G?ZLEMEV

 • T?rkiye ?statistik Kurumu?nun (T??K) 2007 y?l? tahminlerine g?re T?rkiye n?fusu 73 milyon 875 bin ki?iymi?.
  ?yle diyorlar


  T?rkiye ?statistik Kurumu?nun (T??K) 2007 y?l? tahminlerine g?re T?rkiye n?fusu 73 milyon 875 bin ki?iymi?.
  ?yle diyorlar.
  Kimi uyan?klar, yetmi? ?? milyon sekiz y?z yetmi? be? bin insan?n do?um g?nlerini, evlilik y?ld?n?mlerini bile yak?ndan izliyorlar.
  Yakla??k yetmi? d?rt milyonun on milyonunun anneler g?n?, on milyonunun da babalar g?n? oldu?unu tereya??ndan k?l ?eker gibi hesapl?yorlar.
  M?sl?manlar?n, H?ristiyanlar?n, Yahudilerin dinsel bayramlar?n? en ?ok ?ekercilerin, lokumcular?n, ?ikolatac?lar?n, ?i?ek?ilerin ?nemsedi?ini s?yle?ilerde s?yl?yorlar.
  Y?lba?? kutlamalar?n? ?zel olarak bekliyorlar.
  Ben bilmiyorum.
  ?yle diyorlar.

  Hediyelik e?ya nas?l t?ketilir
  ?? bulmak, i?e ba?lamak ba?l? ba??na bir bayram de?il mi bu ?lkede? ?al??mak i?in i? bulmalar?, yani i?e giri?leri de kovalayanlar varm??.
  Hediyelik e?ya sekt?r?n?n akl? evvelleri, i?yerlerindeki ?al??anlar?n bilmem ka??nc? y?l kutlamalar?n? bile hesaba katarlarm??. Bu arada, ?SYM s?nav? kazanmalar, mezun olmalar, karne almalar hi? atlanmazm??.
  Hediyelik e?ya ?reticilerinin, pazarlamac?lar?n?n, sat?c?lar?n?n a??zlar? esas t?ketimi d?rt?kleyen di?er ?smarlama g?nlerde sulan?rm??. ?Sevgililer G?n??, ?D?nya Kad?n G?n??, ???retmenler G?n?? ve daha nicelerinde sabahlara dek ?al???rlarm??.
  B?t?n bu g?nler ve gecelerde, yakla??k bir milyar adet hediyelik e?yan?n t?ketimi i?in u?ra??rlarm??.
  Ben nereden bileyim! ?yle diyorlar.

  Bir toplumun hediyelik t?ketim cinneti
  Ya ?g?le g?le oturun? ziyaretlerine ne demeli! ?Bayram ziyareti?, ?Ho? geldiniz ziyareti?, ?Hay?rl? olsun ziyareti?, ?hasta ziyareti?, ?do?um ziyareti?, ?i? ziyareti?, ?resmi ziyaretler?? ?Ev ziyaretleri??
  ?eker, lokum, ?anak-??mlek, biblo, incik-boncuk, ?? g?n giyilecek bir t-shirt, de?erli bir saat, cep ajandas?, ?arap, ?ampanya, CD, DVD, oyuncak, antika, z?caciye, gemici d???mleri, tak? tasar?m, kravat, e?arp, mutfak aletleri, porselen, hatta s?s bitkileri, hatta ve hatta evcil hayvan?
  Daha akla hayale gelmeyecek bin bir ?v?r z?v?r. Ve ?reticiden t?keticiye akan, y?lda bir milyar dolaylar?nda hediyelik e?ya. Ederi, trilyonlarca Ye Te Le? Yani ??lg?n t?ketim.
  Ben nereden bilece?im?
  ?yle diyorlar.

  ?imdi soracaklar
  ?ki g?n sonra solarak p?rs?yecek bir buket ?i?ek, ?? vakte kadar d???p k?r?lacak bir abajur, hi? kullan?lmayacak bir t?kenmez kalem i?in t?ketilen paralar bunlar.
  Al?c?y? ?ap?ala ?eviren, terleten, be?enilmemek kayg?s?yla yan?p tutu?turan ?ap?all?klar.
  Bu sat?rlar? okuyanlar aras?nda: ?Ne diyor bu adam yahu! Sevdiklerimize, e?imize, dostumuza hediye almayal?m m?,? diye s?ylenecekler olabilir mi? Neden olmas?n? Olacak elbette?
  Onlara: ?Hediye almadan olur mu a can?m,? diye yan?t verece?im. Ziyaretlere eli bo? gidilir mi? Biri kutlan?rken, sadece eli mi s?k?l?r? U?urlarken ya da kavu?urken el sallay?p tokala?mak yeter mi?

  Yetmez elbette
  Ama b?t?n o bilinen hediyelikler yerine, ben bug?n burada, tam da bayram arifesinde sonsuza kadar var olacak bir ba?ka hediyelik nesne ?nerece?im. ?K?TAP? diyece?im. ?Nikah davetiyesi, nikah ?ekeri yerine bile K?TAP,? diye ?srar edece?im.
  Kitab?n seyretmekten, konu?maktan ve benzeri insan etkinliklerinden farkl? bir zevk yuma?? oldu?unu; zorunluluk ya da y?k de?il, insan?n i?inde bir haz kayna?? olu?turan tek nesne oldu?unu s?yleyece?im.
  ?E?inize, dostunuza, anan?za, baban?za, yarinize belgeseli, an?lar?, tarihseli, siyasal?, roman?, ?iiri, ?yk?s?, an?s? ile bir milyar di?er nesnenin alt?nda ezilen, horlanan, unutulan kitaplardan hediye etmeniz gerekir,? diyece?im.

  Kurtulal?m art?k ?u Amerikan tuza??ndan
  Amerikan tarz? t?ketim tuza??na d???r?lm?? bu toplumun gasp??lar, h?rs?zlar, r??vet?iler, soyguncular, tecav?zc?ler, kundak??lar, kinciler, intikamc?lar, ahlaks?z politikac?lar, t?re cinayet?ileri, tetik?i, trafik canavarlar?, cinnet ge?iren yanda?lar, illetli fanatikler, anlay??s?z memurlar, bedavac? kurnazlar, yolsuzlar, y?zs?zler yaratan toplum olmaktan kurtulup kurtulmamas? gerekti?i yolunda sualler eyleyece?im.
  Bu sorulara ve benzerlerine olumsuz yan?t almam olas? m?? Elbette de?il. Esas?nda amac?m benim, yan?t falan da de?il!

  Amac?m ?ok ba?ka
  Amac?m, ak?l g?z?n?n g?zl???, g?n?l dilinin s?zl??? olan kitap sat??lar?n? art?rmak i?in, kendi ?ap?mda bir kampanya ba?latmak. Paslanm?? bilin? raflar?n?n tozunu, pas?n?, ?apa??n? s?k?p atan kitaba saha a?mak. Okuyan bir toplum olma yoluna katk? sa?lamak.
  K?TAP kampanyas?yla amac?m toplumun ?Biri Bizi G?zetliyor?culardan, a?a??l?k kad?n programlar?ndan, seviye yoksunu magazin programlar?ndan; dilenci, hain, toplum d??man?, parti-futbol tak?m?-tarikat fanati?i, ter?rist, dalkavuk kesiminden olabildi?ince ay?klanm?? bir toplum yarat?lmas?na katk?da bulunmak.

  Anlayana kampanya, anlamayana kampana
  Bunun i?in kestirme, hatta ucuz bir ??z?m ?retiyorum. Diyorum ki: Hediye art?k kitap olmal?. Kitap, okunmal? ve de okutulmal?.
  Okuman?n bilmek; bilmenin kendini bilmek; kendini bilmenin ?ok ?eyi bilmek oldu?u e?e, dosta, kom?uya, sevgiliye, anaya, babaya, ?ocu?a anlat?lmal?.
  6 ki?inin y?lda ortalama sadece bir kitap okudu?u; 95 ki?iye bir kahvehane, ama 65 bin ki?iye bir k?t?phane d??t??? bir ?lke buras?!
  O nedenle, t?rl? ?e?itli siyasal g??lerce kan? emilen bu toplumun kurtar?lmas?na, hi? de?ilse bir yerinden ba?lan?lmal?.
  Kampanya hemen bu bayramdan itibaren hemen ba?lamal?, ba?lat?lmal?, ya?am bayram olmal?.
  Ve de bana sorarsan?z, ?almakta oldu?um kampana, duymayanlara da duyurulmal?. Hediyenin ad?, art?k kitap olmal??
  ?st?n Akmen
  www.evrensel.net