Anayasa de?i?ikli?i Meclis?te oyland?

11?inci cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan 5 art? 5 y?ntemi ile se?ilmesini ve Meclis se?imlerinin 4 y?lda bir yap?lmas?n? getiren ve g?mr?klerde oylamas? 40 g?n ?nce ba?layan Anayasa de?i?iklik teklifinin de?i?tirilmesine ili?kin teklif Meclis Genel Kurulu?nda g?r???ld?.


11?inci cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan 5 art? 5 y?ntemi ile se?ilmesini ve Meclis se?imlerinin 4 y?lda bir yap?lmas?n? getiren ve g?mr?klerde oylamas? 40 g?n ?nce ba?layan Anayasa de?i?iklik teklifinin de?i?tirilmesine ili?kin teklif Meclis Genel Kurulu?nda g?r???ld?. AKP?nin ?yap boz? oyununa ?evirdi?i Anayasa de?i?ikli?ine ili?kin referandum 21 Ekim?de yap?lacak.
Meclis Genel Kurulu d?n saat 12.00?de, AKP?li Ba?kanvekili Nevzat Pakdil ba?kanl???nda toplanarak, 21 Ekim?de referanduma gidecek Anayasa de?i?iklik teklifini de?i?tirdi. Cumhurba?kan?n?n 5 art? 5 y?ntemi ile halk taraf?ndan se?ilmesini, Meclis se?imlerinin 5 yerine 4 y?lda bir yap?lmas?n?, 11?inci cumhurba?kan?n?n se?ilme y?ntemlerini belirleyen Anayasa de?i?iklik teklifinin oylamas? 40 ?nce g?mr?klerde ba?lam??t?. T?rkiye 21 Ekim?de referanduma gidecekken, 11?inci cumhurba?kan?n?n da yeniden se?ilmesi gerekti?i tart??malar? art?nca, AKP oylamas? ba?layan anayasa de?i?iklik teklifini de?i?tirme teklifi getirdi.
?Hukuk skandal??
Teklif ?zerine CHP grubu ad?na konu?an Atilla Kart, ?referandumu ihlal eden bir de?i?iklik?, ?hukuk ve siyaset skandal??, ?garabet, kaos? olarak nitelendirdi. Kart, CHP olarak teklife destek vermediklerini belirtirken, iktidar? ve destek verenleri tarihi sorumluluklar? ile ba? ba?a b?rakt?klar?n? s?yledi. MHP Grup Ba?kan Vekili Oktay Vural da teklife destek verdiklerini belirterek, ?Bu k?s?r tart??malar nedeniyle s?n?r ?tesi operasyon yapamad?klar?n?, T?rkiye?nin g?ndemine bu t?r sanal hukuk tart??malar?ndan kurtar?p, ger?ek g?ndemine, ter?r ve s?n?r ?tesi operasyona d?nd?receklerini? s?yledi.
AKP Grup Ba?kan Vekili Bekir Bozda? da bu de?i?iklikle rejimin, sistemin de?i?medi?ini, her se?imi sorun olan cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan se?ilmesini getirdiklerini ileri s?rd?. Bozda?, yeni anayasa de?i?iklik ?al??malar?n?n gizli-kapakl? olmad???n?, sadece milletin ?n?ne ??kar?lacak metnin mutfak ?al??mas?n? yapt?klar?n? ileri s?rd?. Milletin ilk kez anayasas?n? tart??t???n? da iddia eden Bozda?, bunu da AKP?nin yapt???n? savundu.
Anayasa de?i?iklik teklifinin iki maddesinin ??kart?lmas?na ili?kin anayasa teklifinin maddeleri ?zerindeki g?r??melerde, DSP?li Tayfun ??li?den ?darbe? uyar?s? geldi. ??li, Meclis?in anayasa de?i?ikli?i yapma yetkisinin bulundu?unu ancak olmayan bir madde i?in anayasa de?i?ikli?i yapamayaca??n? s?yledi. ??li, AKP?lilere hitaben, ?Anayasay? b?yle keyfi de?i?tirmeye kalkarsan?z, birileri gelir d?d??? ?alar, sizin anayasal haklar?n?z? ihlal eder. Bu tarihi bir s?zd?r. 12 Eyl?l askeri ihtilalinden ?nce Ecevit s?ylemi?ti? diye konu?tu.
Anayasa de?i?iklik teklifinin, iki maddesini ??kartan de?i?iklik teklifinin maddelerine ge?ilmesi, 105 red oyuna kar?? 384 oyla kabul edilirken, birinci madde 100 red oyuna kar?? 377 oy ald?.
Teklifin 2. maddesi 90 milletvekilinin ret oyuna kar??l?k, 374 oyla kabul edildi. 3. madde ise, 68 milletvekilinin ret oyuna kar??l?k, 370 oyla kabul edildi. De?i?iklik teklifinin 2. tur oylamas?, 16 Ekim Sal? g?n? yap?lacak. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net