?Bu yolda ?lmek var d?nmek yok?

Antalya Serbest B?lge?de kurulu Novamed?de ?al??an 81 i??i, bu bayrama da grevde giriyorlar. Bask?lara, yasaklara, a?a??lamalara kar?? ba?layan grev, 380 g?nd?r devam ediyor


Antalya Serbest B?lge?de kurulu Novamed?de ?al??an 81 i??i, bu bayrama da grevde giriyorlar. Bask?lara, yasaklara, a?a??lamalara kar?? ba?layan grev, 380 g?nd?r devam ediyor. Grev ?ad?r?nda n?bet tutan Saliha Uslu Av?ar ve ?zlem Yal??n ile bayram arifesinde 1 y?ll?k m?cadelelerini ve beklentilerini konu?tuk.

Greviniz birinci y?l?n? doldurdu. Gelen destekler hakk?nda neler s?ylemek istersiniz?

Saliha Uslu Av?ar: Asl?nda biz bu grevin bu kadar s?rece?ini d???nm?yorduk, en fazla bir hafta s?rer ve biter diye d???n?yorduk. Ama bug?n bir y?l? doldurduk ve bir?ok insan, bize destek vermek i?in Antalya?ya geldi. Daha ?nce serbest b?lgeye 10-15 ki?i girerken ?imdi y?zlerce ki?i bize destek olmaya geldi.

?zlem Yal??n: Ama kendi arkada?lar?m?z, patronlar?n iste?i ?zerine ?I Love You Novamed? yazan ti??rtlerle i?yeri ?n?nde bekliyorlard?. Bizler de alk??larla i?eri girdi?imizde, ?ekinerek i?eri girmek zorunda kald?lar. Biz ?stanbul?a gitti?imizde inan?lmaz bir destekle kar??la?t?k. Hi? tan?mad???m?z insanlar, bizim grevimizi desteklemeleri i?in bildiriler da??t?yorlard?. 81 kad?n ilk defa grevde olmalar?na kar??n, kad?nlardan ?ok erkekler ilgiliydi imza kampanyas?na. ??eride ?al??t???m?z arkada?lar?m?z bize destek vermediler; kilometrelerce uzakl?ktaki insanlar, desteklerini esirgemiyorlar bizden, ?ok duyguland?k.

Greve ba?lad?ktan sonra ???nc? bayram?n?z olacak grevden ?nce ya?ad???n?z bayramlar ve grevde iken ya?ad???n?z bayramlar aras?nda ne fark g?r?yorsunuz?

Saliha Uslu Av?ar: Daha ?nce ailemin yan?ndayd?m, bir sorunum yoktu, mutluydum, her ?ey iyiydi. Tek de?i?iklik, ?u anda bir ayl?k evliyim ve ilk defa kendi evimde bayram ge?irece?im. Nas?l zorluklarla kar??la?aca??m? da bilmiyorum.

?zlem Yal??n: Ailemle ya?am?yorum, bayramda daha ?nce hediyeler al?p gidiyordum ailemin yan?na, grevden sonraki bayramlarda ise hediye alamad???m gibi onlardan para isteyip hediyeler al?yorum. Bu bayramda da kimimiz grev ?ad?r?nda n?bette olaca??z, kimimiz ailesinin yan?nda olacak n?betle?erek.

Grev size neler kazand?rd? ve ?lkenin bir?ok yerinde grevde olan i??iler i?in neler s?ylemek istersiniz?

?zlem Yal??n: ?rg?tl? olman?n ne kadar ?nemli oldu?unu ??rendik. Arkada?lar edindik, daha ?nce personel m?d?rlerimiz misafir almamam?z ve gitmememiz i?in uyar?yorlard?. Ama ?imdi bir?ok sosyal ili?kimiz var, bazen i?e d?nd???m?zde eskisi gibi olaca??ndan korkuyoruz. ?imdi evlerimiz misafirlerle dolup ta??yor. Grevden sonra arkada?lar?m?z?n bir?o?u evlendi ve ?ocu?u oldu. Herhalde i?e d?nersek baht?m?z kapanacak (g?l??meler)... Grevde olan arkada?lara ise s?yleyece?imiz; sabretmeleri ve birbirlerine g?venmeleri gerekiyor

Saliha Uslu Av?ar: Bu yolda ?lmek var d?nmek yok.

Son g?nlerde ?lke g?ndemin Anayasa haz?rl??? ile ilgili tart??malar var. Novamed i??ilerinin beklentileri nelerdir?

O kadar kar???k ki bizden neler getirip neler g?t?rece?ini bilmiyoruz.
Zaten her gelen h?k?met i??i halklar?n? gasp ediyor.
B?t?n yasalar i?verenden yana. Bizler hakk?m?z? aramak isteyince de panzerleri kar??m?zda buluyoruz. (Antalya/EVRENSEL)
Berivan Tedik
www.evrensel.net