Bolivya, ABD askerlerini kovuyor

Latin Amerika ?lkelerinden Bolivya?daki halk?? h?k?met, ?lkedeki Amerikan askerlerini kovmaya haz?rlan?yor. ?lkenin ilk yerli Devlet Ba?kan? Evo Morales ?nceki g?n gazetecilere yapt??? a??klamada, ?H?k?metinin, ?lkedeki ABD askerlerinin faaliyetlerini yasaklamaya haz?rland???n?? ifade ederken, ?Nihayet bitiyor


Latin Amerika ?lkelerinden Bolivya?daki halk?? h?k?met, ?lkedeki Amerikan askerlerini kovmaya haz?rlan?yor. ?lkenin ilk yerli Devlet Ba?kan? Evo Morales ?nceki g?n gazetecilere yapt??? a??klamada, ?H?k?metinin, ?lkedeki ABD askerlerinin faaliyetlerini yasaklamaya haz?rland???n?? ifade ederken, ?Nihayet bitiyor. Art?k daha fazla yabanc? ?niforma ile burada g?rev yapamayacak? dedi. Morales a??klamas?nda, ?ABD?nin, Bolivya?ya verdi?i askeri yard?m? yak?nda kesmesini umdu?unu? da s?yledi.
Konuya ili?kin ABD?nin Bolivya B?y?kel?ili?i ise a??klama yapmaktan ?ekindi. B?y?kel?ilik, Bolivya?da ?u an ka? Amerikan askeri oldu?u konusundaki sorular? da yan?tlamad?.
?s yasa??
Morales a??klamas?nda, halen haz?rlanmakta olan yeni anayasada askeri ?s konusuna ili?kin ?zel maddelerin bulunmas? gerekti?ini de vurgulad?. Halk?? lider, yeni anayasada, ?Bolivya topraklar?nda yabanc? ?s kurulmas?n? yasaklayan bir madde? konulmas?n? istedi.
Bolivya?daki ABD askerleri, 1980?li y?llardan bu yana ?lkede uyu?turucu ile m?cadele operasyonlar?na ?yard?m? ediyordu. Darbeci y?netimlerin y?llarca h?k?m s?rd??? ?lkeye ABD, y?lda 91 milyon dolar askeri yard?m da veriyordu.
Ancak bu durum, halk?? lider Evo Morales?in 2005 y?l?nda iktidara gelmesinden bu yana sallant?dayd?. Zira Morales, ?lkenin geleneksel tar?m ?r?n? olan, kokainin hammaddesi koka ?retiminin durdurulmas?n? isteyen ABD?ye kokan?n toprak emek?ilerinin tek ge?im kayna?? oldu?unu belirterek, kar?? ??k?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net