T?zel, halk?n bayram?n? kutlad?

EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel, yay?nlad??? bayram mesaj?nda, bayramlar?n ne?e ve huzur i?inde kucakla?malara olanak sa?lad???na dikkat ?ekerek, son g?nlerde ya?anan olaylar?n ortada kutlanacak bir bayram havas? b?rakmad???n? belirtti.


EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel, yay?nlad??? bayram mesaj?nda, bayramlar?n ne?e ve huzur i?inde kucakla?malara olanak sa?lad???na dikkat ?ekerek, son g?nlerde ya?anan olaylar?n ortada kutlanacak bir bayram havas? b?rakmad???n? belirtti.
? ?Bayram gelmi? neyime/Kan damlar y?re?ime...? ?eker Bayram??n? kutlayaca??m?z ?lkemizde ya?ad?klar?m?z, bu dizeleri hat?rlat?yor? s?zleriyle mesaj?na ba?layan T?zel, ?bayramlar, insanlar?n ne?e ve huzur i?inde kucakla?malar?na ortam sa?larken, son g?nlerde ya?anan olaylara bak?ld???nda, kutlanacak bir bayram havas?n?n olmad???n?n ortada oldu?unu? ifade etti. Gecekondularda ya?ayan yoksul Mehmetlerin bir inkar ve ?iddet politikas?n?n kurban? olarak canlar?n? verdi?ine dikkat ?eken T?zel, ?Aileler hastane kap?lar?nda paras?zl?ktan ?len bebeklerinin cesedini rehin b?rak?rken, milyonlarca insan?m?z i?siz, a? ve gelecekten umutsuz bir haldeyken, bayramlar ne yaz?k ki mutlu az?nl???n tatil f?rsat?ndan ?te bir anlam ta??m?yor? dedi.
Ba?bakan Erdo?an??n, bayram sonras? yeni sava? ortam?n?n ve ac?lar?n yolunu a?acak tezkerenin Meclis?te g?r???lece?ini s?yledi?ine dikkat ?eken EMEP Genel Ba?kan? T?zel, ?Ekonomik krizler ve istikrars?zl???n, yoksullu?un derinle?ti?i ortamlarda sava? ve ?iddet, halk?n g?zlerini ve geleceklerini karartmaya hizmet ediyor; i?sizli?in, sava??n, a?l???n olmad???; bar??, karde?lik ve ?zg?rl?klerin konu?uldu?u bir T?rkiye?de bayramlar ya?amam?z? diliyor ve umuyoruz? ifadelerine yer verdi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net