ay?

  • Tanr?ya inanmayan bir adam bir g?n ormanda geziyor ve etraf?ndaki g?zelliklere bak?yormu?.


    Tanr?ya inanmayan bir adam bir g?n ormanda geziyor ve etraf?ndaki g?zelliklere bak?yormu?. Birden arkas?nda kocaman bir ay? belirmi? ve onu kovalamaya ba?lam??. Adam b?t?n g?c?yle ka??yormu? ama her arkas?na bak???nda ay?n?n daha h?zl? oldu?unu fark ediyormu?. Dakikalarca s?ren bir ka????n sonunda adam?n aya?? yerdeki bir dala tak?lm??, ay? adam?n ?zerine atlam??, pen?esini
    kald?rm??, tam vurmaya haz?rlan?rken adam ?Allah?m!? diye ba??rm??. Bir anda zaman durmu?, ay? donmu?. Orman kararm?? ve g?ky?z?nden bir ???k h?zmesi adam?n ?zerine parlam??. ?ok derinden gelen ilahi bir ses adama ?Y?llarca bana inanmad?n, yarat?l??? kozmik bir kazaya ba?lad?n, sana bu durumda yard?m etmemi mi istiyorsun? Seni sevgili bir kulum mu saymal?y?m?? demi?. Adam utan? i?inde ?Biliyorum, bunca y?ldan sonra dindar biri olmay? istemem haks?zl?k, ama hi? olmazsa ay?y? dindar yapabilir misin?? demi?.
    ?lahi ses ?Peki? diye kar??l?k vermi? ve ???k kaybolmu?. Nehir tekrar akmaya ba?lam??, her ?ey eski haline d?nm??. Ay? pen?esini indirmi?, iki pen?esini de g??e do?ru ?evirmi? ve konu?maya ba?lam??: ?Allah?m, senin r?zk?nla orucumu a??yorum, hamdolsun verdi?in nimetlere...?
    www.evrensel.net