AKP?de tezkere s?k?nt?s?

H?k?met, Kuzey Irak?a olas? bir s?n?r ?tesi operasyon i?in haz?rl?klar? s?rd?r?rken, tezkerenin bayramdan Meclis?e gelmesi bekleniyor.


H?k?met, Kuzey Irak?a olas? bir s?n?r ?tesi operasyon i?in haz?rl?klar? s?rd?r?rken, tezkerenin bayramdan Meclis?e gelmesi bekleniyor. AKP Grup Ba?kan Vekili Sadullah Ergin, s?n?r ?tesi operasyon i?in h?k?mete yetki verilmesini ?ng?ren tezkerenin, 15 Ekim Pazartesi g?n? yap?lacak olan Bakanlar Kurulu toplant?s?n?n ard?ndan TBMM?ye g?nderilebilece?ini s?yledi. Ergin, tezkereyle ilgili haz?rl?klar?n tamamland???n?, ancak bug?n (d?n) Meclis?e gelmeyece?ini kaydetti.
AKP H?k?meti, s?n?r ?tesi operasyon i?in Meclis?e tezkere getirmeye haz?rlan?rken, parti i?inde ayk?r? sesler y?kselmeye ba?lad?. AKP?nin b?lge milletvekilleri, s?n?r ?tesi operasyonun sorunu ??zmeyece?ini belirterek ?i?eride? ??z?m aranmas?n? istedi.
Milliyet gazetesine konu?an AKP?li milletvekilleri ?unlar? s?yledi:Kutbettin Arzu (Diyarbak?r): Kuzey Irak?a 30 kadar operasyon yap?ld?. Ama b?y?k sonu?lar olmad?. S?n?r ?tesi operasyonun ??z?m noktas?nda ba?ar? ?ans? olaca??na inanm?yorum. S?n?r ?tesi harekat fayda getirmez, bunlarla sorun ??z?lm?yor. ?nce kendi topraklar?m?zda ??zmemiz gerek. Yarar?na inanmad???m ?eye oy vermem.
Yahya Akman (?anl?urfa): Irak?ta ABD ve K?rt unsurlar?yla sava??n i?ine girilecek ortam? hi? kimse arzulamaz, ben de arzulamam. Tezkerenin bu i?in bitirilmesine dair netice verece?ini d???nm?yorum.
?hsan Arslan (Diyarbak?r): Silahl? militanlar?n tamam?n? g?venlik g??lerimiz ortadan kald?rsa bu sorun bitmi? oluyor mu? Bunun cevab? ?ok ?nemlidir. Hele hele Kuzey Irak?a girdi?imizde d?? tepkileri hep konu?tuk ama i?eride halk?m?z?n g?sterece?i tepkileri ifade edemedik; etmekten de ka??yoruz do?rusu.
Seracettin Karaya??z (Mu?): Kendi s?n?rlar?m?z? korursak, i?eriye giremedikten sonra yapabilecekleri bir ?ey yok. S?n?rdan bomba ve ter?rist ge?iyor. S?n?rlar? iyi korursak d?? m?dahaleye gerek kalaca??n? sanm?yorum. (HABER MERKEZ?)
Binlerce K?rt askeri s?n?ra kayd?r?ld?

T?rkiye?nin s?n?r ?tesi operasyon ihtimaline kar?? Kuzey Irak?ta K?rt y?netimi ?nlemler ald?. K?rt h?k?meti, s?n?r kesimine binlerce silahl? kuvvet sevk etti.
Silopi?nin kar??s?ndaki da?lara a??r silahl? binlerce g?? konu?land?r?ld?. ?zel e?itimli olan ve a??r silahlarla donat?lan pe?mergeler, s?n?rdaki Zaho il?esinin Karavole, ?iyaye Bexer, Sinava, Be?ika b?lgelerindeki da?l?k alanlara kayd?r?ld?.
Stratejik noktalara konu?lanan pe?mergeler, olas? geli?meleri ilgili birimlerine iletiyor. Da?lar?n zirvelerinde bulunan K?rt karakollar?na ise ula??mda s?k?nt? do?mamas? i?in daha geni? yeni yollar yap?l?yor. T?rkiye s?n?r kesiminde bulunan K?rt askerleri, ?nlem olarak s?n?r kesimine g?nderildiklerini, sava? istemediklerini ancak T?rkiye?nin s?n?r? ge?mesi halinde m?dahale edeceklerini dile getiriyor.
K?rt y?netimi: T?rkiye g?? kullanmamal?

Kuzey Irak?taki b?lgesel K?rt y?netimi, T?rkiye?yi s?n?rdaki g?venlik sorununun ??z?m? i?in g?? kullanmamaya ?a??rd?.
B?lgesel H?k?metin S?zc?s? Cemal Abdullah, AFP?ye yapt??? a??klamada, ?Askeri eyleme ba?vurmak, s?n?r?m?zda g?venlik sorununun ??z?m?ne yard?mc? olmaz. Bu sorunu ??zmenin ba?ka y?ntemleri olmal?, ??nk? oras? bizim de s?n?r?m?z? diye konu?tu.
www.evrensel.net