FSB: Londra, Rusya?da istikrars?zl?k yaratma derdinde

Rusya ile ?ngiltere aras?nda son d?nemde gergin bir seyir izleyen ili?kiler, Rusya i? istihbarat ?rg?t? FSB?nin, ?ngiltere y?netimi ile istihbarat ?rg?tlerine y?nelik son su?lamas?yla daha da gerilecek gibi g?z?k?yor


Rusya ile ?ngiltere aras?nda son d?nemde gergin bir seyir izleyen ili?kiler, Rusya i? istihbarat ?rg?t? FSB?nin, ?ngiltere y?netimi ile istihbarat ?rg?tlerine y?nelik son su?lamas?yla daha da gerilecek gibi g?z?k?yor.
Rusya i? istihbarat ?rg?t? FSB ?efi Nikolai Patru?ev ?nceki g?n yapt??? a??klamada, ??ngiltere ile MI6?n?n, Rusya?da istikrars?zl?k yaratmay? ama?layan bir kampanya y?r?tt???n?? belirtti ve ??ngiliz ajanlar?n?n, Rusya?daki faaliyetleri i?in r??vet ve ?antaj gibi eski moda casusluk teknikleri kulland?klar?n?? bildirdi.
Rus istihbarat? KGB?nin halefi olarak g?r?len Patru?ev, ??lkede bir?ok yabanc? ajan?n, aral?k ay?nda Duma, gelecek y?l da ba?kanl?k se?imlerine gidecek olan Rusya?da, ?lkeyi zay?flatmaya ve tasfiyeye ?al??t?klar?n?? ifade etti. Rusya?daki casusluk faaliyetleri a??s?ndan, ?ngiltere?nin ??zel bir ?abas?? oldu?unu ifade eden FSB ?efi, ??ngiliz istihbarat? MI6 ?lkede sadece casuslar yeti?tirmekle kalm?yor, ayn? zamanda, Rusya?n?n i? i?lerine do?rudan m?dahale etmeye giri?iyor? dedi.
Bond taktikleri
?ngiliz istihbarat?n?n ge?en sene Moskova?da giri?ti?i ve ?Kaya Skandal?? olarak tarihe ge?en casusluk faaliyetlerini te?hir eden FSB?nin ?efi, MI6?n?n, Rusya?daki Rus ajanlar?na yeni aletler verdi?ini de ifade ederken, bu cihazlar?; ?James Bond tipi ileti?im ara?lar?, laptop ara?lar?, bilgisayar s?r?c?lerinde iz b?rakmayan incelikli programlar? olarak s?ralad?.
??ngiliz istihbarat servisinin faaliyetlerine ili?kin dosyam?z bir hayli kabar?k? diyen Patru?ev, ?Onlar?n sa?lam ve zay?f noktalar?n? biliyoruz. Ana methodlar?, para, r??vet, ?antaj ve dokunulmazl?k? dedi.
Devlet Ba?kanl??? koltu?una oturmadan ?nce FSB Ba?kanl??? yapm?? olan Vladimir Putin?e yak?nl???yla bilinen Patru?ev a??klamas?nda ?lkedeki ?sivil? toplum ?rg?tlerine de y?klendi. Bu kurumlar?, ?ajanlar?n bir cephesi? diye nitelendiren FSB ?efi, ?Bu kurumlar?n, Rusya?n?n alt?n? oyan finansal aktiviteler i?in kullan?ld???na dair tehlikeler mevcut? diye belirtti. (DI? HABERLER)
Ne olmu?tu?
Moskova ile Londra aras?ndaki gerilim, eski Rus ajan? Alexander Litvinenko?nun Londra?da 24 Kas?m?da ??pheli bir ?ekilde ?ld?r?lmesine de?in dayan?yor. Litvinenko?nun ?l?m? nedeniyle Putin y?netimi itham edilmi?, Londra cinayetinin faali olaraksa yine eski KBG Ajan? Andrei Lugovoi?u su?lam??t?. Lugovoi, ?masum? oldu?unu ifade ederken, Moskova da eski ajan?n iadesini isteyen Londra?ya ?olumsuz? yan?t vermi? ve bu, gerilimin yeni bir kilometre ta?? olmu?tu. K?sa bir s?re sonra Londra, ?ngiltere?deki 4 Rus diplomat?n? s?n?r d??? etmi?, Moskova da buna ayn? ?ekilde yan?t vermi?ti. Kriz, Putin?in ??l?ml?? mesajlar?yla atlat?lm?? gibi g?z?kse de, diplomatik kaynaklara g?re ?Londra-Moskova hatt? halen olduk?a gerilimli?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net