bak postac? geliyor

 • Postac?lar... Ne g?zel insanlard?r de?il mi sevgili okurlar! Yollar?n? g?zledi?imiz tatl?, sempatik, latifeci ki?ilikler!


  Postac?lar... Ne g?zel insanlard?r de?il mi sevgili okurlar! Yollar?n? g?zledi?imiz tatl?, sempatik, latifeci ki?ilikler! Ama o h?rs?z hari?! O ne tatl?, ne sempatik, ne de latifeci! O olsa olsa antipatik! Daha yazard?m ama, ?imdi burada a?z?m? bozmak, efendime s?yleyeyim, k?t? k?t? konu?up bayram g?n? a?z?m? bozmak istemiyorum! ?Hangi h?rs?z yau? Ne h?rs?z?? Bir dakika karde?im! Postac? diye ba?lad?n, sonra h?rs?z diye devam ettin! Sen neden bahsediyorsun ki? Biz hi?bir ?ey anlamad?k ve bu bizim sorunumuz deyil! Bu seninle ilgili bir sorun tamam m?! Sen anlatmay? beceremiyorsun! Evet beceremiyorsun!? dedi?inizi duyar gibiyim sanki! Ve size ?Durun durun! Acele etmeyin! Tela?a mahal yok! Hepisini bir bir anlataca??m!? demek istiyorum. ?imdi koltuklar?n?za ??yle rahat?a yaslan?n bakal?m! ?Koltukta oturdu?umuzu ne biliyon!? diyor olabilirsiniz. Laf?n geli?i diyorum zaten can?m. Her s?yledi?imi ciddiye almay?n...
  H?rs?z postac?! Evet h?rs?z! Mektup h?rs?z? hem de! Sinirim bir t?rl? ge?miyor! ?ok k?z?yorum o h?rs?z postac?ya! Ama akl?ma ba?ka bir ?ey geldi... Yine, dolayl? olarak postac?yla ilgili! Onu da bir anlat?p ge?eyin bari! Bir g?n rahmetli babannem, babam, bir de ben oturmu?uz kahve i?iyoruz. Faldan a??ld?... Babannem bir falc?dan bahsetmeye ba?lad?. ?yle yetenekli bir hatunmu? ki, her dedi?i ??k?yormu?. Bir g?n, babannemlerde fal bakarken babanneme, ?Sana ?? vakte kadar bir haber gelcek? demi?. Ve tak tak tak kap? ?alm??! Kim olsa be?enirsiniz? Postac?! Rahmetli babannem heyacanl? heyecanl? anlatt?ktan sonra bu meseli, babam g?l?msedi ve ?Falc? kad?n cam kenar?nda m? oturuyordu?? diye sordu. Ben ?ok g?ld?m, babannem anlamad? mevzuyu.
  Ohh! Anlatt?m rahatlad?m vallahi! Ka? zamand?r bir punduna getireyim de anlatay?m diyordum ?u hikayeyi! Bayrama nasipmi?!
  H?rs?z postac? meselesine gelince... Efendim, ?stanbul?da bir postac?, adreslere da??tmas? gereken mektuplar? evinde biriktiriyormu?. G?zalt?na al?nan bu h?rs?z postac?, ?Evim postaneye ?ok yak?n. Mektuplar postanede zarar g?rmesin, g?vende olsunlar diye onlar? evimde tutuyordum. Biriktik?e biriktiler... Sonra baz?lar?n? a??p okumaya ba?lad?m... Ben yaln?z bir insan?m! Mektuplarda yazanlar, benim hayat?m...? diye konu?mu?.
  B?yle mi demi? harbiden... Hay Allah ya... ?z?ld?m bak ?imdi. Allah kimseyi yaln?z koymas?n anac?m! Hay?rl? bayramlar...
  Mehmet ?ner [[email protected]]
  www.evrensel.net