?K?pr? hep ?cretsiz olsun?

Yap? Yol-Sen Genel Ba?kan? Bedri Tekin, Bo?azi?i ve Fatih k?pr?lerinden ve otoyollardan ge?i?in yaln?zca bayramlarda de?il her zaman ?cretsiz olmas? gerekti?ini belirtti.


Yap? Yol-Sen Genel Ba?kan? Bedri Tekin, Bo?azi?i ve Fatih k?pr?lerinden ve otoyollardan ge?i?in yaln?zca bayramlarda de?il her zaman ?cretsiz olmas? gerekti?ini belirtti.
Tekin yapt??? yaz?l? a??klamada, k?pr? ge?i?lerinde manuel gi?elerin kald?r?lmas?n?n k?pr?lerden ge?i?i ?cretsiz hale getirmedi?ini dile getirdi. Fatih Sultan Mehmet K?pr?s??ndeki manuel gi?eleri kald?rma karar?n?n gerek?esinin ??stanbul trafi?ini rahatlatmak? olarak a??kland???n? belirten Tekin, a??klamas?nda ?unlar? s?yledi: ?E?er bu karar? alanlar gerek?elerinde samimiyseler, derhal k?pr?leri ?cretsiz hale getirsinler. Sendikam?z ?n?m?zdeki g?nlerde otoyol ve k?pr?lerden ge?i?in ?cretsiz olmas? i?in bir kampanya ba?latacakt?r.
?Farkl? ?cret trafi?i rahatlatmaz?
Tekin, trafi?in yo?un oldu?u saatlerde k?pr?y? kullanan ara?lardan daha fazla ?cret tahsil ederek, trafik s?k???kl???n?n ?nlenmesi d???ncesini de ele?tirdi. ?K?pr?leri kullanan t?m ?stanbullular bilir ki, ?stanbul?da trafik k?pr?lerde de?il ba?lant? yollar?nda t?kanmaktad?r. Ne kadar fazla para al?n?rsa al?ns?n, ?stanbullular k?pr?leri kullanacakt?r ve sadece gerekli oldu?u zaman k?pr?leri kullanacaklard?r? diyen Tekin, farkl? fiyat uygulamas?n?n, k?pr?den ge?en ara?lar?n k?pr?y? kulland?klar? saati de?i?tirmeyece?ini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net