Sebahat Tuncel?in yarg?lanmas? s?recek

Demokratik Toplum Partisi (DTP) ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel?in ?yasad??? ?rg?te ?ye olmak? iddias?yla hakk?nda a??lan davada yarg?lanmas?na devam edilmesine karar verildi.


Demokratik Toplum Partisi (DTP) ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel?in ?yasad??? ?rg?te ?ye olmak? iddias?yla hakk?nda a??lan davada yarg?lanmas?na devam edilmesine karar verildi. Karar, T?rkiye B?y?k Millet Meclisi Ba?kanl????na iletilecek.
?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi?nde g?r?len duru?ma ?ncesinde Be?ikta? Adliyesi ve ?evresi abluka alt?na al?nd?. Sabah saatlerinde ba?layan duru?maya tutuksuz yarg?lanan Sebahat Tuncel ile ?brahim Tekdemir kat?lmazken Sebahat Tuncel?i, Avukat Baran Do?an??n da aralar?nda bulundu?u 12 avukat temsil etti.
Duru?mada g?r???n? a??klayan Cumhuriyet Savc?s? Sava? K?rba?, Tuncel?in avukatlar?n?n milletvekili se?ilmesi nedeniyle verdikleri yarg?laman?n durdurulmas? taleplerine kar??, daha ?nce haz?rlad??? m?talaas?nda, bu konuyu ayr?nt? olarak belirtti?ini ifade ederek, avukatlar?n yarg?laman?n durdurulmas? taleplerinin reddedilmesi talebinde bulundu ve karar?n TBMM?ye bildirilmesini istedi.
Bask?ya maruz kalmay?n
K?rba???n m?talaas? ?zerine konu?an Avukat Baran Do?an, Tuncel?in, yarg?laman?n devam etti?i ve su?suz kabul edildi?i bir d?nemde milletvekili se?ildi?ini belirterek, masumiyet karinesine g?re hareket edilmesini istedi.
Avukat Mahmut Ali Ka?ifo?lu da ?Verilen aksi bir karar mahalle bask?s?na maruz bir karar olacakt?r? diyerek yarg?lamaya Tuncel?in milletvekilli?i bittikten sonra devam edilmesi gerekti?ini s?yledi.
Avukat H?seyin ?al???? ise yarg?laman?n herkese e?it yap?lmas? gerekti?ine i?aret ederek yarg?laman?n durdurulmas? halinde hukuka olan g?venin artaca??n? ifade etti.
Talep reddedildi
Konu?malar?n ard?ndan mahkeme heyeti a??klad??? ara kararda, Tuncel hakk?ndaki yarg?lanman?n durdurulmas? taleplerinin reddine karar verildi. Kararda, Tuncel hakk?ndaki yarg?laman?n da TBMM Ba?kanl????na yaz? yaz?larak iddianamenin suretiyle bildirilmesi h?kme ba?land?. Duru?ma, cumhuriyet savc?s?n?n esas hakk?ndaki m?talaas?n? haz?rlamas? i?in 14 ?ubat 2008 tarihine ertelendi.
?stanbul 9. A??r Ceza Mahkemesi?nde ?Yasad??? ?rg?t propagandas? yapmak? iddias?yla yarg?lanan DTP milletvekilleri Aysel Tu?luk ve Ayla Akat Ata?n?n da yarg?lanmalar?na devam edilmesi karar? verilmi?ti. Tu?luk ve Akat hakk?nda verilen karar Meclis?te okundu. Mahkeme Meclis?e ba?vurursa dokunulmazl?klar?n?n kalkmas? i?in oylama yap?labilecek.
Milletvekili olmasayd? beraat edebilirdi
Duru?man?n ard?ndan gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Tuncel?in avukatlar?ndan Mahmut Ali Ka?ifo?lu, yarg?lanman?n devam etmesi karar?n?n ?mahalle bask?s?? nedeniyle al?nd???na i?aret ederek, Tuncel, milletvekili se?ilmeseydi ?imdiye kadar hakk?nda beraat karar? verilece?ini s?yledi.
Ka?ifo?lu, ?D???ncelerine kat?lal?m kat?lmayal?m, milletvekilleri rahat bir parlamento deneyimi ya?amak zorundad?rlar diye d???n?yorum. Onlar d???ncelerini a??k?a s?yleyebilmelidirler. Bunlar?n ?al??mas?n?n ?n?ne z?rhlar germememiz gerekir. Toplumdan y?kselen seslerle adaleti y?netmemiz gerekir? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
?Tuncel de?il ?eteler yarg?lans?n?

?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel?e destek vermek i?in gelen bir?ok ki?i mahkemenin yak?n?ndaki Be?ikta? Barbaros Park??nda bas?n a??klamas? yapt?. Sebahat Tuncel?le Dayan??ma Kad?n ?nisiyatifi imzas?yla ?Vekilime dokunma? pankart? a?an Amargi, Bar?? Anneleri ?nisiyatifi, EKD, ?HD, EMEP, ?DP, SDP, DTP, ve Genel-?? ?yesi kad?nlar ?Sebahat de?il ?eteler yarg?lans?n? dediler. A??klamaya EMEP Genel Ba?kan Yard?mc?lar? Ender ?mrek ve Nedim K?ro?lu ile DTP il y?neticileri de kat?ld?. Burada konu?an Demokratik Toplum Partisi (DTP) E? Ba?kan Vekili Selma Irmak milletvekili dokunulmazl??? bulunan Tuncel?in yarg?lanmas?na ?srarla devam edilmesini Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak de?erlendirdi. Irmak, demokratik m?cadeleye zarar veren bu siyasi tutumdan bir an ?nce vazge?ilmesini istediklerini dile getirdi.
www.evrensel.net