?ki bayram bir arada

?lk bayram dini bayram, 2. bayram ise T?rkiye i??i s?n?f?n?n kanlar?yla, m?cadeleyle kazand?klar? ANAYASAL HAK olan GREV vb. i??i s?n?f?n?n m?cadelesini ta?land?rd??? g?n.


?lk bayram dini bayram, 2. bayram ise T?rkiye i??i s?n?f?n?n kanlar?yla, m?cadeleyle kazand?klar? ANAYASAL HAK olan GREV vb. i??i s?n?f?n?n m?cadelesini ta?land?rd??? g?n. Telekom olarak ilk defa b?yle tek ba??m?za s?zle?medeki mevcut haklar?m?z?n korunmas? ve art?r?lmas? i?in m?cadele verdik. Bunu ta?land?rmak i?in de 16 Ekim?de grev karar?m?z? ald?k.
Bu arada grev karar?m?z?n Ramazana denk gelmesi, i?verene bir ders ??kartt?rm??t?r diye d???n?yoruz. ??nk? Oger, Telekom?un t?m ?al??anlar?na iftar yeme?i vermeyi tasarlad???n? duyduk. Sendikal? olman?n, ?rg?tl? olman?n onurunu da sendikam?z?n karar?yla ya?ad?k. ??nk? sendikam?z ?unu diyordu: ?Sendikam?z?, ter?r ?rg?t? gibi alg?layan bir i?verenin Ramazan dolay?s?yla verdi?i iftar yeme?inde yan yana gelip, orucumuzu a?amazd?k ??nk? i?verenin ??kartt??? genelgeler, bize bunlar her ?eyi yapar. ??e ge? gelen, i?e gelmeyen, viziteye ??kan tazminats?z i?ten ??kar?l?r? diyordu. ?stanbul 1 No?lu olarak iftar yemeklerine kat?lmad?k ve iptal etmek zorunda kald?lar. Umar?z T?rkiye genelinde de b?yle olmu?tur.
Ayr?ca bize g?re teknisyenler derne?i, i?verene g?re Telekom teknik elemanlar? derne?i de bir iftar yeme?i d?zenledi ve bu iftara ?stanbul b?nyesindeki b?t?n ?st d?zey yetkililer, yani i?veren vekilleri kat?ld?. ??veren vekilleri dahi ?unu s?ylemektedir, ?Bu dernek alternatiftir. Sendika da onun i?in sevmiyor. i?veren yanl?s? bir dernektir.? Yapmad?klar? yapamad?klar? i?leri, kendileri yapm?? gibi g?stermektedirler. Hatta daha ileri gidip, Haber-???in yapt?klar?n?, kendileri yapm??, Meclis?ten ??kan yasalar? dahi kendileri ??kartm?? gibi anlatt?rmaya ?al??maktad?rlar. Greve do?ru giderken her ortamda i?veren yan?nda olanlar?n yan?nda, bizim sendikam?z ?yesi olan arkada?lar?n ne i?i var diye sormak ge?iyor akl?m?zdan. Hem Haber-?? ?yesi, hem de i?verenin vekili gibi olan derne?in ?yesi... ???i arkada??m, i?e girdi?inden bug?ne kadar, tek imza yetkisi olan ve bug?n de i?verenin kar??s?nda 27 bin ?yesi ile tek yumruk oldu?unu ilan eden T. Haber-?? Sendikas? de?il midir? Ya da ?yesi oldu?unuz bu derneklerden bir a??klama duydunuz mu, ?Sendikan?n isteklerini destekliyoruz, ??nk? bu dava bizim de davam?zd?r? dediklerini duydunuz mu? Bunlar ??k?p biz hafta sonlar? ?cretsiz, fazla ?al???r?z demediler mi? Bug?n de, i?veren de hafta sonlar? paras?z, ?al??t?rmak istemiyor mu? Gelece?inizi b?lmeye ?al??acak olan, i?veren taraf?ndan da kullan?lan bu derneklerde neden duruyorsunuz? Sendikam?za ?nerimdir, temsilci olan ve bu derne?e ?ye olan kim varsa g?revden al?ns?n, ben i??iyim, sendikam?n arkas?nday?m diyen i??i karde?lerimiz de k?sa s?rede ayr?l?p sendikam?za d?ns?n.
Grev g?zc?lerimizi netle?tirdik, b?t?n ?yelerimiz 16 Ekim sabah?n? d?rt g?zle bekliyorlar. O g?n geldi?inde ger?ek dostlar?m?z? yan?m?zda dost gibi ge?inen sinsi d??manlar?m?z? da tan?mak istiyoruz. Sendikam?z merkez ?ube ve temsilcileriyle tavr?ndan ve taleplerinden taviz vermesinler. Ramazan bayram?n?z? kutlar?z. ?imdiden grevimizin ?nce Telekom i??isine, T?rkiye i??i s?n?f?na hay?rl? olmas?n? dileriz. ??imize, ekonomimize, ?zg?rl???m?ze sahip ??kaca??z!
KAZANAN B?Z OLACA?IZ!
G.O.P Telekom ??yeri Temsilcisi
Ahmet Karatay - G.O.P Telekom ??yeri Temsilcisi ?smail ?ay - G.O.P Telekom ??yeri Temsilcisi Ahmet G?l (?STANBUL)
www.evrensel.net