Hamas?tan El Fetih?e zeytin dal?

Filistin?in Gazze ?eridi?ni kontrol? alt?nda bulunduran Hamas, ?lkede ge?en aylardaki kanl? i? ?at??malar?n ard?ndan Bat? ?eria?ya konu?lanan El Fetih?e ?uzla?ma? mesaj? g?nderdi. ?rg?t?n internet sitesine konan ?smail Haniye imzal? a??klamada, ?Hamas??n El Fetih ile uzla?ma g?r??melerine haz?r oldu?u? ifade edildi ve Gazze?nin kontrol?n? devredebilece?i sinyali verildi


Filistin?in Gazze ?eridi?ni kontrol? alt?nda bulunduran Hamas, ?lkede ge?en aylardaki kanl? i? ?at??malar?n ard?ndan Bat? ?eria?ya konu?lanan El Fetih?e ?uzla?ma? mesaj? g?nderdi. ?rg?t?n internet sitesine konan ?smail Haniye imzal? a??klamada, ?Hamas??n El Fetih ile uzla?ma g?r??melerine haz?r oldu?u? ifade edildi ve Gazze?nin kontrol?n? devredebilece?i sinyali verildi. A??klama, Fetih taraf?ndan ?Ger?ek?i de?il? diye kar??land?.
Filistin?de Hamas??n iktidara gelmesinin ard?ndan ba?layan uluslararas? ambargo, bunu takiben patlak veren ekonomik ve siyasi kriz, bin bir zorlukla masaya oturan ve ulusal birlik h?k?meti kuran El Fetih ile Hamas??n, iktidar sava??na tutu?mas?yla sonu?lanm??t?. ?srail oyununa gelen direni? ?rg?tleri aras?ndaki ?at??malar?n ard?ndan Hamas, Gazze?nin kontrol?n? ele ge?irmi?, El Fetih ise Bat? ?eria?da konu?lanm??t?. Hamas?a kar?? g??lendirilmek istenen Abbas, bu ?rg?t?n ?nceki diyalog ?nerilerini de kesin bir dille reddetmi?ti.
Gazze?deki durum ge?ici
A??klamas?nda, Hamas??n Gazze ?eridi?ni kontrol etmesinin ?ge?ici bir durum? oldu?unu s?yleyen ?fiili? Ba?bakan ?smail Haniye, ?Filistin diyalog s?recinde ciddi bir hareket var. Fetih ile olas? g?r??meleri bir Arap ba?kentinde yapmak konusunda anla?t?k? dedi.
Hamas??n teklifinin, ABD?de yap?lacak Ortado?u ?Bar??? Konferans??n?n t?kand??? g?nlerde gelmesi dikkat ?ekerken, Haniye ayr?ca, ?uzla?ma g?r??melerinin, Bayram sonras?nda yap?labilece?ini? ifade etti.
Hamas??n ?nerisi baz? g?zlemciler taraf?ndan, ?halk?n isteklerine oynamak? diye yorumlan?rken, kimilerince ise ?yo?unla?an ?srail tecridinin bir sonucu? ?eklinde nitelendirildi. Filistin?deki haber kaynaklar?, ?Haniye?nin, son a??klamas?yla, uzla?may? i?aret eden Filistin halk? aras?ndaki genel g?r??e oynuyor olabilece?ini? belirtti. Hamas??n, ge?en ay ?srail?e ?ate?kes? ?nerdi?ini hat?rlatan kimi g?zlemciler ise bu ad?mda, son d?nemde yo?unla?an ve ?d??man topra??? ilan edilen Gazze?deki durumun etkili olabilece?ini savundu.
Fetih: Yeterli de?il
El Fetih?in, Hamas?a ilk yan?t? ise ?olumsuz? oldu. El Fetih S?zc?s? Hazin Ebu ?anab, ?Somut, ger?ek bir ?neri de?il. Yeni hi?bir ?ey yok? derken, bir di?er El Fetih yetkilisi Ahmed Abd?lrahman ise ?taraflar aras?nda g?r??me planland???n?? yalanlad? ve Hamas?? kamuoyunu yan?ltmaya ?al??makla su?lad?.
?anab, ?Ciddi bir ?eyler olabilece?ini d???n?yorduk. Hamas??n, Gazze?de darbe yapmakla b?y?k bir g?nah i?ledi?ini kabul etmesini talep ediyoruz? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net