L?MAN ARKASI

 • ?stanbul B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba?, Taksim?deki Atat?rk K?lt?r Merkezi binas?n?n y?k?m plan?na ili?kin; proje bitmeden, ortaya ne olaca?? ??kmadan, ?zerinde tart???lmadan bu yap?n?n y?k?lamayaca??n? belirterek, ?Maalesef burada bir y?ntem yanl??l???m?z oldu


  ?stanbul B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba?, Taksim?deki Atat?rk K?lt?r Merkezi binas?n?n y?k?m plan?na ili?kin; proje bitmeden, ortaya ne olaca?? ??kmadan, ?zerinde tart???lmadan bu yap?n?n y?k?lamayaca??n? belirterek, ?Maalesef burada bir y?ntem yanl??l???m?z oldu. Bunu kabul ediyorum? diyerek, sorunu bilgilendirme eksikli?ine ba?lam??.
  ?stanbul Kongre Vadisi Projesi kapsam?nda y?k?lmaya ?al???lan AKM, sanat ?evrelerinin y?k?ma kar?? ?e?itli etkinliklerle kamuoyu olu?turmaya ?al??t??? bu s?re?te, Topba???n bu a??klamas? ile bakal?m hangi y?ne evrilecek!
  Topba???n, AKM binas?na ili?kin kabul etti?i ?y?ntem yanl??l????, yakla??k bir y?ldan bu yana Zonguldak?ta, lavuar binas? ve arazisi i?in g?ndem olu?turuyor. Y?ntem yanl??l???n? direten ise Belediye Ba?kan? Secaattin Gonca.
  Mimarlar Odas? Zonguldak Temsilcili?i?nin ba?vurusu ?zerine, Karab?k K?lt?r Varl?klar?n? Koruma B?lge Kurulu M?d?rl??? taraf?ndan ?end?stri miras?? oldu?u gerek?esiyle y?k?m? durdurulan, daha sonra k?m?r silolar?, kule ve ana bina d???nda y?k?lan Merkez Lavuar??n?n, k?lt?rel faaliyetler i?in mekan olu?turulmas? konusunda kamuoyu olu?turan Zonguldakl? sanat?? ve Demokrasi Platformu ?yelerine ilk tepki, baz? yerel gazetelerden ve Belediye Ba?kan??ndan gelmi?ti. Y?zde 60?? yeni yap?la?ma i?in T?rkiye Ta?k?m?r? Kurumu?na, y?zde 40?? ise ye?il alan olarak yerel y?netimin denetimine ge?ecek bir plan ?er?evesinde TTK ve belediye, koruma karar?n?n kald?r?lmas? i?in itirazda bulunmu?tu.
  Yakla??k bir y?l ?nce, Merkez Lavuar??n?n y?k?m?n? durdurmak i?in bas?n a??klamas? yapan sanat ?evresi ve Demokrasi Platformu ?yelerine, bir yerel gazete sayfalar?nda ?Kentin ?n?n? t?kayan k?tler? ba?l???n? kullanarak yorumlu bir yaz?ya yer vermi?ti. Belediye Ba?kan? Gonca da ? ...Ankara?dan gelen mimarlar, kafalar?na esip buray? koruma alt?na almaya karar veriyorlar. Bizim kendimizin karar vermesi gerekir. S?k?nt?y? biz ve ?ocuklar?m?z ?ekiyor. Buran?n korunmaya al?nmas? yanl?? olur. Kentin trafi?i ve yerle?imi tamamen kilitlenir...? diye, a??klamada bulunmu?tu.
  Ge?en s?re sonunda, y?k?m? durdurulan yap?lar d???nda her yer d?md?z oldu. Say?n Gonca, lavuar?n koruma alt?na al?nmas? i?in ?aba sarf edenleri, Koruma B?lge Kurulu?nun y?kt?rmama karar? ald?rd??? yap?lar?n yan?nda poz vererek ele?tirmi?. Say?n Belediye Ba?kan? ?Entel tak?m? ?Bu binan?n tarihi ?zelli?i varm??, koruma alt?na alal?m? dediler, buyurun korusunlar. Hepsi ?ekip gittiler, yine biz bize kald?k. Buray? koruma alt?na alanlar? da ald?ranlar? da k?n?yorum...? demi?. ?stelik Say?n Ba?kan, ?Entel tak?m?? diyerek k???msedi?i sanat ?evresini, Demokrasi Platformu ?yeleri ve Koruma B?lge Kurulu M?d?rl??? yetkililerini de kapsayan a??klamas?nda, ?... buray? koruma alt?na ald?ranlar gelsinler, tarihi bina dedikleri rezilli?in bak?m?n?, boyas?n? yaparak korusunlar...? diyerek g?reve davet etmi?.
  Jargon de?i?tirilirse; ?ocuklar?n s?k?nt? ?ekmemesini, kent trafi?inin ve yerle?imin kilitlenmemesini as?l olarak savunan bizler, lavuar?n geriye kalan yap?lar?n?n bak?m? ve boyas?n? yapmaya g?n?ll?y?z! Y?ntem karma?as? yaratmaya gerek yok!
  Fahri Bozba?
  www.evrensel.net