimiz, farkl? k?lt?r?m?z var, bunlar kabul edilsin, bu ?lkede e?it haklara sahip insanlar olarak birlikte ya?ayal?m? diyen insanlar?n t?m?yle susturulmas?d?r.
  Peki susturmak, ?k?k?n? kaz?mak?, ?yok etmek?, ?asimilasyonda ba?ar?ya ula?mak? m?mk?n m?, m?mk?n oldu mu? ?Yok etme?, ?k?k?n? kaz?ma?, ?bir daha ba??n? kald?rmamak ?zere yerle bir etme? tutumunun sadece s?ylemde kalmad???, pratik politika olarak da Cumhuriyet tarihi boyunca uyguland??? bir ger?ek de?il midir? Bug?n K?rtlerin de T?rklerin de saflar?nda ac?lara, k?rg?nl?klara, k?r?lmalara, bunal?ma, g?vensizlik ve gerginliklere yol a?an bu politikan?n sonu?lar? de?il midir? H?k?met S?zc?s? Cemil ?i?ek?in, ?Bug?ne kadar insan akl?n?n alabilece?i her t?rl? tedbiri, T?rkiye Cumhuriyeti h?k?metleri alm??t?r? s?zleri, bir ger?e?in itiraf? de?il midir? ?ki de bir, ?art?k yeni politikalara, ara?lar ve s?ylemlere ihtiya? vard?r? diye a??klama yapanlar, bu politikalar? uygulayan devlet ve h?k?metlerin, Genelkurmay ve M?T dahil devletin en temel askeri/istihbarat vs. kurumlar?n?n s?zc? ve y?neticileri de?iller midir?
  Bize, ?K?rt sorunu... K?rt sorunu... deyip duruyorsunuz? diye itiraz eden kimi okurlar?m?z da dahil, her i??i ve emek?inin, hangi etnik k?kenden gelirse gelsin her ?vicdan sahibi? ayd?n?n bunu d???nmesi gerekir. Sorunun, Ertu?rul ?zk?k gibilerinin ????rtkanl???n? yapt?klar? t?rden ?daha fazla bask?, daha ?ok kan, bir daha ba?lar?n? kald?ramayacak bi?imde ezme? y?ntemiyle ??z?lmesi m?mk?n olsayd? bug?ne kadar uygulanan (unutulmas?n 80 y?l? a?k?n zamand?r ayn? anlay??la hareket ediliyor) politika ba?ar?ya ula?m??t?. Sorun, ?kendini bilmez, ya?amdan b?km??, ?l?me susam??, kendini da?lara vuran maceraperest ya da ter?rist K?rt? sorunu de?ildir. PKK gibi ?asi grup?lar?n ortaya ??kmas?na neden olan esas kayna?a bakmak gerekiyor. Bunca ac? ve kayb?n, K?rtlere dayat?lan inkar politikas?n?n; ?gelin T?rkle?in? anlay???n?n; K?rtleri, T?rkten farkl? ulusal ?zelliklere, k?lt?re, dile sahip g?rmeyerek, istemlerini ?b?l?c? fikir? sayman?n sonucu olup olmad???n? sorgulamak gerekiyor. K?rtlerin, ?zerlerindeki bask? ve yasaklar?n kalkmas?n? ve hak e?itli?i istediklerini; bu olmay?nca da ?ba?kald?r??lar?n g?ndeme geldi?ini unutmamak gerekiyor. Hak e?itli?inin, egemenler taraf?ndan g?sterildi?i gibi, mutlak bir b?l?nme demek olmad???n?, aksine ulusal ayr?mc? politikalardan vazge?menin T?rk ve K?rt ba?ta olmak ?zere t?m milliyetlerden emek?ilerin yarar?na olaca??n?; bir arada ya?ama olanaklar?n? g??lendirece?ini ve sermayeye kar??, emperyalistlere kar?? m?cadelenin daha da g??lenmesi olana??n?n do?aca??n? g?rmek gerekiyor. K?rt sorunundan ve ??z?m?n?n T?rkiye?de ya?ayan t?m milliyetlerden halk kitlelerinin ??kar?na oldu?undan s?z edildi?i her durumda ve K?rtlerin taleplerinin kar??lanmas? y?n?ndeki giderek olu?an ve T?rk emek?i kitlelerinin k???msenemez b?l?m? taraf?ndan da ?en yararl?? g?r?len anlay??a kar??l?k olarak ?Laz, G?rc?, ?erkez? vs?den s?z ederek, bu topluluklar?n da ?ulusal taleplerle ortaya ??kma tehlikesi?ne i?aret edenler sorunu sapt?r?yorlar. Bunlar, ?erkez, Laz, G?rc??n?n ?nemli oranda T?rkle?ti?ini; T?rk k?lt?r?ne adapte olduklar?n? ve bundan da huzursuz olmad?klar?n?; K?rtlerin ise bir ulus olarak haklar?na sahip olmak istediklerini ve T?rk ulusu ve ?teki etnik k?kenlerden topluluklarla birlikte ya?am isteklerini s?rekli ?deklare ettikleri?ni g?z ard? ediyorlar.
  G?ncel olan, s?rekli sorun olu?turan da ?tekilerin de?il, K?rtlerin durumudur; K?rtlerin tabi tutulduklar? uygulamalar? ve kendilerine ?reva g?r?len? kaderi kabullenmeyip kendi kaderlerini belirleme tutumlar?d?r. Buna haklar?n?n olmad???n? d???nenler, bug?n ya?anmakta olanlar?n tam da bu nedenle ya?and??? ?zerine daha fazla d???nmek ve art?k ger?ekten farkl? bir politikan?n gerekli oldu?unu kabullenmek zorundad?rlar. ??z?m i?in bu zorunlu ?nko?uldur! ?Ba? ezmek?, bir ulus veya bir s?n?f s?z konusuysa, ne kolay ne de ??z?md?r!
  A. Cihan Soylu
  www.evrensel.net