Su zamm? hemen geri ?ekilmelidir

?evre M?hendisleri Odas? ?stanbul ?ubesi Y?netim Kurulu ba?kan? Eylem Tuncaelli, yapt??? yaz?l? a??klamada, suya yap?lan zamm?n hemen geri ?ekilmesi gerekti?ini s?yledi.


?evre M?hendisleri Odas? ?stanbul ?ubesi Y?netim Kurulu ba?kan? Eylem Tuncaelli, yapt??? yaz?l? a??klamada, suya yap?lan zamm?n hemen geri ?ekilmesi gerekti?ini s?yledi. Y?zde 134?e varan zam oran?n?n as?l olarak dar gelirlileri hedef ald???n? belirten Tuncaelli, B?y?k?ehir Belediye Ba?ka?n Kadir Topba???n ?zamdan dar gelirliler etkilenmeyecek? s?z?n?n de tutulmad???n? kaydetti. A??klamas?nda, ??a?da? bir insan?n sa?l?kl? bir bi?imde ya?amas? i?in gereken i?me, yemek pi?irme, y?kanma, ?ama??r gibi ama?larla kullan?lacak su dikkate al?nd???nda, ki?i ba??na g?nl?k ortalama kentsel su t?ketimi standard? 150 litre olarak kabul edilmektedir? diyen Tuncaelli, zamm?n gerek?esi olarak sunulan su k?tl???n?n sorumlusunun halk olmad???n? belirtti. Suyun ekonomik kayg?lardan ba??ms?z olarak ula??lmas? gereken bir hak oldu?unu vurgulayan Tuncaelli, T?rkiye?nin en b?y?k kenti olan ?stanbul?da halk?n uluslararas? de?erlerin alt?nda su t?ketmeye zorland???n? kaydetti.
CHP ?stanbul ?l Ba?kan? G?rsel Tekin de, ?SK??nin suya zam karar?n?n bir an ?nce geri ?ekilmesini istedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net