?eker Bayram? ama tats?z tuzsuz

Ramazan Bayram? ya da ba?ka bir ifadeyle ?eker Bayram? geldi ?att?. Her yerde bir ko?u?turma, bir tela? var. Evde anneler tatl? bir bayram ge?irmek i?in tatl?lar a??yor


Ramazan Bayram? ya da ba?ka bir ifadeyle ?eker Bayram? geldi ?att?. Her yerde bir ko?u?turma, bir tela? var. Evde anneler tatl? bir bayram ge?irmek i?in tatl?lar a??yor. Di?er yanda ?ocuklar yeni elbiselerinin, bayraml?k ayakkab?lar?n?n heyecan?n? ya??yor. Fakat Diyarbak?r??n Bal?k??lar semtinde durum hi? de b?yle de?il. ?ocuklar?na de?il bayraml?k, ?eker bile almakta zorlan?yorlar. G?? bela pazarl?klar?n ard?ndan, hi? olmazsa yar?m kilo alay?m derindeler.
Bayramda en ?ok ?ocuklar?n ve esnaf?n y?z? g?ler normalde. Fakat Bal?k??lar?da durum biraz daha farkl?. Ne esnaf ne de ?ocuklar mutlu. Hangi tarafa, ?Bayram nas?l? diye sorsak hep ayn? cevap: ?Ge?en sene daha iyiydi.?
Bayraml?k alam?yorlar
Sitemkarlardan biri olan esnaf Hasan Ka?ar, bayram nedeniyle fiyatlar? d???rd?klerini, fakat yine de pek bir ?ey al?nmad???n? s?yl?yor. ?10 ki?ilik bir aile geliyor ama ancak bir pantolon al?yor? diyen Ka?ar, ?Etek fiyatlar?m?z 10 YTL?den ba?l?yor. Ama halk yine de alam?yor. Ben daha ne yapabilirim? diye ?aresizli?ini ortaya koyuyor. Ve ekliyor: ?Karn? tok olan bayram yap?yor. Bizde para yok pul yok, nas?l bayram yapal?m??
Di?er tarafta al??veri?e gelen in?aat i??isi Mustafa Koyuncu, her ?eyin pahal?l???ndan yak?n?yor. Ucuz olmas?ndan dolay? buraya geldiklerini, ama yine de bir ?ey alamad???n? anlat?yor. Yar?m yamalak da olsa ?ocuklar?n? sevindirmek istedi?ini belirtiyor.
50 y?ll?k esnaf Mehmet T?rker ise ?Her ge?en sene daha geriliyor, esnaf?n i?i gittik?e zorla??yor, halk da k?t kanaat ge?iniyor, yiyecek ekmek zor buluyor; nas?l bayraml?k als?n? diye dert yan?yor: ?Ben bile bayram al??veri?i yapmakta zorlan?yorum, normal vatanda? nas?l yaps?n??
?ikayet etmeyen yok
7. s?n?f ??rencisi G?lten Tun?, hen?z ?ocuk ya??nda hayat?n? ger?ekleriyle y?z y?ze gelmi?. Babas?n?n hamall?k yaparak ge?imlerini sa?lamaya ?al??t???n? ve bayraml?k alacak kadar yeterli para kazanamad???n? anlat?yor. ?Bir ete?in fiyat?na ?35 milyon? diyorlar, nas?l alal?m? sorusunu y?neltiyor ve sadece ablas?na ald?klar? ete?i g?steriyor.
Esnaf fiyatlar?n ucuzlu?undan, halk ise pahal?l???ndan yak?n?yor; bir t?rl? orta yolu bulunam?yor...
E?i 11 sene ?nce vefat eden, kay?npederinin yard?mlar?yla ge?inen G?listan Savuran, o?luyla al??veri?e ??km?? ve 2 o?luna bir ?eyler almak istiyor, ama ancak bir g?mlek alabilmi?. ?O?lum ayakkab? istiyor ama 45 YTL istiyorlar, nas?l alay?m? diyor.
El arabas?yla ?eker satan Murat ?i?ek de kimsenin ?eker almamas?ndan dertli.
5 ya??ndaki Erdal ise etraf?ndaki bayram tela??na ve ?ekerlere ald?rmadan, elindeki mendilleri satmaya ?al???yor. Ona g?re bayraml?k almaktan ?ok ?nemli olan ekmek kavgas? var... (Diyarbak?r/EVRENSEL)
Fidan ?al??kan/Metin Yarg?
www.evrensel.net