Hrant Dink?in o?luna da 301?den ceza

Silahl? sald?r? sonucu ya?am?n? yitiren Agos Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni Hrant Dink?in ?301?e kar?? 1 oy? ba?l?kl? yaz?s?nda ?T?rkl??? a?a??lad?klar?? gerek?esiyle yarg?lanan Agos Gazetesi Yaz? ??leri M?d?r? ve Hrant Dink?in o?lu Arat Dink ve ?mtiyaz Sahibi Serkis Seropyan 1?er y?l hapis cezas?na ?arpt?r?ld?.


Silahl? sald?r? sonucu ya?am?n? yitiren Agos Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni Hrant Dink?in ?301?e kar?? 1 oy? ba?l?kl? yaz?s?nda ?T?rkl??? a?a??lad?klar?? gerek?esiyle yarg?lanan Agos Gazetesi Yaz? ??leri M?d?r? ve Hrant Dink?in o?lu Arat Dink ve ?mtiyaz Sahibi Serkis Seropyan 1?er y?l hapis cezas?na ?arpt?r?ld?. Dink ve Seropyan??n cezas? sab?kalar? olmad??? g?z ?n?ne al?narak ertelendi.
?i?li 2?nci Asliye Ceza Mahkemesi?ndeki duru?maya, san?klar Agos Gazetesi Yaz? ??leri M?d?r? Arat Dink ve ?mtiyaz Sahibi Serkis Seropyan??n avukat? kat?ld?.
Duru?ma ?ncesinde ve sonras?nda adliye ?evresinde yo?un ?nlem al?nd?.
San?k vekillerden Av. Fethiye ?etin, su?a konu olan c?mlelerin ulusal bas?n ve televizyonlarda da ayn? bi?imde haberlere konu edildi?ini belirterek, bu haberleri yay?mlayan yay?n organlar?na dava a??lmad???n? vurgulad?.
San?k avukatlar?ndan Av. Erdal Do?an ise, su? kast? olmad???n?, ?zellikle T?rkl??? a?a??lama kast? olmad???n? belirterek, ifade ?zg?rl??? kapsam?nda olay?n de?erlendirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ?su? tarihinde T?rk milletine soyk?r?m isnat eden haber yay?nlad?klar? mahkemece sabit g?r?ld???nden san?klar?n ayr? ayr? ki?ilikleri, eylemlerinin ?zellikleri dikkate al?narak 5237 say?l? TCO 301/1 maddesi uyar?nca ayr? ayr? takdiren te?dinen 1 y?l hapis cezas? ile cezaland?r?lmalar?na? karar verdi. Mahkeme heyeti, san?klar?n sab?kalar?n?n bulunmamas? nedeniyle ertelenmesine karar verdi.
?Karar cevap niteli?indedir?
Duru?man?n ard?ndan Makine M?hendisleri Odas??nda bas?n toplant?s? d?zenleyen Avukat Fethiye ?etin, cezan?n ?st s?n?rdan verildi?ini dile getirdi. ?etin, karardaki ?san?klar?n ayr? ayr? ki?ilikleri? vurgulanmas?n?n ise san?klar?n, bu karar? vermelerinde Ermeni olmas?n?n tesiri olup olmayaca??n? d???nd?rd???n? vurgulad?. ?etin, karar? temyiz edeceklerini ve gerek?eli karar?n ard?ndan mahkemeye sunacaklar?n? belirtti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net