GER?EK

 • 16 Ekim?de Telekom i??ileri greve ??kacak. Telekom patronunun g?r??meler s?ras?nda ne kadar uzla?maz davrand???n?, sendikan?n ve i??ilerin burnunu s?rtmek i?in ?al??t???n?, son alt? ayd?r geli?meleri izleyenler biliyor


  16 Ekim?de Telekom i??ileri greve ??kacak. Telekom patronunun g?r??meler s?ras?nda ne kadar uzla?maz davrand???n?, sendikan?n ve i??ilerin burnunu s?rtmek i?in ?al??t???n?, son alt? ayd?r geli?meleri izleyenler biliyor.
  Asl?nda bu y?l T?S g?r??meleri, hava ta??mac?l???, tekstil, savunma gibi i?kollar?nda da ?ok ?etin ge?ti. Bu da, patronlar?n ve onlar?n arkas?nda yer alan h?k?metin, i??ilerin kazan?lm?? haklar?na y?nelik sald?r?lar?n?n yo?unla?t??? ve eskisine g?re daha b?y?k bir kararl?l?kla s?rd?r?ld??? anlam?na gelmektedir.
  Ancak bunlar bu yaz?n?n konusu olmayacak. Bu yaz?n?n konusu, Telekom i??ilerinin grevinin ?nemi ve sendikalar, emek ?rg?tleri, s?n?f partisi ve emek m?cadelesinin yanda?? olarak her birimize d??enler ?st?ne olacak.
  D?nk? Evrensel?de Telekom?da muhtemel bir grevin bir boyutu g?ndeme gelmi?ti. Telekom?da ?rg?tl? Haber-?? Sendikas??n?n ?ube y?neticileri, di?er sendikalardan destek istiyorlard?. ??nk? Telekom grevi, bir hizmet i?kolu grevi. Yani, trafik ???klar?ndan televizyon yay?nlar?na, telefon g?r??melerinden gazetelerin ??k?p ??kmamas?na, borsa ve bankalardan otomasyonla ?al??an fabrikalar?n ?retimine kadar ?retim ve hizmet alanlar?na h?zla yay?lacak bi?imde etkili olabilir. Hele grev uzarsa, b?t?n bu geli?meler ka??n?lmaz bir bi?imde, ?ok h?zl? ?reyen bir vir?s gibi t?m sekt?rleri etkileyecek bi?imde yay?l?r. Yani Telekom i??ilerinin grevi ?ok etkili olacak bir grevdir. Ama bu grevin d??manlar?n?n da ?ok olaca??n? s?ylemek i?in kahin olmaya gerek yok. Bu d??manl???n bir yan?n?, belki daha k???k bir ?rne?ini THY?deki T?S m?cadelesi i?inde g?rd?k. Bas?n?yla, patron ?rg?tleriyle, resmi makamlar?yla yetkili yetkisiz t?m patron yanda?lar? sald?rd? THY emek?isine. Telekom i??ilerinin; i?i b?rakmak i?in de?il, ?stlerine y?r?yecek ?er g??lere kar?? direnebilmek i?in her sekt?rden i??ilerin, sendikac?lar?n, t?m emek ?rg?tlerinin deste?ine ihtiyac? olacak. Onun i?in de ?ube ba?kanlar?, i??iler ve emek?i s?n?flar?n ?rg?tl? kesimleriyle dayan??maya ?zel bir vurgu yapm??lar. ?zellikle de Haber-?? ?stanbul 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu, kendisi ve sendikas? bug?ne kadar az ?ok m?cadeleye giren her i??i, emek?i kesimin deste?ine ko?tu?u i?in daha bir ?zg?venle yard?m ?a?r?s?na vurgu yap?yor. ?Deste?in laftan fazla olmas? gerekti?ine? dikkat ?ekiyor Dokuyucu. Bu elbette, sendikal camian?n ve son ?eyrek y?zy?l i?inde sendikac?lar?n ve emek ?rg?t? y?neticilerinin, deste?i; dayan??may? lafa, direni? yeri ziyaret edip hamasi konu?malar yapmaya indirgemi? olmas?na da bir ele?tiriydi. Ama ayn? zamanda Dokuyucu?nun bu uyar?s?n?, Telekom?da muhtemel bir grevin, sendikalar?n, emek ?rg?tlerinin bu zaaflar?n? a?mak i?in de bir f?rsat yarataca?? olarak anlamak gerekir.
  Evrensel?deki haberde Haber-???in ?ube ba?kanlar?, patronun pervas?zl???n? ve uzla?maz bir tutum tak?nmas?n?, h?k?metin Telekom?da bir greve izin vermeyece?i, h?k?met karar?yla grevi yasaklayaca?? umuduna ba?l?yorlar.
  Telekom patronunun bu umudu bo? bur umut say?lmayabilir. Bundan ?nce cam, lastik gibi i?kollar?ndaki grevleri bile ?milli g?venli?i tehdit etti?i? gerek?esiyle erteleyen Erdo?an H?k?meti?nin, Telekom grevini de erteleyebilece?i elbette es ge?ilemez. Ama Haber-???in ?ube y?neticileri, bu ihtimale kar?? da ?ok a??k davran?yorlar. ?E?er h?k?met Oger?e destek i?in grevi ertelerse, bunun bedelini kendisi ?der? diyorlar.
  Ancak, Kuzey Irak?a y?nelik bir askeri harekat i?in ortam olu?turan g?? odaklar?, ?imdi Telekom i??ilerinin ?st?ne de ??kt?r?lecek ve grevle askeri harekat aras?nda do?rudan bir ba? kurularak ?milli g?venlik? edebiyat?na h?z verilecektir. Telekom?u Oger gibi bir yabanc? firmaya satarken ak?llar?na gelmeyen ?milli g?venlik?, hi? ilgisi olmad??? halde Kuzey Irak?a asker g?nderirken ve i??iler, tam greve ??karken ak?llar?na gelecektir.
  4 g?n sonra ba?layacak olan Telekom i??ilerinin grevi, elbette ki t?m i??ilerin, emek?ilerin grevidir ve ?hepimizin grevi? olarak g?r?p ona g?re davran?rsak, ?zellikle de s?n?f?n ileri unsurlar?, s?n?f partisi ve s?n?ftan yana sendikac?lar, sorunu b?yle ele al?p gere?ini yaparlarsa; h?k?met grevi ertelese bile, grev ve m?cadele ba?ar?yla s?rd?r?lebilir!
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net