Havale etmek do?ru olmaz

Yeni anayasa ?al??malar?na katk?da bulunmak ?zere bir araya gelen 7 kitle ?rg?t?n?n ba?kanlar?, Ba?bakan Yard?mc?s? Cemil ?i?ek?in, ??imdi parti olarak biz sizden talepte bulunuyoruz.


Yeni anayasa ?al??malar?na katk?da bulunmak ?zere bir araya gelen 7 kitle ?rg?t?n?n ba?kanlar?, Ba?bakan Yard?mc?s? Cemil ?i?ek?in, ??imdi parti olarak biz sizden talepte bulunuyoruz. Gelin bu anayasay? siz yap?n? s?zlerini de?erlendirdi.
T?rk-?? Genel Ba?kan? Salih K?l??, ?Bizim taslak haz?rlamak gibi bir g?revimiz yok? diyerek, ?al??malar?n m?mk?n olan en geni? kat?l?mla y?r?t?lmesinde fayda oldu?unu s?yledi. H?k?metin bu ?ekilde ortaya ??kacak fikirleri alarak parlamentoya sunmas? gerekti?ini belirten K?l??, ?Anayasa de?i?ikliyle ilgili tasar?y? haz?rlamak h?k?metin g?revidir ve ?al??ma parlamento ?at?s? alt?nda sonu?lanmal?d?r. Yoksa anayasa haz?rlamay? t?m?yle havale etmek do?ru olmaz? dedi.
T?rkiye Kamu-Sen Genel Ba?kan? Bircan Aky?ld?z da ?Anayasay? siz yap?n demek do?ru de?il? diyerek, temsilcisi olduklar? kesimlerin beklentilerinin anayasaya yans?mas?nda sorumluluktan ka?malar?n?n s?z konusu olamayaca??n?, ancak h?k?metin de kararl???n? g?stererek sorumluluktan ka?mamas? gerekti?ini ifade etti.
T?rkiye Ziraat Odalar? Birli?i Ba?kan? ?emsi Bayraktar, yeni bir anayasa haz?rlama giri?imlerinin olmad???n?, ancak haz?rlanacak anayasa konusunda mutlaka sivil toplum ?rg?tlerinin g?r??lerinin al?nmas? gerekti?ini s?yledi. Hak-?? Genel Ba?kan? Salim Uslu ise, Cemil ?i?ek?in a??klamas?n? ?nemli bir kararl?l?k ifadesi olarak g?rd???n? s?yledi. Anayasaya y?nelik ?al??man?n usul tart??malar?yla engellenmesinin haks?zl?k olaca??n? belirtti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net