?Bas?n ?zg?rl???n?n utan? g?n??

Yay?n hayat?na ba?lad???ndan bu yana 5. kez kapat?lan G?ndem Gazetesi?nin Genel Yay?n Y?netmeni Y?ksel Gen?, i?erisinde bulunduklar? durumun ?T?rkiye demokrasisi? ve ?bas?n ?zg?rl???? ad?na utan? verici bir durum oldu?unu s?yledi.


Yay?n hayat?na ba?lad???ndan bu yana 5. kez kapat?lan G?ndem Gazetesi?nin Genel Yay?n Y?netmeni Y?ksel Gen?, i?erisinde bulunduklar? durumun ?T?rkiye demokrasisi? ve ?bas?n ?zg?rl???? ad?na utan? verici bir durum oldu?unu s?yledi.
Gazeteleri hakk?nda verilen kapatma cezas?na ili?kin G?ndem Gazetesi?nin Genel Yay?n Y?netmeni Y?ksel Gen?, Yaz?i?leri M?d?r? L?tf? ?rper, Haber M?d?r? Nurettin F?rat ve gazete avukatlar?ndan ?zcan K?l??, Gazeteciler Cemiyeti Lokali?nde bas?n toplant?s? d?zenledi.
Gazetelerinin 1 ay s?reyle yay?n?n?n durduruldu?unu belirten Genel Yay?n Y?netmeni Y?ksel Gen?, i?erisinde bulunduklar? durumun ?T?rkiye demokrasisi? ve ?bas?n ?zg?rl???? ad?na utan? verici bir durum oldu?unu s?yledi. Gen?, ?Gazetemiz ?zerinde s?rd?r?len bask?lar, sadece hak veya hukuk ile a??klanabilecek bir durum de?il. Gazetemizin a???a ??kard?klar?, yapt??? haberler veya kararl?l?kla s?rd?rd??? ?kar??dakinin sesi olma? politikas?, demek ki baz? kesimleri rahats?z ediyor? diye konu?tu.
Gen?, ?Medyan?n sava? k??k?rt?c?l??? yapt??? bir d?nemde G?ndem Gazetesi, bar???n, bir arada ya?ayabilme u?ra??n?n sesi oldu?u i?in kapat?lmas?n? k?n?yoruz? dedi.

?S?re? brifinglerle ba?lad??
Gen??in ard?ndan s?z alan G?ndem Gazetesi Haber M?d?r? Nurettin F?rat ise ?Ya?ar B?y?kan?t??n sadece gazetemizi hedef g?stermek amac?yla yapt??? brifinglerle ba?layan gazetemiz ?zerindeki bask? s?reci, hukuk skandallar?yla devam ediyor. Bunun yan? s?ra gazetemiz ve birka? istisna d???nda b?t?n yay?n organlar?, ?Mehmet?ik? medyas?na d?n??t?ler. Biz Mehmet?ik medyas? olmayaca??z? dedi.
Gazetenin avukat? ?zcan K?l?? ise ?Gazetemizin yay?n?n?n durdurulmas?na gerek?e olarak g?sterilen haberler hakk?nda herhangi bir mahkumiyet karar? olmadan bu kararlar al?n?yor? diye konu?tu.
K?l??, karar?n iptali i?in ba?vuru yapacaklar?n? s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net