?Endi?eler yersiz?

Fenerbah?e?nin Brezilyal? y?ld?z? Roberto Carlos, d?nk? antrenman sonras?nda bas?n mensuplar?yla yapt??? g?r??mede, Fenerbah?e?de 3 y?l forma giyecek olmas?n?n kendisini gururland?rd???n? ifade etti


Fenerbah?e?nin Brezilyal? y?ld?z? Roberto Carlos, d?nk? antrenman sonras?nda bas?n mensuplar?yla yapt??? g?r??mede, Fenerbah?e?de 3 y?l forma giyecek olmas?n?n kendisini gururland?rd???n? ifade etti.
Brezilya?da bir gazetede, Fenerbah?e y?netimiyle, futbolu b?rakt?ktan sonra teknik adam ve idareci olarak g?rev yapma konusunda anla?t??? y?n?nde haber ??kt??? belirtilerek y?neltilen soruya, ?u anda b?yle bir ?ey olmad???n? kaydederek yan?t veren Carlos, ??yle konu?tu: ?Fenerbah?e?de futbol kariyerimi noktalamay? d???n?yorum. 2 art? 1 y?ll?k kontrat yap?ld?. Bu 3 y?l sonunda otururuz konu?uruz, y?netimin d???nceleri, planlar? neler, benimkiler neler, karar veririz. Fenerbah?e?nin bana verdi?i 3 y?l oynama ?ans? bile beni gururland?r?yor. Buna lay?k olmaya ?al???yorum. Elimden geleni yapaca??m, yap?yorum da. ?u anl?k aram?zda bir g?r??me olmad?. ?u an i?in futbol oynamak istiyorum zaten ve oynamak i?in de kendimi iyi hissediyorum.?
Brezilyal? futbolcu, ?Kezman i?inde bulundu?u durumdan nas?l kurtulur? ?eklindeki soruya yan?tlarken de bas?ndan S?rp futbolcu i?in destek istedi.
?Kay?plar? telafi ederiz?
S?per Lig?de sezona k?t? ba?layan Fenerbah?e?nin durumunu, ge?en sezon formas?n? giydi?i ?spanya liginde Real Madrid?in durumuna benzeten Roberto Carlos, ?Real Madrid?de benzer durum ger?ekle?ti, bu durumdan kurtulmay? ba?ar?p ?ampiyon olduk? dedi.
?nsanlar?n endi?elendi?ini, ancak buna gerek olmad???n? anlatan Carlos, ??yle konu?tu: ?Endi?elenecek bir durum yok. ?ampiyonlar Ligi?nde iyi bir durumday?z, lideriz. Ligde baz? talihiz puanlar kaybettik. ?yi oynad???m?z ma?lar? galip bitiremedik. Bunu telafi edebilecek bir zaman var ?n?m?zde. Lig daha uzun bir maraton. Bu s?re?te bunun alt?ndan kalkabilecek bir tak?m?z.?
?Yedeklikten gocunmam?
Roberto Carlos, Appiah tam olarak tak?ma d?nd???nde bir yabanc? oyuncunun yedek kalaca?? an?msat?larak y?neltilen ?Yabanc?lar aras?nda b?yle bir endi?e var m?? ?eklindeki soruya ?u yan?t? verdi: ?Bu ?ncelikle Zico?nun karar?. ?stedi?i ?ekilde se?im yapabilir. Mesela ben bir ma?ta oynamamam gerekti?i zaman veya b?yle bir yabanc? sorunu oldu?u zaman parma??m? kald?r?p, ??lk ben kenarda oturabilirim? diyecek oyunculardan biriyim. Bu anlay??a ve bilgiye sahibim. Hocam?n kararlar?na her zaman sayg?l?y?m ve di?erlerinin de ?yle olmas? gerekiyor.? (SPOR SERV?S?)
?lk alt?n adam Roberto Carlos
T?rk Kalp Vakf? taraf?ndan d?zenlenen 11 Alt?n Adam Yar??mas??nda sezonun ilk alt?n adam? Fenerbah?e?nin Brezilyal? futbolcusu Roberto Carlos se?ildi. Spor otoriteleri, spor yazarlar? ve medyan?n spor servisi y?neticilerinden olu?an j?ri, S?per Lig?de 1, 2 ve 3. hafta ma?lar?n?n oynand??? a?ustos ay?n? de?erlendirdi.
Savunma oyuncular? aras?nda yap?lan de?erlendirme sonucunda F.Bah?eli Roberto Carlos, ?ay?n alt?n adam?? se?ildi. Be?ikta?l? Serdar Kurtulu? ?g?m?? adam?, Galatasarayl? Rigobert Song ise ?bronz adam? oldu. Toplant?da ayr?ca, Sivasspor Kul?b? Ba?kan? Mecnun Otyakmaz, j?rinin ittifak?yla ?ay?n y?neticisi? se?ilirken, G.Saray Teknik Direkt?r? Feldkamp, ?ay?n teknik direkt?r?? olarak belirlendi. Ayr?ca, Denizlispor?da 3 sezondur k?rm?z? kart g?rmeyen, maddi s?k?nt? i?indeki kul?p ?al??anlar?na, futbolcular?n kazand??? primlerden y?zde 10?unun verilmesini sa?layarak ve gen? futbolcular?n alacaklar?n?n ?ncelikli ?denmesi i?in y?netimle konu?an Denizlispor kaptan? Yusuf ?im?ek ?ay?n alt?n kalpli futbolcusu? se?ildi. Ay?n foto?raf? yar??mas?nda ise Ak?am Gazetesi?nden Do?an ?il, birinci oldu. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net