Karde?im Mehmed Uzun i?in bir veda klam?

Vay bana... Karde?im arife g?n? ??kt? yolculu?a... Bayram?m? ac? k?ld?. Dilerim K?rt dilinin ba?? sa?, yazarlar? diren?li olsun


Yeni ay do?du mu sand?n Memo... Bayram geldi mi sand?n? Acelen neydi? ?ocuklar?n? Zerya ile Alan?? babas?z, e?ini dayanaks?z koyman bir yana bir dili ?ks?z b?rakt?n Biroy? Dir?j?in torunu. Yak??t? m??
Bir roman bor?luydun b?y?k anan?n diline, K?rt?e?nin klasik koluna. ?imdi yayg?n ad?yla Zazaca gen? bir roman yazar?n? bekleyecek modern anlat?m?n dili olmak i?in... Dilerim gecikmez. Kurmanci, dengbejlerden sonra senin anlat?m?nla tazelendi. Ne mutlu! Anlat?m?yla bir dili tazeleyene ne mutlu. Ne mutlu sana.
Bir dilin ya?amas? onun edebiyattaki varl???yla olas?. Sen anadilini yaln?zca anlat?mda kullanmad?n, o dille anlat?lan destanlar?n kurmacas?n? yerle?tirdin usul usul romanlar?na. Bilirim bir dengbejin anlatt??? destan?n konusu yabanc? de?ildir, bilinir t?m dinleyicilerince. Onlar Xece?nin mutsuz a?k?n? dinlerken yazg?s?n?n de?i?meyece?ini bilirler de, dengbejin yeni klamlar?n? merak ederler gece boyu. Sen anlatacaklar?n?n sonunu bir?ok roman?n?n ba??ndan sezdirdin. Ustalar?n dengbejler gibi. Ama anlat?m?n yeniydi. Okumaya al??t?rd?n anadilini konu?anlar?. Ne mutlu.
Niye erken kalkt?n?
K?ymetin mi bilinmedi? ?? dilin yazar?, neydi acelen. Benim ana dilimle yazd???nda bana yeni ufuklar a?m??t?n, bor?luyum sana. Uzak Kuzey?e ne g?t?rd?n G?neyin s?ca??ndan kim bilir? Gurbette ?zledi?in nar a?a?lar?n?n ?i?eklerinin yerini efsanelerin, s?ylencelerin ?i?ekleri mi ald?? Gurbete kolay dayan?lmaz... Topra??n kokusu bile ba?ka. Ne mutlu sana, hayk?r???n?, tarihini dile getirdi?in Dicle?nin yan?nda ?ld?n. Mutluluktur anayurdunda ?lmek. Mutluluktur ana dilini duymak. Ama o uzak Kuzey ormanlar?n?n da ?zlemi vard? sana. Hava birden serinledi bu sabah. Anlayamad?m. Vedaya gelmi? me?er ?sve? orman?n?n r?zgarlar?. ?al??ma evinin duvar?na vuran yel bir kez daha de?di mi bedenine?
Wey felek?, bug?n bana nas?l hayinsin hey felek!
Karde?im H?me, karde?im Mem... Ben seni karde? bildim. Ata miras?m?z dilimiz ayr? ama ?zg?rl?k tutkusu e?it karde?. Ayn? silah?, edebiyat? payla??yorduk
Dostu yitirmek zordur, karde? bilinen dostu yitirmek daha zor.
?imdi hat?rlad???m ?yk?y?, s?z?n g?c?n? kavrad???n g?n?n ?yk?s?n?, bir bana anlatm???n gibi senin sesinin ??nlay???yla hat?rl?yorum. A??r bir hapse mahkum edilen Alihan??n klamlar s?ylemeye ba?layarak ??ld?rmaktan kurtuldu?u g?n?:
?Karl? da? yama?lar?n?n kuytuluk bir yerinde gizlenmi?, a??r yaralar?n? yalayan, o dayan?lmas? olanaks?z ac?lar? az?c?k dindirmeye ?al??an nefesi daralm?? bir geyi?i d???n?n. Ve Alihan?? ve Alihan??n ?yk?s?n? d???n?n. Alihan??n g?nler boyu s?yledi?i, tekrar tekrar Alihan?a anlatt??? o ?yk?. Alihan??n dertlerinin derman?, yaralar?n?n merhemi oldu.
??te orada, o dar, s?k???k hapishane mekan?nda, hayat?mda ilk kez, sesin ve kelam?n g?c?n? g?rd?m. Sesin ve kelam?n bir hayat? kurtard???n?, bir hayata anlam verdi?ini, ilgin? yapt???n? g?rd?m. ?lk kez bir insan?n kelam arac?l???yla yeniden ya?amaya ba?lad???na, g??lendi?ine tan?k oldum. Evet kelam, o lo?, kuytu, k?fl? k??ede bir hayat kayna??, bir enerji ve g?? oda??, bir direni? oca?? oldu.?
Vay bana... karde?im arife g?n? ??kt? yolculu?a... Bayram?m? ac? k?ld?. S?z?m aksak, ahengim eksik kald?.
Dilerim K?rt dilinin ba?? sa?, yazarlar? diren?li olsun.
Sennur Sezer
www.evrensel.net