G?NCEL

 • ?n?ne ??z?lmek i?in gelen sorunlar? ??zmemekte ?srar etmek, sorunu yok saymak, sorunun ??z?m?n? ertelemek ve bu davran??lar sorunu daha da b?y?tt???nde ayn? davran??lar? tekrarlamak; sorunu ??z?lemeyecek kadar ?etrefille?tirir ve art?k sorun, ?skender?in k?rd???m? ??zme y?ntemi ile ??z?lme a?amas?na gelir.


  ?n?ne ??z?lmek i?in gelen sorunlar? ??zmemekte ?srar etmek, sorunu yok saymak, sorunun ??z?m?n? ertelemek ve bu davran??lar sorunu daha da b?y?tt???nde ayn? davran??lar? tekrarlamak; sorunu ??z?lemeyecek kadar ?etrefille?tirir ve art?k sorun, ?skender?in k?rd???m? ??zme y?ntemi ile ??z?lme a?amas?na gelir.
  T?rkiye?yi y?netenlerin, sorunlar kar??s?ndaki tutumu y?llard?r sorunlar? yok saymak, g?rmezden gelmek, ??zmeyi reddetmek.
  T?rkiye?yi y?netenler i?in toplum, do?a, siyasi ili?kiler, s?n?rlar vd. de?i?mezdir. Anayasa?n?n ilk ?? maddesi de?i?tirilemez, de?i?tirilmesi bile teklif edilemez. Atat?rk milliyet?ili?i sonsuza kadar T?rkiye Cumhuriyeti devletinin ideolojisi olacakt?r. 28 ?ubat bin sene s?recektir. T?rk devleti sonsuza kadar ya?ayacakt?r. Vs. Vs...
  Oysa her g?n, her an, her ?ey de?i?iyor. ?nsanl?k, ?n?ne gelen sorunlar? ??ze ??ze ilerliyor. Hi?bir ?ey sonsuza kadar ya?am?yor. Bu m?mk?n de de?il.
  Sorunlar? ??zmemekte ?srar i?in milliyet?ilik ve ?ovenizme s???nmak, belki h?l? i?e yarar gibi g?r?n?yor. Ama bu y?ntem kendi kendini kand?rmakt?r. G?c?n? abartmak, g?c?n?n yetmeyece?i i?lere giri?meye yol a?abilir ve daya?? yer, yerine oturursun.
  T?rkiye egemenleri ?lkeyi y?netmeyi beceremiyor. Bunun faturas? ise halka ??kar?l?yor. Ezilen, ?rselenen, yoksulla?an, mahrumiyetler i?inde k?vranan halk oluyor.
  Belki bu nedenle, bir h?k?met ikince kez y?netime gelemiyor. (AKP?nin durumu farkl?d?r ve bu konu ayr? bir tart??ma konusudur.)
  Durum bu kadar k?t?.
  ??in, elbette iyi bir taraf? da var.
  B?ylesine beceriksiz bir y?netici s?n?f, halk?n kaderine sahip ??kmas?n?, mevcut egemen s?n?f? ala?a?? ederek kendi iktidar?n? kurmas?n? da kolayla?t?r?yor, yak?nla?t?r?yor.
  Y?netmesini beceremeyen egemen s?n?flara yard?m edecek de?iliz.
  Bildikleri yolda devam etsinler.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net