T?rt?l, mezar? ba??nda an?ld?

D?rt y?l ?nce ya?am?n? yitiren gazetemizde ?T?rt?l? isimli k??esinde okurlar?m?zla bulu?an, Prof. Dr. Erdal ?ekero?lu mezar? ba??nda an?ld?.


D?rt y?l ?nce ya?am?n? yitiren gazetemizde ?T?rt?l? isimli k??esinde okurlar?m?zla bulu?an, ?ukurova ?niversitesi Ziraat Fak?ltesi ??retim G?revlisi, ?ukurova ??retim Elemanlar? Derne?i Onursal Ba?kan? Prof. Dr. Erdal ?ekero?lu mezar? ba??nda an?ld?.
?ukurova ??retim Elemanlar? Derne?i taraf?ndan d?zenlenen anmada, ?ekero?lu?nun hayat?n?n t?m?n? insanl??a ve do?aya hizmet i?in adad???n? dile getirildi. Burada bir konu?ma yapan Dernek Ba?kan? Prof. Dr. Erhan Y?ld?r?m, Erdal ?ekero?lu?nun hayat?n? toplumun refah?na adad???n? belirtti. Do?aya olan sevgisini bilimle harmanlayan ?ekero?lu?nu unutmayacaklar?n? dile getiren Y?ld?r?m, ?Erdal ?ekero?lu?nu sayg? ile an?yoruz? diye konu?tu. ?ekero?lu?nun ?niversite i?erisinde oldu?u s?re? i?erisinde bir?ok insana bir?ok ?ey kazand?rd???n? belirten Prof. Dr. Adnan G?m?? de ?Bug?n kendimize ??nsan ve do?a i?in ne yap?yoruz?? sorusuna tam cevap verebilecek ki?i Erdal Hocad?r? dedi.
?Bug?nlerde toplumu ileriye g?t?recek Erdal hocalara ihtiyac?m?z var? diyen Prof. Dr. ?brahim Orta? ise ??rencilik zamanlar?nda kendisini en ?ok etkileyen hocan?n ?ekero?lu oldu?unu ifade etti. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net