Grevde ???nc? bayram

SCT Turbo Filtre i??ileri, 577 g?nd?r grevlerini s?rd?r?yor. Ge?ti?imiz y?l Ramazan ve Kurban Bayram??n? da grevde ge?iren i??ilerin ???nc? bayram? da grevde ge?ecek


SCT Turbo Filtre i??ileri, 577 g?nd?r grevlerini s?rd?r?yor. Ge?ti?imiz y?l Ramazan ve Kurban Bayram??n? da grevde ge?iren i??ilerin ???nc? bayram? da grevde ge?ecek. Birle?ik Metal-?? Sendikas??nda ?rg?tlenen SCT Turbo Filtre i??ileri, patronlar?n?n sendika tan?maz tutumu nedeniyle 15 Mart 2006 tarihinde greve ??km??lard?
?ok zor ?artlarda zaruri ihtiya?lar?n? kar??layabilen i??iler bu bayrama da buruk giriyorlar. Ancak i??iler de?il ?? bayram bir ?? bayramda daha grevde kalacaklar?n? bilseler bile haklar?n? kazanana kadar grevi s?rd?receklerini ifade ediyorlar.
???iler birle?meli
Birle?ik Metal-?? Mersin ?ube Ba?kan? U?ur Tozlu, grevde olan i??ilerin m?cadelelerinden zaferle ayr?lana kadar greve devam edeceklerini s?yledi. Sendika olarak ???nc? bayramlar?na giren i??ilere aidat, g?da ve ?ocuklar? okula giden i??ilere k?rtasiye yard?m? yapt?klar?n? ifade eden Tozlu, ancak bu yard?mlar?n a?l?k s?n?r?n?n 650 YTL?yi buldu?u bir d?nemde yeterli gelmedi?ini belirtti. Tozlu, i?inde olduklar? grevin ?80 sonras?ndaki en uzun soluklu grev oldu?unu hat?rlatarak, ?T?rkiye i??i s?n?f? i?in ?rnek te?kil edebilecek olan grevimize ba?ta Mersin kamuoyu olmak ?zere emekten yana olan herkesi destek olmaya ?a??r?yorum? dedi. T?rkiye?de i??ilerin art?k birle?mesi gerekti?ini vurgulayan Tozlu, ??yle devam etti: ?Sermaye, kar??m?zda birle?erek bizlerin aras?na da nifak sokmaya ?al???yor. Sermayeye kar?? i??i s?n?f?n?n sendika ad? zikretmeden birle?mesi temennimizdir.?
Bayrama buruk giriyorlar
??yeri Temsilcisi Erdin? T?m?k, b?t?n s?k?nt?lara ra?men m?cadelelerinin devam edece?ini belirtti. Grevde olduklar? ???nc? bayram? da buruk ge?irdiklerini ifade eden T?m?k, art?k kendileri i?in bayram?n di?er g?nlerden farkl? olmad???n? s?yledi. Ancak ?ocuklar?na bunu anlatamad?klar?n? s?yleyen T?m?k, ??nsanlar?n bayram tela?? i?inde oldu?unu g?r?yoruz. Biz art?k al??t?k sadece zaruri ihtiya?lar?m?z? g?r?yoruz. Ama bir anne ve baba i?in en zor ?ey ?ocu?unun istedi?i bir ?eyi yapamamas?d?r. ?ocuk i?te, etraftan g?rd??? gibi o da kendine yeni elbiseler istiyor. Biz de di?imizden art?r?p onlar?n bu isteklerini kar??lamaya ?al???yoruz. B?y?k ?ocu?u olanlar ise kendileri gibi ?ocuklar?n? m?cadelelerine al??t?rm?? durumdalar ? diye konu?tu. ?ok uzun bir s?redir m?cadeleye devam ettiklerini belirten T?m?k, yorulduklar?n? ama asla y?lmad?klar?n? kaydetti. Haklar?n?, patronun elinden geri alana kadar m?cadelelerinin devam edece?ini vurgulayan T?m?k, ?De?il ??, daha fazla bayrama da buruk girebiliriz. Biz bunu g?ze ald?k ama bizim as?l bayram?m?z grevden zaferle ayr?ld???m?z g?nd?r? dedi.
Onur m?cadelemiz
?ki ?ocuk annesi ?mm?han Do?an ise bayram?n art?k kendileri i?in bayram olmaktan ??kt???n? s?yledi. Eski bayramlar? ya?ayamad?klar?n? s?yleyen Do?an, ??nceden b?t?n akrabalar? gezerdik ?imdi ise sadece babam?n elini ?p?p grev ?ad?r?m?za geliyorum. Bayram ziyaret?ilerimizi ?ad?r?m?zda a??rl?yoruz? dedi. 1992 y?l?ndan beri SCT?de ?al??t???n? ifade eden Do?an, hayat?n?n b?y?k bir b?l?m?n?n bu fabrikada ge?ti?ini s?yledi. ?lk y?llardan beri fabrikada bir d?zensizlik oldu?una dikkate ?eken Do?an, ?Bu d?zensizli?in giderilmesi i?in i??ilerin seslerini ??karmas? gerekiyordu. Biz bunu ba?ard?k. Burada sadece ?cretlerimiz d?zelsin diye m?cadele etmiyoruz. Bizim kazan?m?m?z i??i s?n?f?na ?rnek olacakt?r. Onurumuz i?in direniyoruz? dedi.
?O?lum da grevci oldu?
Grev ?ad?r?nda g?r??t???m?z Zeliha Akdo?an ise genellikle d?rt ya??ndaki o?lu Ramazan?la ?ad?ra geldiklerini s?yl?yor. Bayram?n kendileri i?in fazla bir ?ey ifade etmedi?ini aktaran Akdo?an, sonu? ne olursa olsun m?cadelelerine sahip ??kacaklar?n? kaydetti. Bayram?n di?er g?nlerden farkl? olarak ge?medi?ini ifade eden Akdo?an, tek amac?n?n o?lu Ramazan?a iyi bir gelecek sa?layabilmek oldu?unu belirtti. O?lunun grev ba??ndan beri grevin i?inde oldu?unu aktaran Akdo?an s?zlerine ??yle devam etti; ?O?lum benimle ya ?ad?ra geliyor ya da eyleme. Bizden o kadar etkilenmi? ki bir g?n bizim eylemlerde s?k?a att???m?z ???, ekmek yoksa bar?? da yok? slogan?n? kendine uyarlam??, ?S?t, ?ikolata yoksa bar?? da yok? diye ba??r?yor. O?lumun bu tavr? her ?eyi anlat?yor. Biz bu m?cadeleyi ?z?msedik ve sonuna kadar ayakta kalaca??z.? (Mersin/EVRENSEL)
Cumali Akka?
www.evrensel.net