IMF: K?reselle?me adaletsizli?i art?r?yor

D?nyada ya?anan yoksulluk ve ?iddetin sorumlular?ndan biri olarak kabul edilen Uluslararas? Para Fonu (IMF) ilk kez, k?reselle?menin gelir da??l?m?ndaki adaletsizli?i art?rd???n? s?yledi


D?nyada ya?anan yoksulluk ve ?iddetin sorumlular?ndan biri olarak kabul edilen Uluslararas? Para Fonu (IMF) ilk kez, k?reselle?menin gelir da??l?m?ndaki adaletsizli?i art?rd???n? s?yledi.
Bug?ne kadar gelir da??l?m? adaletsizli?i ve k?reselle?menin en ate?li savunucular? aras?nda yer alan IMF, son a??klad??? D?nya Ekonomik G?r?n?m? raporunda, ?K?reselle?me gelir adaletsizli?ini art?r?yor. Gelir u?urumunu derinle?tiren en ?nemli geli?meler ise yabanc? sermaye yat?r?mlar? ve artan teknolojik geli?meler? dedi.
IMF?nin ?D?nya Ekonomik G?r?n?m?? raporunda, teknoloji ve do?rudan yabanc? sermaye yat?r?mlar?n?n d?nya genelinde gelir da??l?m?ndaki adaletsizli?i art?rd???na dikkat ?ekildi.
Raporda, ?zellikle Latin Amerika ve Afrika ?lkelerinde IMF?nin ?nerileri ?er?evesinde uygulanan politikalar?n gelir e?itsizli?ini gidermekte yetersiz kald??? ve b?y?me h?z?n?n zay?f seyretti?i vurguland?.
IMF raporunda ticaret, do?rudan yabanc? sermaye giri?i ve teknolojik geli?melerin etkileri ayr? ayr? de?erlendirilirken; teknoloji ve do?rudan yabanc? sermaye giri?inin gelir da??l?m? u?urumunu derinle?tirdi?i vurguland?. Ticaretin gelir da??l?m?na olumlu katk?s?n?n ise ?s?n?rl?? oldu?u vurguland?.
U?urum derinle?iyor
Raporu yay?na haz?rlayan IMF Ara?t?rma B?l?m? Ba?kan Yard?mc?s? Subir Lall, ??lkelerin b?y?k b?l?m?nde yoksullar?n gelirlerinde art?? g?zlenirken, y?ksek gelire sahip olanlar?n gelirindeki h?zl? art?? u?urumun derinle?mesine neden oldu. Bu u?urumun kapat?lmas? i?in e?itime daha ?ok kaynak ayr?lmal?. B?ylece az e?itimli ve d???k gelirli olan ki?iler, teknolojinin ilerlemesi ve k?reselle?menin imkanlar?ndan daha fazla faydalanabilecek hale gelebilir? dedi.
Raporun haz?rlanmas?nda IMF uzmanlar?yla birlikte ?al??an University of California ??retim ?yesi Gordon Hanson ise ??zellikle Afrika?da meydana gelen i? sava?lar?n, ?lkelerin geli?imini frenledi?i g?zleniyor. Hatta 2000 y?l?nda Sovyetler Birli?i?nin da??lmas?yla ortaya ??kan ?lkelerde gelir da??l?m? adaletsizli?inde nispeten iyile?me oldu?u s?ylenebilir? dedi. (Londra/EVRENSEL)
www.evrensel.net