Hukuksuz atamalara protesto

Dan??tay karar? gere?i atamalar? iptal edilen y?neticilerin, ge?ici g?revlendirme yoluyla tekrar y?netici olarak g?revlendirilmeye ?al???lmas?, E?itim Sen ?aycuma Temsilcili?i taraf?ndan protesto edildi.


Dan??tay karar? gere?i atamalar? iptal edilen y?neticilerin, ge?ici g?revlendirme yoluyla tekrar y?netici olarak g?revlendirilmeye ?al???lmas?, E?itim Sen ?aycuma Temsilcili?i taraf?ndan protesto edildi. ?aycuma ??retmenevi ?n?nde yap?lan eyleme, E?itim Sen ?yelerinin yan? s?ra CHP, DSP, ?DP, Serbest Mali M??avirler ve Muhasebeciler Odas? ve Haber Sen temsilcileri ve ?ok say?da vatanda? da destek verdi.
Eylemde konu?an E?itim Sen ?aycuma Temsilcili?i Ba?kan? ?smet Akyol, bu tutumun da a??k?a mahkeme karar?n? hi?e saymak, yarg? karar?na kar?? hileye ba?vurmak anlam?na geldi?ini s?yledi. Hukuk tan?maz tutumun devam ettirilmesi durumunda bozulmu? olan i? bar???n?n daha da bozulaca??n? belirten ?smet Akyol, ?Bu konuda yap?lacak g?revlendirmelerde imzas? olanlar hakk?nda da savc?l?klara su? duyurusunda bulunaca??z, tazminat davalar? a?aca??z? dedi. (?aycuma/EVRENSEL)
www.evrensel.net