DTP: Tezkere Meclis?e gelirse ret oyu veririz

DTP E? Ba?kan Vekili Selma Irmak, DTP ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel?in duru?mas?na destek amac?yla geldi?i ?stanbul?da gazetecilerin s?n?r ?tesi operasyon ile ilgili sorular?n? da yan?tlad?.


DTP E? Ba?kan Vekili Selma Irmak, DTP ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel?in duru?mas?na destek amac?yla geldi?i ?stanbul?da gazetecilerin s?n?r ?tesi operasyon ile ilgili sorular?n? da yan?tlad?. Meclis?e gelirse DTP?li vekillerin kesinlikle tezkereyi onaylamayacaklar?n?n alt?n? ?izen Irmak, sorunun parlamento i?inde ??z?lmesi gerekti?ine dikkat ?ekti.
H?k?metin irade g?stererek, demokratikle?meyi s?zde de?il ?zde esas alarak K?rt sorununu ??zmesi gerekti?ine i?aret eden Irmak, ?Bu nedenle biz bu tezkereye onay vermeyece?iz. Bu bize zarar verecektir, T?rkiye?ye zarar verecektir. Bizim her ?eyden evvel kendi kom?ular?m?zla iyi ili?kiler i?inde olmam?z gerekiyor. Bizim kendi i?imizdeki sorunlar ba?ta olmak ?zere t?m sorunlar? Meclis ?at?s? alt?nda, Meclis iradesiyle ??zmemiz gerekiyor. B?yle bir irademiz var. Bunu kullanabiliriz. Yeter ki bu g?c? kullanabilelim? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net