Aleviler anayasa g?vencesi istiyor

?nan?lar? y?z?nden bask? g?ren Aleviler, yap?lacak yeni anayasada inan?lar?n?n g?vence alt?na al?nmas? gerekti?ini belirtiyor.


?nan?lar? y?z?nden bask? g?ren Aleviler, yap?lacak yeni anayasada inan?lar?n?n g?vence alt?na al?nmas? gerekti?ini belirtiyor. Anayasa de?i?ikli?i tart??malar? konusunda g?r??t???m?z ?zmir?deki Alevi ve Bekta?i dernekleri ba?kan ve y?neticileri, h?k?metin Alevilere y?nelik inkarc? tutumunda ?srar etti?ini belirtiyor.
Narl?dere Alevi Bekta?i K?lt?r?n? Tan?tma Derne?i Ba?kan? Mustafa Aslan, AKP H?k?meti?nin son 50 y?ld?r ?lkeyi y?neten ?nceki h?k?metlerden farks?z oldu?unu ifade ederek, ?ABD?nin Ortado?u politikalar?n? ger?ekle?tirmek i?in icazet alm??, antilaik ve toplumdaki sivil g??lere kap?lar? kapal? bir h?k?mettir? dedi. AKP?nin son se?imlerde ald??? oylar?n g?c?yle de son h?zla devletin her kademesinde kadrola?may? kendisine hak g?ren bir siyasi anlay??a sahip oldu?unu ifade eden Aslan, bu do?rultuda imam hatip mezunlar?n?n orta??retim kurumlar?na kadro olarak atanmaya ba?land???n? s?yledi. AKP?nin Alevi toplumuna bak???n?, Ba?bakan??n ?Cemevleri c?mb?? evleridir? s?zlerinin gayet g?zel a??klad???n? ifade eden Aslan, ?D?n tan?mad?klar? gibi bug?n de Alevi toplumunu tan?mayacaklar?n? d???n?yoruz? dedi.
?nan? ?zg?rl??? tan?nmal?
?Bizce anayasa de?i?ikli?inde olmazsa olmazlar?n ba??nda inan? ?zg?rl???n?n tan?nmas? geliyor. Hi?bir insan inanc?n? bask? ve zor alt?nda ger?ekle?tirmemelidir? diyen Aslan, zorunlu din derslerinin m?fredattan ??kar?lmas? gerekti?ini belirtti. Aslan, anayasa tasla??n?n Evrensel ?nsan Haklar? Beyannamesi?ne uyumlu olmas? gerekti?ini vurgulad?.
Pir Sultan Abdal Derne?i ?zmir ?ubesi Ba?kan? Temel ?enol da, darbeci bir anayasadan kurtulal?m derken AKP?nin dayatmac? anayasas?n? da kabul etmek istemediklerini belirtti. ?Anayasa ismi gibi olmal?d?r. B?t?n toplumun anayasas? olmal?d?r? diyen ?enol, anayasada din, dil, ?rk, mezhep, g?r??, kimlik, renk ayr?m? yap?lmamas? gerekti?ini ifade ediyor.
Okullarda din dersinin se?meli olmas? gerekti?ini belirten ?enol, ?Cemevlerimiz anayasa g?vencesi alt?nda olmal?d?r. Devlet b?t?n inan?lara kar?? e?it davranmal?, Diyanet kurumu kald?r?lmal?d?r? dedi. Alevilerin TC vatanda?? olarak ?lkenin temel ta?? oldu?unun herkes taraf?ndan bilinmesi gerekti?ini ifade eden ?enol, ?Alevi k?lt?r?m?z ve kimli?imiz anayasada ayr?m yap?lmaks?z?n g?vence alt?na al?nmal?d?r? diye konu?tu. ?enol, yeni anayasada Alevi, K?rt herkese e?it yurtta?l?k tan?nmas? gerekti?ini s?zlerine ekledi.
Aleviler muhatap al?nm?yor
Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Buca ?ube Y?neticisi ??kr? G?ktepe, h?k?metin Alevi derneklerinden g?r?? almad??? s?rece toplum olarak yeni anayasan?n kar??s?nda olacaklar?n? ifade etti. Alevi ve Bekta?i Dernekleri Federasyonu?na ?ye 650?ye yak?n dernek bulundu?unu ifade eden G?ktepe, ?Zorunlu din dersinin kald?r?lmas?, cemevlerinin ibadet yeri olmas?, Alevilerin ?zg?rce ibadet edebilmesi i?in gereken yasalar?n anayasaya girmesinden yanay?z? dedi. AKP H?k?meti?nin ne 22 Temmuz?dan ?nce ne de bug?n Alevi ?rg?tlerini muhatap almad???n? dile getiren G?ktepe, ?Se?imlerden ?nce ?zmir?e gelen Ba?bakan d?rt Alevi dedesi ile g?r??t? ama bug?ne kadar konfederasyonumuzla g?r??medi? dedi. G?ktepe, ?zmir?deki demokratik kitle ?rg?tlerine de, ?Bir araya gelelim. Taleplerimiz do?rultusunda ?a?da? demokrat bir taslak haz?rlayal?m, elbirli?i yapal?m? ?a?r?s?nda bulundu.
Hac? Bekta? K?lt?r Derne?i Buca ?ubesi Y?netim Kurulu ?yesi ?zdemir Sunan, h?k?metin uygulamalar? ile millet?ilikten ?mmet?ili?e bir evrilme oldu?unu d???nd???n? belirtti. T?rban ?eki?mesinin ?ekilsel oldu?unu belirten Sunan, ?Dinci gericili?in daha da artaca??n? d???n?yoruz. ?De?i?im yap?yoruz? diyorlar. Bunlar demokratik de?i?imler de?il. ?nce Alevilere s?z verip, iktidara gelince s?rtlar?n? d?nd?ler? dedi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net